Európska komisia a IT spoločnosti predstavili kódex správania k nenávistným prejavom na internete

Komisia spoločne so spoločnosťami Facebook, Twitter, YouTube a Microsoft („spoločnosti z oblasti informačných technológií“) dnes oznámili kódex správania, ktorý obsahuje rad záväzkov v boji proti šíreniu nezákonných nenávistných prejavov na internete v Európe.

Spoločnosti z oblasti informačných technológií podporujú Európsku komisiu a členské štáty EÚ v snahe riešiť zabezpečenie online platforiem tak, aby neposkytovali možnosti nekontrolovaného šírenia nezákonných nenávistných prejavov na internete.  Spoločne s inými platformami a spoločnosťami prevádzkujúcimi sociálne médiá zdieľajú kolektívnu zodpovednosť a hrdosť na to, že podporujú a uľahčujú slobodu prejavu v online svete. Komisia a spoločnosti z oblasti informačných technológií však uznávajú, že šírenie nezákonných nenávistných prejavov na internete nielenže negatívne ovplyvňuje skupiny alebo jednotlivcov, ale aj tých, ktorí sa v našej otvorenej spoločnosti angažujú za slobodu, toleranciu a nediskrimináciu, a má negatívny vplyv na demokratickú diskusiu na online platformách.

S cieľom zabrániť šíreniu nezákonných nenávistných prejavov je dôležité zabezpečiť, aby členské štáty v online aj offline prostredí v plnej miere presadzovali príslušné vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa transponuje rámcové rozhodnutie Rady o boji proti rasizmu a xenofóbii. Účinné uplatňovanie ustanovení, ktorými sa kriminalizujú nenávistné prejavy, je závislé od spoľahlivého systému presadzovania trestnoprávnych sankcií proti jednotlivým páchateľom šíriacim nenávistné prejavy, táto práca sa však musí doplniť o opatrenia zamerané na zabezpečenie toho, aby internetoví poskytovatelia a prevádzkovatelia sociálnych médií čo najrýchlejšie preskúmali nezákonné nenávistné prejavy na internete po prijatí platného oznámenia a v primeranom časovom rámci. Aby sa oznámenie v tejto súvislosti považovalo za platné, malo by byť dostatočne presné a odôvodnené.

Komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Vĕra Jourová uviedla: Nedávne teroristické útoky nám pripomenuli naliehavú potrebu riešiť nezákonné nenávistné prejavy na internete. Sociálne médiá sú bohužiaľ jedným z nástrojov, ktoré teroristické skupiny využívajú na radikalizáciu mladých ľudí a ktoré rasisti využívajú na šírenie násilia a nenávisti. Táto dohoda je významným krokom vpred na zabezpečenie toho, aby internet zostal miestom pre slobodu prejavu a demokratické vyjadrenie, kde sa dodržiavajú európske hodnoty a zákony. Vítam záväzok svetových spoločnosti z oblasti informačných technológií preskúmať väčšinu platných oznámení so žiadosťou o odstránenie nezákonných nenávistných prejavov za menej ako 24 hodín a takýto obsah odstrániť alebo znemožniť prístup k nemu, ak to bude potrebné.“

Riaditeľka spoločnosti Twitter pre styk s verejnosťou v Európe Karen White uviedla: „Nenávistné správanie nemá na Twitteri miesto a tento problém budeme trvale riešiť spoločne s našimi partnermi v odvetví a s občianskou spoločnosťou. Aj naďalej sa budeme zasadzovať za to, aby sa tweety voľne šírili. Existuje však jasné rozlíšenie medzi slobodou prejavu a správaním, ktoré podnecuje násilie a nenávisť. Popri boju proti nenávistnému správaniu, ktoré porušuje pravidlá Twitteru, využívame obrovské možnosti našej platformy na to, aby sme dali priestor pozitívnym hlasom, vymedzili sa proti predsudkom a pomáhali odstraňovať základné príčiny netolerancie. Tešíme sa na ďalší konštruktívny dialóg na túto tému s Európskou komisiou, členskými štátmi, našimi partnermi v rámci občianskej spoločnosti a v odvetví technológií.“

Riaditeľ spoločnosti Google pre styk s verejnosťou a vzťahy s vládami Lie Junius uviedol: „Sme zaviazaní umožniť ľuďom prístup k informáciám prostredníctvom našich služieb, avšak nezákonné nenávistné prejavy na našich platformách sme nikdy netolerovali. Disponujeme účinnými systémami na preskúmanie platných oznámení za menej ako 24 hodín a na odstránenie nezákonného obsahu. Privítali sme spoluprácu s Komisiou na vypracovaní koregulačných a samoregulačných prístupov k boju proti nenávistným prejavom na internete.“

Monika Bickert, riaditeľka pre riadenie globálnej politiky v spoločnosti Facebook, uviedla: „Vítame dnešné zverejnenie kódexu a možnosť naďalej spolupracovať s Komisiou a širším technologickým odvetvím v boji proti nenávistnému prejavu. Našu globálnu komunitu tvorí 1,6 miliardy ľudí a my sa veľmi usilujeme, aby sa ľudia mohli vyjadriť, a zároveň zabezpečiť tolerantné prostredie. Ako sme jasne uviedli v našich zásadách pre komunitu, na Facebooku nie je miesto pre nenávistné prejavy. Vyzývame ľudí, aby v prípade, že narazia na obsah, ktorý podľa nich narúša naše zásady, využili naše nástroje ohlasovania, aby sme ho mohli prešetriť. Naše tímy po celom svete tieto hlásenia neustále preskúmavajú a prijímajú rýchle opatrenia.“

John Frank, viceprezident spoločnosti Microsoft pre vládne záležitosti, dodal: Vážime si zdvorilosť a slobodu prejavu, preto naše podmienky použitia zakazujú propagáciu násilia a nenávistných prejavov v rámci spotrebiteľských služieb, pre ktoré poskytujeme hosting. Nedávno sme oznámili prijatie ďalších krokov, ktoré sú zamerané špecificky na prevenciu zverejňovania teroristického obsahu. Aj naďalej budeme naším používateľom ponúkať spôsob, ako nám oznámiť, keď sa podľa nich naša politika porušila. Pridanie sa ku kódexu správania je potvrdením nášho záväzku riešiť tento závažný problém.“

Podpisom tohto kódexu správania sa spoločnosti z oblasti informačných technológií zaväzujú trvalo sa usilovať o riešenie nezákonných nenávistných prejavov na internete. Bude to zahŕňať neustály vývoj vnútorných postupov a odbornú prípravu zamestnancov, aby sa zabezpečilo, že preskúmajú väčšinu platných oznámení so žiadosťou o odstránenie nezákonných nenávistných prejavov za menej ako 24 hodín a takýto obsah odstránia alebo znemožnia prístup k nemu, ak to bude potrebné.“ Spoločnosti z oblasti informačných technológií sa budú rovnako usilovať o posilnenie svojich prebiehajúcich partnerstiev s organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré budú pomáhať pri označovaní obsahu, ktorý podnecuje nenávisť a nenávistné správanie. Spoločnosti z oblasti informačných technológií a Európska komisia takisto hodlajú pokračovať v úsilí o hľadanie a podporovanie nezávislých protiargumentov, nových nápadov, iniciatív a podporných vzdelávacích programov, ktoré podnecujú ku kritickému mysleniu.

Spoločnosti z oblasti informačných technológií takisto zdôrazňujú, že tento kódex správania je zameraný na usmernenie ich vlastných činností, ako aj na výmenu najlepších postupov s inými internetovými spoločnosťami, platformami a prevádzkovateľmi sociálnych médií.

Viac..  Odhalenie špiónky aj podpora 50 miliárd eur. Europarlament zhodnotil dva roky vojny

Kódex správania zahŕňa tieto verejné záväzky:

 • Spoločnosti z oblasti informačných technológií prevzali vedúcu úlohu v boji proti šíreniu nezákonných nenávistných prejavov na internete a dohodli sa s Európskou komisiou na kódexe správania, v ktorom sa stanovujú tieto verejné záväzky:
 • Spoločnosti z oblasti informačných technológií zavedú jasné a účinné postupy na preskúmanie oznámení o nezákonných nenávistných prejavoch na svojich stránkach tak, aby mohli odstrániť alebo zablokovať prístup k takémuto obsahu. Spoločnosti z oblasti informačných technológií zavedú pravidlá alebo usmernenia pre komunitu užívateľov, v ktorých sa objasní, že zakazujú propagáciu podnecovania násilia a nenávistného správania.
 • Po prijatí platného oznámenia so žiadosťou o odstránenie preskúmajú špecializované tímy spoločností z oblasti informačných technológií toto oznámenie na základe vlastných pravidiel a usmernení pre komunitu užívateľov a prípadne vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa transponuje rámcové rozhodnutie 2008/913/SVV.
 • Spoločnosti z oblasti informačných technológií preskúmajú väčšinu platných oznámení so žiadosťou o odstránenie nezákonných nenávistných prejavov za menej ako 24 hodín a ak je to potrebné, odstránia alebo zablokujú prístup k takému obsahu.
 • Okrem uvedeného budú spoločnosti z oblasti informačných technológií robiť osvetu v tejto oblasti a zvyšovať povedomie užívateľov o druhoch obsahu, ktorý nie je povolený podľa ich pravidiel a usmernení pre komunitu užívateľov. Používanie systému oznamovania by mohlo predstavovať nástroj na tento účel.
 • Spoločnosti z oblasti informačných technológií budú poskytovať informácie o postupoch na predkladanie oznámení s cieľom zvýšiť rýchlosť a účinnosť komunikácie medzi úradmi členských štátov a zástupcami týchto spoločností, najmä pokiaľ ide o oznámenia a o zablokovanie prístupu k nezákonným nenávistným prejavom na internete alebo ich odstránenie. Informácie budú poskytované prostredníctvom vnútroštátnych kontaktných miest určených spoločnosťami z oblasti informačných technológií a členskými štátmi. To by navyše umožnilo členským štátom, a najmä ich orgánom presadzovania práva, bližšie sa oboznámiť s metódami na rozoznávanie nezákonných nenávistných prejavov na internete a ich oznamovanie spoločnostiam z oblasti informačných technológií.
 • Spoločnosti z oblasti informačných technológií budú podnecovať expertov, aby vo väčšej miere poskytovali oznámenia a označovali obsah, ktorým sa propaguje podnecovanie násilia a nenávistného správania, najmä prostredníctvom partnerstiev s OOS, poskytovaním jasných informácií o pravidlách jednotlivých spoločností a usmernení pre komunitu užívateľov, ako aj pravidiel postupu vykazovania a oznamovania. Spoločnosti z oblasti informačných technológií sa budú snažiť posilniť partnerstvo s OOS rozšírením geografického spektra takýchto partnerstiev a prípadne poskytovať podporu a odbornú prípravu, ktorá umožní partnerským OOS plniť úlohu „dôveryhodného spravodajcu“ alebo jeho ekvivalentu, s náležitým zreteľom na potrebu zachovať si nezávislosť a dôveryhodnosť.
 • Spoločnosti z oblasti informačných technológií sa spoliehajú na podporu členských štátov a Európskej komisie, pokiaľ ide o zabezpečenie prístupu k reprezentatívnej sieti partnerských OOS a „dôveryhodných spravodajcov“ vo všetkých členských štátoch, ktorí pomáhajú pri poskytovaní oznámení vysokej kvality. Spoločnosti z oblasti informačných technológií sprístupnia informácie o „dôveryhodných spravodajcoch“ na svojich webových sídlach.
 • Spoločnosti z oblasti informačných technológií budú poskytovať svojim zamestnancom školenia, pokiaľ ide o aktuálny spoločenský vývoj, a vymieňať si názory na možnosti ďalšieho zlepšenia.
 • Spoločnosti z oblasti informačných technológií zintenzívnia svoju vzájomnú spoluprácu, ako aj spoluprácu s inými platformami a prevádzkovateľmi sociálnych médií s cieľom zlepšiť výmenu najlepších postupov.
 • Spoločnosti z oblasti informačných technológií a Európska komisia, uznávajúc hodnotu nezávislého vyjadrenia nesúhlasu s nenávistnými prejavmi a predsudkami, hodlajú pokračovať v úsilí o hľadanie a podporovanie nezávislých protiargumentov, nových nápadov, iniciatív a podporných vzdelávacích programov, ktoré podnecujú ku kritickému mysleniu.
 • Spoločnosti z oblasti informačných technológií zintenzívnia svoju spoluprácu s OOS, aby poskytli odbornú prípravu zameranú na výmenu najlepších postupov v boji proti nenávistnej rétorike a predsudkom a zvýšili mieru ich proaktívneho styku s OOS s cieľom pomôcť im vyvíjať účinné kampane šírenia protiargumentov. Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi bude prispievať k tomuto úsiliu prostredníctvom opatrení na zmapovanie špecifických potrieb a požiadaviek OOS v tejto súvislosti.
 • Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi bude presadzovať, aby aj iné relevantné platformy a prevádzkovatelia sociálnych médií dodržiavali záväzky stanovené v tomto kódexe správania.

Spoločnosti z oblasti informačných technológií a Európska komisia sa dohodli na pravidelnom posudzovaní verejných záväzkov v tomto kódexe správania vrátane ich vplyvu. Okrem toho sa dohodli, že budú naďalej rokovať o tom, ako podporovať transparentnosť a podnecovať šírenie protiargumentov a alternatívnych argumentov. Na tento účel sa budú konať pravidelné stretnutia a do konca roka 2016 bude skupine na vysokej úrovni pre boj proti rasizmu, xenofóbii a iným formám neznášanlivosti predložené predbežné hodnotenie.

Súvislosti

Komisia spolupracuje so spoločnosťami prevádzkujúcimi sociálne médiá na zabezpečení toho, aby sa nenávistné prejavy riešili na internete podobne ako v prípade ostatných médií.

Smernica o elektronickom obchode (článok 14) viedla k vypracovaniu postupov odstraňovania, neupravuje ich však podrobnejšie. Postup „oznámenia a akcie“ začína vtedy, keď niekto oznámi poskytovateľovi hostingových služieb, napríklad sociálnej sieti, platforme pre elektronické obchodovanie alebo spoločnosti, ktorá poskytuje hosting webových stránok, že sa na internete vyskytuje nezákonný obsah (napríklad rasistický obsah, obsah týkajúci sa zneužívania detí alebo spam), a k jeho ukončeniu dôjde vtedy, keď poskytovateľ hostingových služieb začne proti nezákonnému obsahu konať.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európska komisia predstavila plán na zníženie skleníkových plynov

Európska komisia predstavila nový plán boja proti klimatickej zmene. Skleníkové plyny chce znížiť o 90% …

Consent choices