lajcak-gruzinsko
Minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák. PHOTO: Archív MZV.

Občania Gruzínska budú môcť cestovať do štátov EÚ bez vízovej povinnosti

Výbor stálych predstaviteľov (Coreper) odsúhlasil v mene Rady rokovaciu pozíciu k liberalizácii vízového režimu s Gruzínskom. Potvrdil tak návrh Komisie, ktorým sa občanom EÚ umožňuje, aby na územie Gruzínska cestovali bez víz, a občanom tejto krajiny cestovať bez víz do EÚ, ak dĺžka pobytu nepresiahne 90 dní počas akéhokoľvek obdobia 180 dní.

„Rozhodnutie predstavuje dobrú správu pre občanov Gruzínska. Vízová liberalizácia pre Gruzínsko je medzi prioritami nášho predsedníctva a teraz s intenzitou vstupujeme do rokovaní s Európskym parlamentom, aby sa celý proces zavŕšil,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák.

Rada zastáva názor, že liberalizácia vízového režimu pre Gruzínsko by mala nadobudnúť účinnosť súčasne s nadobudnutím účinnosti nového „mechanizmu pozastavenia“.

Na základe tohto mandátu začne slovenské predsedníctvo rokovania s Európskym parlamentom.

„Rada preukázala pevné odhodlanie zabezpečiť pre gruzínskych občanov bezvízový styk, pričom zohľadnila reformy v Gruzínsku. Predsedníctvo je presvedčené, že táto cesta dôveryhodných reforiem je správna a mala by sa podporovať. Spoliehame sa na podporu Európskeho parlamentu pri finalizácii súvisiacich postupov, aby občania Gruzínska mohli využiť cestovanie bez víz čo najskôr,“ povedal Peter Javorčík, stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri EÚ a predseda Výboru stálych predstaviteľov.

Súvislosti

Komisia uverejnila návrh na liberalizáciu vízového režimu pre Gruzínsko 9. marca 2016. Komisia konštatovala, že táto krajina splnila všetky kritériá pre oslobodenie od vízovej povinnosti.

Po dohodnutí nového vízového režimu pre Gruzínsko s Parlamentom a jeho formálnom prijatí sa táto krajina presunie z prílohy I k nariadeniu č. 539/2001 (krajiny, ktorých štátni príslušníci potrebujú na vstup do schengenského priestoru vízum) do prílohy II k uvedenému nariadeniu (krajiny oslobodené od vízovej povinnosti), čím sa občanom EÚ umožní, aby na územie Gruzínska cestovali bez víz, a občanom tejto krajiny cestovať bez víz do EÚ, ak dĺžka pobytu nepresiahne 90 dní počas akéhokoľvek obdobia 180 dní.

Viac..  EÚ predĺži uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci do konca júna 2024

V kontexte súčasnej migračnej situácie v Európskej únii a s prihliadnutím na návrhy Komisie na liberalizáciu vízového režimu pre Gruzínsko, Ukrajinu, Turecko a Kosovo, ako aj na rokovania s členskými štátmi sa Komisia 4. mája 2016 rozhodla, že predloží návrh na zmenu nariadenia č. 539/2001 s cieľom zrevidovať platný mechanizmus pozastavenia.

Hlavným cieľom revidovaného nariadenia je posilniť mechanizmus pozastavenia. Prostriedkom na takéto posilnenie je zámer uľahčiť členským štátom oznamovanie okolností, ktoré by mohli viesť k pozastaveniu, umožniť Komisii spustiť tento mechanizmus z vlastnej iniciatívy, a taktiež poveriť Komisiu, aby Európskemu parlamentu a Rade predkladala výročnú správu o rozsahu, v akom tretie krajiny oslobodené od vízovej povinnosti naďalej spĺňajú potrebné kritériá.

Rozšírili sa možné dôvody pozastavenia a využívanie tohto mechanizmu sa uľahčí aj skrátením referenčných období a lehôt s cieľom umožniť rýchlejší postup.

Rokovania medzi Parlamentom a Radou týkajúce sa mechanizmu pozastavenia oslobodenia od vízovej povinnosti stále prebiehajú.

V súlade s protokolmi pripojenými k zmluvám o EÚ sa uvedené opatrenia nebudú vzťahovať na Írsko a Spojené kráľovstvo. Vízový režim týchto členských štátov naďalej upravujú ich vnútroštátne právne predpisy.

O dac

Odporúčame pozrieť

pas

Členské krajiny EÚ odobrili vydávanie schengenských víz online

Členské štáty (Rada EÚ) v pondelok v Bruseli schválili nové pravidlá, ktoré umožnia požiadať o …

Consent choices