Členovia posádky plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy budú môcť pracovať bez obmedzenia v celej Európe

Rada prijala všeobecné smerovanie v súvislosti s návrhom smernice o uznávaní odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby. Tento návrh sa zameriava na poskytnutie nových perspektív kariérneho postupu a podporu mobility ľudí zamestnaných v tomto odvetví. Stanovuje sa v ňom nový systém osvedčení pre celú posádku, od učňov po kapitánov. Držitelia takéhoto osvedčenia budú môcť vykonávať svoju profesiu na vnútrozemských vodných cestách v celej Európe.

Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, holandská ministerka infraštruktúry a životného prostredia a predsedníčka zasadnutia, povedala: „Členovia posádky plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy budú môcť vďaka tomuto novému osvedčeniu EÚ pracovať bez obmedzenia v celej Európe. Noví členovia posádky môžu získať toto osvedčenie tak, že preukážu širokú škálu vedomostí a zručností, ktorá sa dohodla na európskej úrovni. Takýmto spôsobom sa zlepší mobilita pracovníkov v tomto odvetví a zníži nedostatok kvalifikovaného personálu.“

Jednotný systém založený na spôsobilosti pre všetkých členov posádky

Súčasné právne predpisy EÚ o vzájomnom uznávaní osvedčení v tomto odvetví sa vzťahujú len na kapitánov, aj to len v prípadoch, keď pôsobia na riekach a kanáloch iných ako Rýn. Na ostatných členov palubnej posádky sa vzťahuje horizontálna smernica o uznávaní odborných kvalifikácií.

V navrhovanej smernici sa ustanoví jednotný systém, ktorý sa bude vzťahovať na všetkých členov palubnej posádky pôsobiacich na akejkoľvek vnútrozemskej vodnej ceste EÚ, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, a to vrátane Rýna.

Novým systémom sa v reakcii na výzvy v tomto odvetví, ako aj na výzvy členských štátov zavedie rámec založený na spôsobilosti, ktorý by bol podobný rámcom uplatňovaným v ostatných druhoch dopravy.

Lepšia kariéra v oblasti vnútrozemskej plavby

Očakáva sa, že prostredníctvom nového systému sa znížia prekážky nástupu do povolania v oblasti vnútrozemskej plavby. Zlepšia sa tým perspektívy kariérneho postupu v tomto odvetví, čím sa zvýši príťažlivosť celej profesie. Automatické vzájomné uznávanie osvedčení uľahčí ľuďom zamestnať sa tam, kde sú dostupné pracovné miesta. Spoločnosti tak budú môcť naberať zamestnancov z celej Európy. Mnohé spoločnosti, ktoré pôsobia v tomto odvetví, sú malé a zvýšený záujem o túto profesiu by im mohol pomôcť rozšíriť podnikanie, a tak podporiť rast celého odvetvia. Kvalifikáciami založenými na spôsobilosti by sa tiež mala zlepšiť bezpečnosť a znížiť náklady v prípade nehôd.

Viac..  Súdny dvor EÚ: Eurokomisia má právo nežiadať vízovú reciprocitu od občanov USA

Posilnenie úlohy výboru CESNI

Navrhovaná smernica je podobne ako smernica o technických požiadavkách pre plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy úzko prepojená s Európskym výborom pre vypracovanie noriem v oblasti vnútrozemskej plavby (CESNI), medzinárodným orgánom zriadením pod záštitou Ústrednej komisie pre plavbu na Rýne (CCNR). Výbor CESNI vypracuje pre Úniu a CCNR viaceré normy v oblasti odborných kvalifikácií. Hneď ako budú tieto normy dostupné, v smernici sa na ne uvedie odkaz.

Zohľadnenie rôznych okolnosti jednotlivých členských štátov

Vo všeobecnom smerovaní sa do smernice zavádza stupeň proporcionality, aby sa zohľadnila situácia členských štátov, v ktorých sa vykonáva málo vnútrozemskej plavebnej činnosti alebo žiadna. V týchto prípadoch, ak sú splnené objektívne kritériá, sa od členského štátu nebude vyžadovať, aby transponoval smernicu alebo jej časti.

Ako sa z návrhu stane právny predpis?

Všeobecné smerovanie, ktoré sa dnes prijalo, je pozíciou Rady pre rokovania s Európskym parlamentom. Parlament svoju pozíciu zatiaľ neprijal. Obe inštitúcie sa musia dohodnúť na spoločnom znení, skôr ako nadobudne účinnosť.

Podpora využívania vnútrozemských vodných ciest

Vnútrozemská plavba je mimoriadne nákladovo efektívny a ekologický druh dopravy. Návrh smernice je jedným z opatrení, ktorého cieľom je zlepšiť jej kvalitu a podporiť jej využívanie, a to najmä v prípade prepravy tovaru loďami (balík NAIADES II).

O dac

Odporúčame pozrieť

Európsky parlament

Spôsoby využitia umelej inteligencie sa musia obmedziť. EÚ chce jej využívanie regulovať

Podľa europoslancov nám pod pokrievkou tlie rozbuška, ktorá môže sledovať ľudí, vydávať sa za niekoho …

Consent choices