Európska komisia navrhuje nové pravidlá ochrany detí pri cezhraničných rodinných sporoch

Európska komisia navrhuje zlepšenia pravidiel EÚ, ktoré ochraňujú deti v kontexte cezhraničných sporov týkajúcich sa rodičovských práv a povinností v súvislosti so starostlivosťou o dieťa, stykom s dieťaťom a s únosmi detí.

Novými pravidlami sa urýchlia súdne a správne konania a zabezpečí sa, aby sa vždy zohľadnil záujem dieťaťa.

V prípade, že sa rodiny dostanú do sporu alebo že dôjde k rozchodu medzinárodných párov, zohráva kľúčovú úlohu cezhraničná justičná spolupráca, na základe ktorej sa deťom musí poskytnúť bezpečné právne prostredie, v ktorom budú udržiavať vzťahy s oboma rodičmi (a poručníkmi) žijúcimi často v rôznych európskych krajinách.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans uviedol: Máločo dokáže dieťaťu spôsobiť väčšiu traumu než situácie, v ktorých je svedkom sporov medzi rodičmi. Ak tieto spory končia súdnym konaním s cezhraničným rozmerom, EÚ je zodpovedná za zabezpečenie toho, aby sa urovnali čo najefektívnejšie a v čo najzmierlivejšom duchu. Tieto nové zjednodušené pravidlá, ktoré sme prijali, pomôžu rodinám a deťom. Prínosom pre ne budú skrátené lehoty na vyriešenie sporov v súdnych konaniach a vyhnú sa vysokým nákladom, ktoré sa s takýmito konaniami obvykle spájajú. Musíme zabezpečiť, aby rôzne právne režimy boli zlučiteľné, a tým minimalizovať komplikácie, zdržania, strach a neistotu. “

Vĕra Jourová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť v tejto súvislosti uviedla:V centre záujmu tejto reformy sú deti. Už samotný rozchod rodičov je pre ne ťažký. Takéto deti si zaslúžia, aby súdne konanie ich situáciu vyriešilo čo najrýchlejšie a aby sa v ňom zohľadnil ich záujem. Dnes navrhujeme aktualizáciu existujúcich pravidiel, ktorá vychádza z praktických skúseností za posledných 10 rokov. Cieľ tejto reformy je jasný: musíme urýchliť priebeh konaní s cezhraničným prvkom. Čas je z hľadiska záujmu detí rozhodujúci, preto tieto nové pravidlá potrebujeme rýchlo.“

Aktualizované pravidlá vychádzajú z posúdenia existujúcich pravidiel a ich cieľom je odstrániť zistené nedostatky. V snahe chrániť záujmy dieťaťa v týchto cezhraničných sporoch týkajúcich sa rodičovských práv a povinností zohráva čas rozhodujúcu úlohu, preto je kľúčovým cieľom zabezpečiť predovšetkým rýchlejšie všeobecné postupy. Konkrétnejšie sa navrhujú tieto cielené zmeny:

  • Účinnejšie postupy na riešenie cezhraničných prípadov únosu detí rodičmi

Lehoty pre rôzne fázy postupu návratu detí sa obmedzia na maximálne obdobie 18 týždňov (maximálne šesť týždňov na spracovanie žiadosti ústredným orgánom, ktorému sa žiadosť doručí, šesť týždňov na vyjadrenie súdu prvého stupňa a šesť týždňov na vyjadrenie súdu v konaní o odvolaní). Proti rozhodnutiu o návrate dieťaťa sa bude možné odvolať len raz a sudca bude musieť zvážiť, či by mal byť rozsudok, ktorým sa nariaďuje návrat dieťaťa, medzitým vykonateľný.

Pri plnom rešpektovaní štruktúry vnútroštátnych právnych systémov sa zabezpečí, aby prípady únosu detí rodičmi riešil obmedzený počet súdov a aby si sudcovia rozvíjali potrebné odborné znalosti.

  • Záruka, že dieťa bude vypočuté

Dieťaťu, ktoré dokáže formulovať svoje vlastné názory, sa zaručí možnosť vyjadriť svoj názor vo všetkých konaniach týkajúcich sa jeho prípadu. To bude platiť najmä pri konaniach týkajúcich sa zverenia dieťaťa do starostlivosti a styku, ako aj návratu detí, ak boli unesené jedným zo svojich rodičov.

  • Rýchly výkon rozhodnutí v iných členských štátoch

V súčasnosti musia o to, aby bolo rozhodnutie o zverení dieťaťa do starostlivosti alebo o styku s dieťaťom vykonateľné v inom členskom štáte, žiadať rodičia. Na základe nových predpisov bude konanie o vyhlásenie vykonateľnosti, sprostredkovateľské konanie potrebné na výkon rozsudku v inom členskom štáte, zrušená. Ak k výkonu nedôjde ani po šiestich týždňoch, súd bude informovať žiadajúci ústredný orgán v členskom štáte pôvodu alebo priamo žiadateľa o dôvodoch, prečo nedošlo k včasnému výkonu. Okrem toho súd, ktorý rozsudok vydal, bude môcť v záujme urýchlenia výkonu vyhlásiť daný rozsudok za predbežne vykonateľný.

  • Zlepšenie spolupráce medzi orgánmi členských štátov
Viac..  Pomôžte Ukrajine darovaním mobilných zariadení

Dobrá spolupráca medzi ústrednými orgánmi pri riešení prípadov týkajúcich sa detí je nevyhnutným predpokladom vzájomnej dôvery medzi orgánmi rôznych členských štátov. Nové pravidlá pomôžu zlepšiť spoluprácu medzi ústrednými orgánmi, keďže ústredné orgány sú priamym kontaktným miestom pre rodičov a zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore sudcov v uplatňovaní pravidiel. Do cezhraničnej spolupráce budú lepšie začlenené aj orgány starostlivosť o deti.

Tieto nové pravidlá pomôžu rodinám a deťom. Prínosom pre ne budú skrátené lehoty na vyriešenie sporov v súdnych konaniach a vyhnú sa vysokým nákladom, ktoré sa s takýmito konaniami obvykle spájajú. Napríklad v prípade konania o návrate dieťaťa budú mať rodičia k dispozícii jasnejšie pravidlá a budú vyzvaní k tomu, aby sa zapojili do mediácie, ktorá im ušetrí náklady spojené s riešením cezhraničných sporov. Takéto náklady predstavujú v priemere 2 200 EUR na celé konanie. V niektorých členských štátoch pomôže zrušenie konania o vyhlásení vykonateľnosti ušetriť približne 1 100 až 4 000 EUR za jeden prípad. Okrem toho rýchlejší výkon rozhodnutí umožní rodinám ušetriť peniaze za prácu špecializovaného právnika, ktorej hodnota sa odhaduje v závislosti od členského štátu na sumu v rozmedzí 1 000 až 4 000 EUR za každých ďalších 10 hodín pracovného času.

Ďalšie kroky

Návrh, ktorý Komisia prijala, sa zašle Rade EÚ. Rozhodnutie sa v Rade prijíma jednomyseľne v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom pre justičnú spoluprácu v rodinných veciach (článok 81 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie). O návrhu prebehnú konzultácie s Európskym parlamentom.

Súvislosti

Nariadenie Brusel IIa je základom justičnej spolupráce EÚ v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností vrátane starostlivosti o dieťa, práv styku práva styku a únosov detí. Slúži na urovnávanie konfliktov týkajúcich sa právomoci medzi členskými štátmi a uľahčuje voľný pohyb rozsudkov v EÚ tým, že stanovuje ich uznávanie a výkon v inom členskom štáte. V prípadoch cezhraničného únosu detí rodičmi, sa v ňom stanovuje postup pre návrat dieťaťa do členského štátu jeho obvyklého pobytu. Toto nariadenie začalo sa uplatňovať 1. marca 2005 a uplatňuje sa vo všetkých členských štátoch okrem Dánska.

Počet cezhraničných sporov v rodinných veciach v EÚ sa s narastajúcim počtom medzinárodných rodín zvýšil. V súčasnosti sa odhaduje na 16 miliónov a tento vzostupný trend stále pokračuje. Počet medzinárodných rozvodov v EÚ dnes dosahuje približne 140 000 za rok. Počet detí narodených nezosobášeným medzinárodným párom takisto narastá; a každoročne sa eviduje až 1 800 prípadov únosu detí rodičmi v rámci EÚ.

Na zhodnotenie účinnosti týchto pravidiel prijala Komisia v apríli 2014 správu o tom, ako toto nariadenie funguje v praxi, a uskutočnila verejnú konzultáciu, v ktorej sa radila s expertmi o zmenách potrebných na zlepšenie existujúcich pravidiel.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pripravuje návrh správy týkajúci sa nariadenia …

Consent choices