rudolf
Ján Rudolf, odborník na eurofondy.

Ján Rudolf: Eurofondy pre Bratislavský kraj sú už štedrejšie

V programovom období 2007-2013 bol Bratislavský kraj od eurofondov značne eliminovaný. Politici, starostovia, ale aj podnikatelia s obľubou vyhlasovali, ako je Bratislava ukrivdená a aký nezmysel to je, že oni eurofondy čerpať nemôžu. Nuž, Európska únia má svoje pravidlá, a keďže bratislavský región je jeden z najrozvinutejších, pretože dosahuje podstatne viac, než 75% priemeru HDP na obyvateľa v EÚ, eurofondov dostáva menej.

Regionálna politika únie sa tiež vyvíja a v súčasnom programovom období 2014 – 2020 medzi jej priority patrí aj podpora viac rozvinutých regiónov, a to hlavne oblastí, ktoré sú napriek vyspelosti regiónu zanedbané.  A to platí tak pre mesto Bratislavu, ako aj pre celý Bratislavský kraj. Ak budete počuť politikov ešte aj dnes stále rozprávať o ukrivdenej Bratislave, neverte im.

Bratislavský kraj má dnes šancu využiť peniaze z Bruselu na efektívne projekty, ktoré ľudom prinesú kvalitnejšie životné prostredie a vyššiu životnú úroveň. Primátori, starostovia, predstavitelia samosprávneho kraja, riaditelia škôl a výskumných centier, štátnych príspevkových a rozpočtových organizácií by mali dokonale poznať možnosti, ktoré sa im v tomto období ponúkajú a využiť eurofondy na lepší život a služby pre obyvateľov bratislavského kraja.

Podnikatelia, malí živnostníci, ale aj veľké firmy, slobodné povolania, občianske združenia a neziskové organizácie dostali v tomto období taktiež možnosť pomocou fondov zlepšiť svoje podnikateľské aktivity a majú šancu skvalitniť svoje produkty i služby, a tak zvýšiť svoju konkurencieschopnosť.

Podporovaných oblastí a možností ako využiť eurofondy je veľa, záleží len na kompetentných, ako efektívne a zmysluplne to dokážu. Z mnohých oblastí vyberám len niektoré :

 • Zabezpečenie ekologickej a bezpečnej dopravy v regiónoch
 • rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. Triedy
 • rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu – cyklistické komunikácie – obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov, doplnková cyklistická infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy
 • Zhodnocovanie a recyklácia odpadov, podpora systémov triedeného zberu
 • Budovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
 • Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality
 • Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami
 • Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách
 • modernizácia  materiálno- technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, dielní, knižníc, prednáškových a vyučovacích miestností na stredných odborných školách
 • rozvoj kreatívneho talentu, jeho podnikateľského ducha a podpora netechnologických inovácií s použitím informačných technológií
 • obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutného pre výrobu a inovácie;
 • podpora marketingových aktivít (účasť na workshopoch, veľtrhoch, výstavách, propagácia miestnych výrobkov, spracovávanie marketingových stratégií pre miestne produkty, a pod.);
 • Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov
 • zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií bytových domov,
 • modernizácia vykurovacích systémov vrátane rozvodov a hydraulického vyregulovania
 • modernizácia osvetlenia za účelom zníženia spotreby energie,
 • modernizácia výťahov  za účelom zníženia spotreby energie,
 • odstránenie systémových porúch bytových domov zateplením za účelom zníženia spotreby energie.
 • Začatie a rozvoj podnikania MSP, nákup nových technológií, marketingové aktivity
 • zlepšenie cezhraničnej koordinácie iniciatív a plánov rozvoja kultúrneho a prírodného dedičstva posilnením aspektu samosprávy a rozvoja kapacít
 • posilnenie spoločného zamerania ponúk v oblasti cestovného ruchu, voľného času a kultúry
 • Rozvoj inštitucionálnej spolupráce medzi univerzitami a vysokými školami v Rakúsku a na Slovensku s cieľom vypracovať spoločné ponuky (napr. vytvoriť centrá na prenos poznatkov)
 • Podpora výskumno-inovačných činností na základe spolupráce v oblastiach:  biologické vedy/biotechnológie, obnoviteľné zdroje energií, inteligentná mobilita /post-uhlíková doprava, materiály, informačné a komunikačné technológie A to aj v sektoroch v rámci regiónu, napríklad kreatívne odvetvia či sociálna inovácia.
Viac..  Martin Hojsík: Úplne zbytočne používame množstvo plastových obalov, v Dunaji je viac plastu ako rýb

Energetika, doprava, životné prostredie, školstvo, veda a výskum, sociálne veci, kultúra a kreatívny priemysel, cezhraničná spolupráca a podnikanie sú oblasti, ktoré sa budú podporovať aj v Bratislavskom samosprávnom kraji, záleží len na nás, aké projekty sa budú realizovať.

O Ján Rudolf

Ján Rudolf je expert strany SaS na eurofondy. Od vstupu Slovenska do Európskej únie v roku 2004 sa venuje problematike čerpania eurofondov na Slovensku. Vyštudoval na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave odbor diplomacia a medzinárodné vzťahy. Neskôr úspešne ukončil aj doktorandské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení školy pracoval ako projektový manažér na Mestskom úrade v Galante, kde získal prvé skúsenosti s projektami ešte pred vstupom Slovenska do Európskej únie. Mesto Galanta využilo medzi prvými mestami na Slovensku nastávajúce možnosti a predložilo viacero projektov, ktoré boli spolufinancované z eurofondov. V roku 2006 viedol Ján Rudolf ako generálny riaditeľ na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja za Slovenskú republiku negociácie s predstaviteľmi Európskej komisie v Bruseli o pridelení finančných prostriedkov z fondov Európskej únie pre Slovensko na programové obdobie 2007 – 2013. Pre nesúhlas s tzv. nástenkovým tendrom bol prinútený odísť z ministerstva. Neskôr v tejto najväčšej eurofondovej kauze svedčil na súde v pozícii kľúčového svedka.

Odporúčame pozrieť

R. Raši: Krajiny EÚ chcú o jeden rok predĺžiť zúčtovanie starších eurofondov

Krajiny EÚ chcú o rok predĺžiť zúčtovacie obdobie pre vyplatené eurofondy z predošlého programového obdobia. …

Consent choices