Európska komisia podnikla dôležitý krok k modernizácii sociálnej štatistiky

Európska komisia prijala návrh nariadenia o nových, integrovaných spôsoboch zberu a využívania údajov zo sociálnych zisťovaní, aby sa tvorba politiky mohla opierať o kvalitnejšie podklady, najmä v sociálnej oblasti.

Vďaka spoľahlivejšej základni poznatkov získaných zo sociálnych ukazovateľov sa zlepší analýza sociálneho vývoja, čo zároveň prispeje k dosiahnutiu sociálneho ratingu AAA pre Európu.

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu, ako aj pre európsku štatistiku (EUROSTAT) Marianne Thyssenová uviedla: Dnes sme podnikli dôležitý krok k modernizácii sociálnej štatistiky. Nejde však o čísla, ale o ľudí. Základným predpokladom dobrých politík sú spoľahlivé údaje. Potrebujeme čo najpresnejšie informácie v sociálnej oblasti. Potrebujeme aktuálnejšie údaje a musíme ich získavať rýchlejšie, aby sme mohli vytvárať sociálne politiky, ktoré zodpovedajú skutočným potrebám európskych občanov v súčasnosti. Dnešný návrh je ďalším príkladom toho, ako táto Komisia kladie sociálny rozmer do popredia svojho programu.“

Navrhované rámcové nariadenie umožní rýchlejšie uverejňovanie údajov, pretože sa ním skrátia lehoty na zasielanie údajov vo viacerých oblastiach. Takisto povedie k zlepšeniu porovnateľnosti a koherentnosti sociálnej štatistiky EÚ spojením siedmich existujúcich zisťovaní v domácnostiach, ktoré sa v súčasnosti vykonávajú v EÚ, ako aj harmonizáciou premenných, ktoré sú spoločné pre dve alebo viaceré zisťovania. Tým sa navyše uľahčí spoločná analýza sociálnych javov na základe nových metód zisťovania. V neposlednom rade budeme mať vďaka využívaniu inovačných prístupov a metód zo strany národných štatistických úradov a kombinácii údajov z viacerých zdrojov k dispozícii bohatší a širší súbor údajov.

Súvislosti

Táto iniciatíva je súčasťou rozsiahleho programu modernizácie sociálnej štatistiky, na ktorom Komisia úzko spolupracuje s členskými štátmi. Zaoberá sa narastajúcimi výzvami v tejto oblasti štatistiky, medzi ktoré patria rýchle tempo inovácií v oblasti metodiky a používanie informačných technológií, dostupnosť nových zdrojov údajov, novo vznikajúce potreby a očakávania používateľov údajov, ako aj pokračujúci tlak na dostupné zdroje. Iniciatívou sa podporí aj pripravovaný európsky pilier sociálnych práv, ktorý si vyžaduje spoľahlivú základňu poznatkov v oblastiach, ako je nerovné zaobchádzanie, zručnosti, prístup k zamestnaniu a výdavky na sociálnu ochranu, ktoré by sa mali lepšie opísať prostredníctvom spoľahlivej a včasnej štatistiky. Táto iniciatíva je zároveň súčasťou Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT) a jej cieľom je zefektívniť európsku sociálnu štatistiku získavanú zo vzoriek a dosiahnuť, aby bol proces zberu údajov efektívnejší a štatistické výstupy relevantnejšie.

Podobné iniciatívy sa vyvíjajú aj v iných oblastiach štatistiky, ako je napríklad podniková a poľnohospodárska štatistika.

Toto rámcové nariadenie sa zameriava na sedem zisťovaní v domácnostiach: výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS), štatistika EÚ o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), zisťovanie o vzdelávaní dospelých (AES), európsky prieskum zdravia formou rozhovorov (EHIS), zisťovanie o používaní informačných a komunikačných technológií (IKT) v domácnostiach (ICT-HH), zisťovanie rodinných účtov (HBS)a harmonizované európske zisťovanie využívania času (HETUS).

Viac..  Peter Pollák: Slovensko nepotrebuje ukrajinské obilie. Potrebujú ho chudobní ľudia v Afrike

Zároveň je potrebné poznamenať, že táto iniciatíva povedie k zníženiu nákladov pre členské štáty, ktoré vykonávajú výberové zisťovania, ako aj administratívneho zaťaženia pre obyvateľov EÚ, ktorí sa na nich zúčastňujú.

Cieľom Komisie je, aby sa rámcové nariadenie začalo postupne vykonávať od roku 2019.

Návrh je výsledkom rozsiahlych konzultácií so všetkými zainteresovanými stranami: tvorcami,oskytovateľmi a používateľmi údajov. Výsledky týchto konzultácií sú zhrnuté v posúdení vplyvu, ktoré je verejne dostupné.

Európsky štatistický systém (EŠS) vytvára štatistické údaje, ktoré sa používajú na posúdenie výkonnosti členských štátov v rámci európskeho semestra, monitorovanie kľúčových cieľov stratégie Európa 2020, plnenie množstva hodnotiacich rámcov Komisie týkajúcich sa zamestnanosti a sociálneho rozvoja a prípravu pôdy pre budúcu strategickú víziu pre Európu po stratégii Európa 2020. Politické priority Európskej únie si navyše vyžadujú dobré analytické a monitorovacie nástroje v oblasti zamestnanosti, rastu a investícií, jednotného digitálneho trhu, hlbšej a spravodlivejšej európskej menovej únie, migrácie, vnútorného trhu, energetickej únie a klímy.

V priebehu rokov EŠS vytvoril pokročilé nástroje na poskytovanie lepšej a porovnateľnej štatistiky na účely lepšej tvorby politík na európskej úrovni i v členských štátoch. EŠS však musí čoraz viac čeliť rastúcej potrebe štatistických informácií na účely analýzy, výskumu a tvorby politiky. Štatistické údaje by navyše mali naďalej spĺňať vysoké normy kvality oficiálnej štatistiky vrátane včasnosti.

Sociálna štatistika pokrýva širokú škálu oblastí (demografia, zamestnanosť, príjmy a spotreba, blahobyt a kvalita života, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť atď.) a pochádza z rôznych zdrojov (údaje týkajúce sa osôb a domácností získavané na individuálnej úrovni zo vzoriek, sčítania obyvateľov, agregované administratívne údaje a údaje od podnikov). Všetky tieto údaje sa dôsledne analyzujú v rámci programu modernizácie sociálnej štatistiky. Súčasné navrhované rámcové nariadenie je významným krokom vpred v rámci modernizácie sociálnej štatistiky, najmä pokiaľ ide o údaje zo sociálnych zisťovaní.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices