Audítori EÚ žiadajú, aby certifikujúce schémy predkladali dostatočné dôkazy o pôvode odpadu a zvyškov používaných na výrobu biopalív

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov by nedostatky v systéme certifikácie udržateľných biopalív mohli ohroziť základ pre dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov v doprave do roku 2020.

V súlade so smernicou o obnoviteľných zdrojoch energie môžu členské štáty EÚ na dosiahnutie cieľa, ktorým je zabezpečiť, aby energia z obnoviteľných zdrojov tvorila v roku 2020 v doprave 10 % spotreby energie, zahrnúť len biopalivá, ktoré boli certifikované ako udržateľné. Väčšinu biopalív uvádzaných na trh EÚ certifikujú dobrovoľné schémy uznané Európskou komisiou. Audítori však dospeli k záveru, že tieto schémy majú nedostatky vyplývajúce z postupu uznávania Komisiou a jej dohľadu.

Ciele na rok 2020 týkajúce sa energie z obnoviteľných zdrojov v doprave sú dôležité pre životné prostredie EÚ i všetkých, čo dopravu využívajú. No monitorovanie dosahovania cieľov musí byť založené na hodnoverných údajoch a spoľahlivom systéme certifikácie. To sme si v rámci auditu stanovili ako cieľ preskúmania,“ uviedla Bettina Jakobsen, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za túto správu.

Audítori zistili, že Komisia nevyžadovala, aby schémy overovali, či výroba biopaliva so sebou nenesie riziká, akými sú konflikty týkajúce sa držby pôdy, nútená alebo detská práca, zlé pracovné podmienky pre poľnohospodárov či nebezpečenstvo pre zdravie a bezpečnosť. Vo svojich posudkoch sa schémy nevenovali téme vplyvu nepriamej zmeny využívania pôdy (teda situácií, keď sa na kompenzáciu plodín využívaných na výrobu biopaliva musí obrábať viac pôdy, aby sa vypestoval dostatok potravín). Audítori uznávajú technické ťažkosti pri posudzovaní dosahu nepriamej zmeny využívania pôdy, no bez týchto informácií je význam systému certifikácie oslabený.

Audítori tvrdia, že Komisia uznala aj také schémy, ktoré nemali stanovené postupy zaručujúce, že pôvodom biopaliva bol skutočne odpad alebo že suroviny spĺňali environmentálne požiadavky. Niektoré schémy neboli dostatočne transparentné, prípadne bolo v ich riadiacich štruktúrach zastúpených len niekoľko členov, čo zvýšilo riziko konfliktu záujmov a bránilo účinnej komunikácii s ostatnými zainteresovanými stranami.

Viac..  Slovenské podniky by vďaka vodíkovej banke mohli využívať zelený vodík, hovorí europoslanec Robert Hajšel

Komisia nevykonáva dohľad nad činnosťou dobrovoľných schém a preto si nemôže byť istá, že schémy skutočne uplatňujú normy, ktoré osvedčila, a nedokáže ani odhaliť porušovanie pravidiel.

Za štatistické údaje o udržateľných biopalivách, ktoré sa započítavajú na účely plnenia 10 % cieľa pre energiu v doprave, zodpovedajú členské štáty. Audítori však zistili, že tieto údaje môžu byť nadhodnotené, pretože členské štáty môžu vykázať ako udržateľné aj také biopalivá, ktorých udržateľnosť nebola overená. Problémy sa zaznamenali aj v súvislosti s porovnateľnosťou údajov.

Vo svojich odporúčaniach audítori Komisiu vyzývajú, aby zabezpečila, aby certifikujúce schémy:

• posudzovali, do akej miery sa s výrobou biopalív spájajú významné sociálno-ekonomické riziká a riziko vplyvu nepriamej zmeny využívania pôdy,

• overovali, či pestovatelia surovín dodržiavajú environmentálne požiadavky v oblasti poľnohospodárstva,

• predkladali dostatočné dôkazy o pôvode odpadu a zvyškov používaných na výrobu biopalív,

Audítori tiež Komisii odporúčajú, aby:

• posudzovala, či riadenie dobrovoľných schém znižuje riziko konfliktu záujmov a či je dostatočne transparentné,

• kontrolovala, či sú certifikačné operácie schém v súlade s normami, ktoré boli predložené v čase uznávania, a či schémy zriadili transparentný systém na podávanie sťažností,

• vyžadovala od členských štátov dôkazy o spoľahlivosti ich štatistických údajov o biopalivách a harmonizovala definíciu odpadových látok.

O dac

Odporúčame pozrieť

Rada EÚ menovala Katarínu Kaszasovú za členku Európskeho dvora audítorov

Rada Európskej únie v pondelok vymenovala Slovenku Katarínu Kaszasovú za členku Európskeho dvora audítorov (EDA). …

Consent choices