Prezentacia priorit
Prezentácia priorít slovenského predsedníctva v Rade EÚ. PHOTO: © European Union- EP.

Slovenskí ministri predstavili priority slovenského predsedníctva výborom EP

Slovenskí ministri postupne predstavujú priority slovenského predsedníctva v Rade (ministrov) EÚ na pôde jednotlivých výborov Európskeho parlamentu. Diskusie niektorých ministrov s poslancami prebehli v júli a v auguste, ďalšie sa uskutočnili začiatkom septembra.

Zamestnanosť a sociálne veci: Vysielanie pracovníkov, vystavenie účinkov karcinogénov pri práci a bezbariérový akt EÚ

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter počas prezentácie priorít slovenského predsedníctva na pôde výboru pre zamestnanosť a sociálne veci dňa 31. augusta vyzdvihol potrebu zamerať sa na podporu tvorby pracovných miest a zvyšovania prosperity, ako aj na pokračujúci boj proti sociálnemu vylúčeniu.

Predsedníctvo sa v legislatívnej oblasti bude podľa ministra venovať najmä trom návrhom: reforme smernice o vysielaní pracovníkov, ktorá bola napriek žltej karte zo strany jedenástich členských štátov opätovne predložená v nezmenenej podobe; navrhovaným zmenám smernice o vystavení účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci, ktorá bola so zámerom zlepšiť zdravie a bezpečnosť pracovníkov predstavená výboru EP pre zamestnanosť; ako aj bezbariérovému aktu EÚ, ktorý by mal podporiť trh s prístupnými produktami a službami pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Poslanci sa vo svojich reakciách zamerali najmä na reformu smernice o vysielaní pracovníkov a vyzvali ministra na urýchlené dosiahnutie kompromisného stanoviska členských štátov v Rade tak, aby rokovania medzi Radou a Parlamentom mohli začať čo najskôr.

Práva žien a rodová rovnosť: Ženy na trhu práce, rovnováha medzi pracovným a osobným životom, chudoba žien

Vyššia participácia žien na trhu práce, podpora nových politík v oblasti dosahovania rovnováhy medzi pracovným a osobným životom a posilnenie boja proti chudobe žien naprieč Úniou patria medzi kľúčové priority slovenského predsedníctva. Na pôde výboru pre práva žien a rodovú rovnosť to dňa 1. septembra vyhlásil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter.

Poslanci obsah ministrovho prejavu privítali, zároveň však poukázali na dôležitosť ďalších opatrení v oblasti posilňovania práv žien a dosahovania rodovej rovnosti. Vyzvali tiež na urýchlenie procesu ratifikácie Istanbulského dohovoru, ktorý považujú za nevyhnutné opatrenie v boji proti násiliu páchanom na ženách v Európe.

Medzinárodný obchod: Dohoda CETA a štatút trhového hospodárstva pre Čínu

Kľúčovou prioritou slovenského predsedníctva v oblasti medzinárodného obchodu bude ratifikácia obchodnej dohody CETA medzi EÚ a Kanadou, vyhlásil na pôde výboru pre medzinárodný obchod minister hospodárstva Peter Žiga. Dohoda by podľa ministra mala byť podpísaná na samite EÚ-Kanada v októbri. V súčasnosti sa podľa neho pracuje na predbežnom uplatňovaní dohody, čo je v situácii, kedy Komisia odporučila považovať CETA za zmiešanú dohodu, dôležité z hľadiska dôveryhodnosti EÚ voči Kanade. Peter Žiga tiež poslancom povedal, že na základe požiadavky väčšiny členských štátov v Rade budú z predbežného vykonávania dohody vyňaté ustanovenia v oblasti investičných pravidiel.

Minister Žiga tiež poslancov informoval, že Rada je stále rozdelená v otázkach reformy nástrojov EÚ na ochranu obchodu a všeobecného smerovania pri požiadavke na udelenie štatútu trhového hospodárstva Číne. Poslanci opätovne zdôraznili potrebu rozhodnej akcie zo strany EÚ na ochranu miestnej produkcie pred nadmernou výrobnou kapacitou Číny. Zákonodarcovia EÚ tiež vyzvali predsedníctvo, aby zverejňovalo mandáty na rokovania o obchodných dohodách s tretími krajinami. V tejto súvislosti spomenuli napríklad prebiehajúce rozhovory medzi EÚ a Tuniskom.

Hospodárske a menové veci: fondy peňažných trhov, európsky systém ochrany vkladov a DPH

„Nepotrebujeme viac Európy, nepotrebujeme menej Európy, potrebujeme lepšiu Európu,“ vyhlásil dňa 13. júla na pôde výboru pre hospodárske a menové veci minister financií Peter Kažimír, ktorý bude predsedať Rady EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN).

Medzi priority slovenského predsedníctva bude patriť dosiahnutie pokroku pri fondoch peňažných trhov, smernici o prospekte, sekuritizácii, európskom systéme ochrany vkladov (EDIS) a modernizácii systému DPH. Predsedníctvo sa plánuje zamerať aj na posilnenie implementácie odporúčaní v oblasti hospodárskej politiky pre jednotlivé krajiny, modernizáciu vnútorného trhu a podporu investícií, okrem iného predĺžením pôsobnosti Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) do roko 2020.

Kultúra, vzdelávanie a šport: smernica o audiovizuálnych mediálnych službách, Európsky rok kultúrneho dedičstva a prevencia radikalizácie mladých ľudí

Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách a v jej rámci najmä ochrana maloletých osôb, bude hlavnou prioritou slovenského predsedníctva. Na pôde výboru pre kultúru a vzdelávanie to poslancom dňa 13. júla povedali ministri Peter Plavčan (školstvo, veda, výskum a športu) a Marek Maďarič (kultúra).

Ministri uistili poslancov, že sa budú zo všetkých síl usilovať o dosiahnutie konečného rozhodnutia o európskom roku kultúrneho dedičstva 2018. Medzi kľúčové priority v oblasti vzdelávania zaradili zlepšovanie zručností nevyhnutných pre aktívny občiansky život, modernizáciu stredoškolského vzdelávania a prevenciu radikalizácie mladých ľudí.

Vnútorný trh: geografické blokovanie, práva spotrebiteľov, malé a stredné podniky

Modernizácia a prehlbovanie vnútorného trhu patrí medzi kľúčové priority slovenského predsedníctva. Poslancom výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa to dňa 14. júla povedal podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Predsedníctvo sa tiež plánuje zamerať na jednotný digitálny trh, vrátane návrhov v oblasti geografického blokovania, ako aj na posilňovanie práv spotrebiteľov, dodal vicepremiér.

V súvislosti s návrhom v oblasti zákonného poskytovania digitálneho obsahu by predsedníctvo chcelo v Rade dospieť k čiastočnému všeobecnému smerovaniu, uviedol Peter Pellegrini. Modernizácia priemyslu, obzvlášť v sektoroch, kde je potrebné zvyšovať energetickú efektívnosť, bude taktiež dôležitou prioritou predsedníctva, doplnil minister hospodárstva Peter Žiga.

Poslanci podčiarkli dôležitosť kolaboratívnej ekonomiky (spoločné využívanie zdrojov), kybernetickej bezpečnosti a hospodárstva pripraveného na digitálny vek. Niektorí poslanci požadovali, aby sa návrhu v oblasti geografického blokovania, ktorý podľa nich nie je dostatočne ambiciózny, venovalo viac pozornosti. V rámci rozpravy sa tiež diskutovalo o pravidlách v oblasti DPH, malých a stredných podnikoch a výsledok britského referenda.

Rozvoj: humanitárna pomoc pre ženy a deti v krízových oblastiach

Využitie impulzu vytvoreného nedávnym Svetovým humanitárnym samitom na zefektívnenie, skoordinovanie a spružnenie medzinárodného humanitárneho systému bude pre predsedníctvo kľúčovou otázkou, uviedol dňa 12. júla na pôde výboru EP pre rozvoj štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek. Situácia žien a detí si taktiež vyžaduje dôraznejšiu reakciu, dodal.

Viac..  Monitor vzdelávania a odbornej prípravy Európskej komisie za rok 2023

Poslanci privítali túto agendu a vyzvali slovenského štátneho tajomníka, aby zabránil presmerovaniu prostriedkov pôvodne určených na rozvoj na financovanie iných opatrení, napríklad v oblasti bezpečnosti.

Priemysel, výskum a energetika: telekomunikácie, 5G, Čína, Horizont 2020

Telekomunikačný balík, ktorého súčasťou je prechod k systému bez roamingových poplatkov od roku 2017, a rokovania o využívaní mobilného spektra pre 5G budú medzi prioritami slovenského predsedníctva. Poslancom výboru EP pre priemysel, výskum a energetiku to 11. júla povedal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Roman Brecely.

V otázke priznania či nepriznania štatútu trhovej ekonomiky Číne bude predsedníctvo postupovať veľmi opatrne, vyhlásil pred poslancami minister hospodárstva SR Peter Žiga. Zároveň však dodal, že európsky priemysel bude dostatočne chránený.

Predsedníctvo sa taktiež zameria na podporu inovácií, plné využitie programu Horizont 2020 a naštartovanie európskeho vesmírneho programu, dodal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan dňa 12. júla.

Poľnohospodárstvo: kríza, nekalé praktiky, obchodné dohody, biopotraviny a lesníctvo

Súčasná poľnohospodárska kríza, ale aj nekalé obchodné praktiky v dodávateľskom reťazci, si vyžadujú spoločné európske riešenia založené na princípe solidarity. Na pôde výboru EP pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka to 13. júla vyhlásila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.

Predsedníctvo sa bude usilovať o dosiahnutie pokroku v rokovaniach medzi EP, Radou a Komisiou o konečnom znení nariadenia o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a v rámci Rady pokročiť pri návrhoch týkajúcich sa veterinárnych liekov a medikovaných krmív. Medzi priority bude patriť aj zjednodušenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky, podpora udržateľného lesníctva a ochrana štandardov EÚ pri rokovaniach o obchodných dohodách, napríklad s USA či s krajinami Mercosuru, dodala ministerka Matečná.

Poslanci zdôraznili, že vážna kríza, ktorá postihla poľnohospodárov naprieč Úniou, si vyžaduje bezodkladné prijatie ďalších opatrení. V tejto súvislosti vyhlásili, že od komisára Phila Hogana očakávajú predstavenie nového balíka opatrení už na najbližšom zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo dňa 18. júla. Nasledujúci deň v tejto súvislosti mimoriadne zasadne výbor EP pre poľnohospodárstvo, ktorý by mal s komisárom Hoganom nové opatrenia prediskutovať.

Verejné zdravie: zdravotnícke pomôcky, veterinárne lieky a dostupnosť liekov

Predsedníctvo v septembri formálne dotiahne dohodu medzi inštitúciami o zdravotníckych pomôckach, zameria sa však aj na legislatívu v oblasti veterinárnych liekov, pri ktorej by chcelo získať mandát Rady na rokovanie s EP. Poslancov výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín o tom 12. júla informoval minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Medzi priority predsedníctva bude patriť aj otázka dostupnosti liekov, ktorá predstavuje pre pacientov vážny a v rámci Európy narastajúci problém, dodal minister Drucker.

Regionálny rozvoj: implementácia novej kohéznej politiky, Omnibus a mestská agenda

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini dňa 13. júla na pôde výboru pre regionálny rozvoj zdôraznil potrebu posúdiť prínosy nedávnej reformy kohéznej politiky EÚ a zjednodušiť jej implementačný mechanizmus. Predsedníctvo sa podľa jeho slov zameria na program na podporu štrukturálnych reforiem, nariadenie Omnibus a mestskú agendu.

Peter Pellegrini sa tiež v rámci rozpravy s poslancami zhodol na potrebe zlepšiť reputáciu kohéznej politiky a zvýšiť povedomie občanov o jej výsledkoch a prínosoch.

Zahraničné veci: rozšírenie EÚ, vzťahy EÚ-NATO a víza

Medzi priority slovenského predsedníctva patrí prinavrátenie dôveryhodnosti politike rozširovania EÚ, ktorá je najlepším nástrojom Únie na podporu reforiem v jej susedstve, a to pri zachovaní princípu podmienenosti a individuálneho hodnotenia dosiahnutého pokroku každej krajiny. Poslancom výboru EP pre zahraničné veci to dňa 12. júla povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.

Poslanci ocenili zameranie slovenského predsedníctva na rozširovanie a vyjadrili nádej, že aktuálne spomalenie je možné prekonať. Niektorí zákonodarcovia požiadali ministra Lajčáka, aby sa v nadväznosti na vyhlásenie EÚ a NATO z Varšavy zasadzoval za intenzívnejšiu spoluprácu a spoločné využívanie vlastných obranných kapacít a aby presadzoval včasné zrušenie vízovej povinnosti pre občanov Gruzínska a Ukrajiny.

Právne veci: elektronická justícia, autorské práva, ochrana informátorov

Ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská a štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Ivan Sečík, ktorí 12. júla vystúpili na pôde výboru EP pre právne veci, uviedli, že predsedníctvo sa zameria na efektívnejšiu cezhraničnú spoluprácu v justičnej oblasti s dôrazom na elektronickú justíciu. Medzi priority bude patriť aj dosiahnutie pokroku v oblasti vytvorenia jednotného digitálneho trhu a reformy autorských práv.

Poslanci poukázali na potrebu zvýšenia ochrany informátorov a posunu pri smernici o právach akcionárov. Prioritou, na ktorej sa zhodli obe strany, je revízia takzvaného nariadenia Brusel IIa, ktorá by mala uľahčiť riešenie sporov medzinárodných párov v súvislosti s rozvodovým konaním či zverením detí do starostlivosti.

Rybolov: udržateľný manažment rybárskych flotíl, rámec pre zber údajov a Severné more

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná zdôraznila dňa 12. júla na pôde výboru EP pre rybárstvo potrebu zaistiť udržateľnosť populácií rýb a chrániť prosperujúci sektor rybolovu. Slovenské predsedníctvo sa podľa jej slov plánuje zamerať na nasledujúce legislatívne akty: rámec pre zber údajov, udržateľné riadenie vonkajších rybárskych flotíl, nariadenie o technických opatreniach a v lete očakávaný návrh Komisie na plán manažmentu rybolovu v Severnom mori.

Odpovedajúc na otázky poslancov týkajúce sa dopadov brexitu ministerka uviedla, že zaoberať sa touto problematikou je predčasné, a to až do momentu, kým britská vláda využije článok 50 Zmluvy o EÚ.

Doprava: bezpečnosť letectva, elektromobily, ICAO a IMO

O dac

Odporúčame pozrieť

M. Lexmann: Totalitný režim čínskej komunistickej strany predstavuje veľkú bezpečnostnú a ekonomickú hrozbu

„Totalitný režim čínskej komunistickej strany predstavuje veľkú bezpečnostnú a ekonomickú hrozbu a je potrebné aby …

Consent choices