trestne-konanie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Nové pravidlá zabezpečia právnu pomoc v trestnom konaní jednotne v celej EÚ

Rada prijala smernicu o právnej pomoci pre podozrivé alebo obvinené osoby v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači. Právna pomoc je finančná alebo iná pomoc pri súdnom konaní prijatá podozrivou alebo obvinenou osobou, ktorá nemá prostriedky na pokrytie trov konania. Nové pravidlá zabezpečia, že právo na právnu pomoc bude zabezpečené a právna pomoc bude ponúkaná jednotne v celej EÚ. Podozrivé alebo obvinené osoby by mali mať možnosť využiť právnu pomoc od samotného počiatku trestného konania. Táto pomoc sa bude poskytovať na základe jasných kritérií vymedzených v smernici.

Frans Timmermans, prvý podpredseda zodpovedný za právny štát a Chartu základných práv, uviedol: „Každý, kto je subjektom trestného konania, má právo na právnu ochranu a na obhajcu, ktorého si bude môcť dovoliť. To je podstatou právneho štátu. Prijali sme pravidlá, ktorými sa to zabezpečí v celej Únii.“

Vĕra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, vyhlásila: „Právna pomoc má zásadný význam pre zaručenie prístupu k spravodlivému justičnému systému, ktorý slúži každému, vrátane tých najchudobnejších. V posledných rokoch sme posilnili procesné práva. Každá podozrivá alebo obvinená osoba v Európe bude mať zaručené spravodlivé súdne konanie. Nemalo by však zmysel, aby mali občania právo na prístup k obhajcovi, ak si ho nemôžu dovoliť. Dnešné rozhodnutie má preto pre európsky priestor spravodlivosti a základných práv zásadný význam.“

V novej smernici sa stanovujú tieto záruky:

  • právna pomoc sa poskytne rýchlo

Právna pomoc bude poskytnutá najneskôr pred výsluchom, najmä na polícii, alebo predtým, než sa uskutočnia určité vyšetrovacie úkony alebo úkony spojené so zhromažďovaním dôkazov, ako sa stanovuje v smernici.

  • jasné kritériá poskytovania právnej pomoci

Členské štáty zisťujú, či je potrebné poskytnúť právnu pomoc, rôznym spôsobom: preskúmanie majetkových pomerov (týkajúce sa zdrojov dotknutej osoby vrátane jej príjmov a majetku), preskúmanie opodstatnenosti (vzhľadom na nevyhnutnosť zabezpečiť účinný prístup k spravodlivosti v prejednávanej veci), alebo obe tieto preskúmania. V nových pravidlách sú stanovené jasné kritériá na vykonanie týchto preskúmaní:

– ak členský štát skúma majetkové pomery, mal by vziať do úvahy všetky relevantné a objektívne faktory, ako je príjem, majetok a rodinná situácia dotknutej osoby, náklady na právnu pomoc a životná úroveň v príslušnom členskom štáte. Pomôže mu to určiť, či podozrivé alebo obvinené osoby majú dostatok prostriedkov na zaplatenie právnej pomoci.

– ak členský štát skúma opodstatnenosť, mal by vziať do úvahy závažnosť trestného činu, zložitosť danej veci a výšku hroziaceho trestu, aby mohol určiť, či je poskytnutie právnej pomoci v záujme spravodlivosti.

  • právna pomoc v konaní o európskom zatykači
Viac..  Európsky zbor solidarity podporí ľudí v núdzi sumou 145 miliónov eur v roku 2024

V konaní o európskom zatykači bude zabezpečené právo na právnu pomoc. Toto právo sa bude uplatňovať v členskom štáte, v ktorom sa takýto zatykač vykonáva, a vo veciach trestného stíhania aj v členskom štáte, v ktorom bol takýto zatykač vydaný.

  • lepšie rozhodovanie o právnej pomoci

Smernica zabezpečuje, že rozhodnutia týkajúce sa právnej pomoci sa budú prijímať po starostlivom zvážení a že príslušné osoby budú písomne informované, ak ich žiadosť bude v celom rozsahu alebo čiastočne zamietnutá. Stanovujú sa v nej pravidlá o kvalite právnej pomoci a odbornej príprave osôb zapojených do procesu rozhodovania vrátane advokátov. V prípade porušenia práv zabezpečovaných podľa tejto smernice musia byť k dispozícii účinné opravné prostriedky.

Ďalšie kroky

Členské štáty sú povinné transponovať smernicu do 30 mesiacov po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Občania budú môcť tieto práva využívať od mája 2019.

Súvislosti

Táto smernica sa bude vzťahovať na všetky členské štáty s výnimkou Dánska, Írska a Spojeného kráľovstva.

Smernica o právnej pomoci je treťou a poslednou schválenou smernicou z balíka návrhov v oblasti práva na spravodlivý proces v trestnom konaní, ktorý predložila Komisia v novembri 2013. Jej prijatím sa završuje plán EÚ na posilnenie procesných práv podozrivých alebo obvinených osôb v trestných konaniach, ktorý bol stanovený v roku 2009.

V posledných rokoch sa v oblasti posilňovania procesných práv podozrivých a obvinených osôb v Európskej únii dosiahol významný pokrok. Od prijatia plánu EÚ na posilnenie procesných práv podozrivých alebo obvinených osôb v trestných konaniach (v roku 2009) bolo prijatých päť smerníc. Stanovujú sa v nich základné práva, napríklad právo na tlmočenie a preklad, právo na informácie a právo na prístup k obhajcovi.

Tieto smernice zaručujú aj zásadu prezumpcie neviny a právo byť prítomný na konaní pred súdom vo vlastnej veci a najnovšie aj procesné záruky pre deti, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní.

O dac

Odporúčame pozrieť

Von der Leyenová odporučila Hoekstru na post eurokomisára pre klimatické otázky

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v utorok vypočula holandského kandidáta na post …

Consent choices