juzna-afrika
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Dohoda o hospodárskom partnerstve s piatimi krajinami južnej Afriky začala platiť

Nadobudnutím platnosti dohody o hospodárskom partnerstve (DHP) sa otvára nová kapitola v dvojstranných vzťahoch medzi piatimi krajinami južnej Afriky – Botswanou, Južnou Afrikou, Lesothom, Namíbiou, a Svazijskom – a Európskou úniou. Táto dohoda sa vzťahuje na obchod medzi EÚ a týmito piatimi krajinami. Mozambik sa nachádza v procese ratifikácie dohody a pripojí sa k nej hneď po tom, ako tento proces zavŕši.

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová povedala:Keď som v júni navštívila Botswanu, aby som sa zúčastnila na slávnostnom podpísaní dohody, bezprostredne som videla, ako dôležité je vybudovať stabilné obchodné partnerstvo medzi Európou a Afrikou. Podnikáme rozhodujúci krok k dosiahnutiu tohto cieľa. Dohoda, ktorú práve uvádzame do života, podporí udržateľný hospodársky rast a regionálnu integráciu v južnej Afrike, pričom jej účelom je pomôcť ľudom vymaniť sa v nasledujúcich rokoch z chudoby.  Afrika je rozvíjajúci sa kontinent a dohody o hospodárskom partnerstve boli vypracované tak, aby maximalizovali túto dynamiku.“

Komisár EÚ pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica dodal:Pracovné miesta a udržateľný hospodársky rast sú to, čo môže dohoda o hospodárskom partnerstve pomôcť zabezpečiť. Rozvoj súkromného sektora a obchodu sú dôležitými hnacími činiteľmi na vymanenie ľudí z chudoby a realizáciu globálneho programu cieľov udržateľného rozvoja. Dohoda o hospodárskom partnerstve môže prispieť k regionálnej hospodárskej integrácii, vytvoreniu priaznivého podnikateľského prostredia a zlepšeniu konkurencieschopnosti tohto regiónu.“

Dohoda o hospodárskom partnerstve takisto zohľadňuje rôzne úrovne rozvoja partnerov. Poskytuje Botswane, Lesothu, Mozambiku, Namíbii a Svazijsku bezcolný, bezkvótový prístup na európsky trh.  Tieto krajiny južnej Afriky budú takisto profitovať z lepšieho prístupu na trh, ktorý prekračuje rámec ich súčasných dvojstranných dohôd s EÚ.

Trhy juhoafrických krajín sa iba čiastočne a postupne otvoria pre vývoz EÚ, čím sa pre ich priemyselné odvetvia zabezpečia medziprodukty, ktoré potrebujú na podporu rastu.  Dohoda takisto stanovuje niekoľko ochranných opatrení v týchto krajinách, napríklad pre vznikajúce, krehké priemyselné odvetvia alebo na ochranu potravinovej bezpečnosti. Okrem toho výrobcom z juhoafrických krajín poskytuje väčšiu flexibilitu, aby mohli zostavovať výrobky zo súčiastok z rôznych krajín bez rizika, že stratia voľný prístup na trh EÚ.

Viac..  Enria: Banky v eurozóne by mali počítať s ďalším poklesom cien nehnuteľností

Súvislosti

Skupina štátov SADC-DHP pozostáva zo šiestich z 15 členov Juhoafrického spoločenstva pre rozvoj (konkrétne z Botswany, Lesotha, Mozambiku, Namíbie, Svazijska a Južnej Afriky).  Angola má štatút pozorovateľa a k dohode môže pristúpiť v budúcnosti.

Európska únia je najväčším obchodným partnerom štátov SADC-DHP.  V roku 2015 Únia doviezla z tohto regiónu tovar v hodnote takmer 32 miliárd EUR, väčšinou nerasty a kovy.  Európska únia vyviezla tovar v takmer rovnakej hodnote, pričom jej export pozostával najmä zo strojárskych, automobilových a chemických výrobkov.  Celkový objem obchodu medzi EÚ a štátmi SADC-DHP (vrátane Angoly) dosahuje objem 63 miliárd EUR.

Pri podpise tejto dohody sa účastníci zaväzujú konať v prospech trvalo udržateľného rozvoja vrátane dodržiavania sociálnych a environmentálnych noriem. Pri monitorovaní vplyvu dohody bude osobitnú úlohu zohrávať aj občianska spoločnosť. Dohoda je zároveň dohodou nového druhu, pretože je prvou obchodnou dohodou, ktorá priamo podporuje hospodársku integráciu určitého regiónu, pričom podnecuje užšie väzby medzi dotknutými šiestimi juhoafrickými krajinami.

Vytvára spoločné inštitúcie na podporu dialógu, hladký priebeh riešenia všetkých obchodných otázok a monitorovanie jej vplyvu. EÚ bude spolupracovať s partnermi SADC a s regionálnymi a vnútroštátnymi orgánmi rozvojovej spolupráce s cieľom zabezpečiť hladké vykonávanie dohody.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices