pohranicna-a-pobrezna-straz
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia predložila správu o dosiahnutom pokroku smerom k udržateľnej bezpečnostnej únii

V súlade s výzvami vyjadrenými v bratislavskom pláne a záveroch z októbrového zasadnutia Európskej rady, medzi dôležité kroky vpred prijaté počas uplynulého mesiaca patria: začatie činnosti európskej pohraničnej a pobrežnej stráže 6. októbra, podrobné rokovania o opatreniach prijímaných sieťou na zvyšovanie povedomia o radikalizácii, predovšetkým pokiaľ ide o mladých ľudí vystavených riziku radikalizácie, ako aj návrh európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS), ktorý v septembri vo svojej správe o stave Únie 2016 ohlásil predseda Komisie Juncker.

Komisár pre bezpečnostnú úniu Julian King uviedol: „Európa si pred pár dňami pripomenula prvé výročie hrozných útokov v Paríži, pri ktorých boli s devastujúcim účinkom použité reaktivované útočné vojenské zbrane. Je načase dokončiť legislatívnu prácu na revízii smernice o strelných zbraniach a obmedziť obeh automatických vojenských zbraní typu Kalašnikov. V správe sa takisto spoluzákonodarcovia vyzývajú, aby do konca roka dokončili ďalšie dva balíky dokumentov: novú smernicu na boj proti terorizmu a revíziu Kódexu schengenských hraníc. Tieto predpisy môžu ako celok priniesť do praxe skutočnú zmenu, a to aj v prípadoch, keď čelíme hrozbe, ktorú predstavuje návrat zahraničných teroristických bojovníkov, a pomôžu orgánom účinnejšie chrániť občanov v celej Európe“

S ohľadom na budúcnosť sa v správe upozorňuje najmä na naliehavú potrebu toho, aby Európsky parlament a Rada splnili svoje záväzky nedávno stanovené v bratislavskom pláne a na októbrovom zasadnutí Európskej rady a dosiahli dohodu, pokiaľ ide o návrhy Komisie, ktoré sa týkajú revízie smernice o strelných zbraniach, smernice o boji proti terorizmu a zavedenia systematických kontrol všetkých osôb prekračujúcich vonkajšie hranice EÚ.

Hlavnými bodmi, na ktoré sa kladie dôraz, sú:

Posilnenie boja proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti

  • Právny rámec: Európsky parlament a Rada by mali do konca novembra dosiahnuť dohodu, pokiaľ ide o návrh smernice o boji proti terorizmu. Spoluzákonodarcovia by mali takisto do konca roku 2016 dospieť k dohode, pokiaľ ide o revidovanú smernicu o strelných zbraniach. Komisia v decembri predloží konečný balík návrhov v rámci akčného plánu proti financovaniu terorizmu vrátane návrhov týkajúcich sa kriminalizácie prania peňazí.
  • Predchádzanie radikalizácii a boj proti nej: Na konferencii na vysokej úrovni, ktorú organizovala sieť na zvyšovanie povedomia o radikalizácii (RAN), bola uvedená do života platforma „RAN Young“, ktorej účelom je podnietiť mladých ľudí, aby sa zapojili do preventívnej práce s mládežou vystavenou riziku radikalizácie, ktorá je kľúčovou cieľovou skupinou, na ktorú sa zameriavajú osoby vykonávajúce nábor teroristov. Druhé zasadnutie na vysokej úrovni, ktoré 8. decembra 2016 organizuje Internetové fórum EÚ, bude určujúce pre ďalšie smerovanie prevencie online radikalizácie a boja proti teroristickej propagande na internete. Počas zasadnutia dôjde k vytvoreniu spoločnej platformy pre nahlasovanie internetového obsahu a programu posilnenia postavenia občianskej spoločnosti.

Posilňovanie našej obranyschopnosti a odolnosti

  • Posilnenie informačných systémov a odstránenie nedostatkov v prístupe k informáciám: Komisia navrhla zriadiť európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) s cieľom posilniť bezpečnostné kontroly cestujúcich požívajúcich právo bezvízového styku. V systéme ETIAS sa budú zhromažďovať informácie o všetkých ľuďoch, ktorí môžu cestovať do Európskej únie bez víz, s cieľom umožniť predbežné kontroly zamerané na neregulárnu migráciu a bezpečnosť. Komisia vyzýva spoluzákonodarcov – podobne ako žiadala v bratislavskom pláne – aby začali bezodkladne pracovať na jej návrhu na zriadenie európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS).
  • Zlepšenie výmeny informácií: Komisia sa aktívne podieľa na vykonávaní smernice EÚ o záznamoch o cestujúcich (PNR), aby sa zaistilo, že ju všetky členské štáty do mája 2018 v plnej miere vykonajú.
  • Posilnenie bezpečnosti na vonkajších hraniciach: Po tom, čo v októbri európska pohraničná a pobrežná stráž začala svoju činnosť, je teraz nevyhnutné, aby členské štáty naplnili svoj záväzok vyslať personál a poskytnúť zariadenia, aby rezerva rýchleho zásahu mohla do konca tohto roka dosiahnuť plnú kapacitu. Európska rada na svojom októbrovom zasadnutí zároveň vyzvala na urýchlené prijatie návrhu Komisie vykonávať systematické kontroly všetkých cestujúcich prekračujúcich vonkajšie hranice EÚ – kľúčového nástroja pri odhaľovaní vracajúcich sa zahraničných bojovníkov. Komisia okrem toho v decembri predstaví prvý súbor návrhov zameraných na zlepšenie funkcií Schengenského informačného systému (SIS). Komisia takisto do konca tohto roku predloží akčný plán na zlepšenie bezpečnostných prvkov cestovných dokladov.
  • Komisia pracuje aj na zriadení jednotného vyhľadávacieho rozhrania pre orgány presadzovania práva a pohraničné a imigračné orgány členských štátov. Skupina odborníkov na vysokej úrovni pre informačné systémy a interoperabilitu okrem toho do konca roka predloží priebežnú správu.
Viac..  Európska komisia: Európski Židia dnes znova žijú v strachu

Súvislosti

Od začiatku mandátu Junckerovej Komisie na základe politických usmernení predsedu Európskej komisie Junckera z júla 2014 až po ostatnú správu o stave Únie zo septembra 2016 neprestávala byť bezpečnosť jednou z diskutovaných tém.

Európska komisia 28. apríla 2015 prijala Európsky program v oblasti bezpečnosti, v ktorom sa stanovujú hlavné opatrenia na zabezpečenie účinnej reakcie EÚ na terorizmus a bezpečnostné hrozby v Európskej únii v rokoch 2015 – 2020.

Od prijatia uvedeného programu sa v jeho vykonávaní dosiahol značný pokrok. V novembri 2015 Komisia navrhla revíziu smernice o strelných zbraniach, a následne v decembri 2015 akčný plán týkajúci sa strelných zbraní a výbušnín. Pokiaľ ide o terorizmus, v decembri 2015 Komisia prijala novú smernicu o boji proti terorizmu a vo februári 2016 konkrétny akčný plán týkajúci sa boja proti financovaniu terorizmu. V apríli Komisia predložila návrh na zriadenie systému vstup/výstup (EES) a predložila oznámenie, ktorým vydláždila cestu k účinnej a skutočnej bezpečnostnej únii. Okrem toho bola v septembri prijatá jednotnácertifikácia EÚ v oblasti leteckých bezpečnostných zariadení.

Nedávno Komisia predložila svoje oznámenie zo 14. septembra 2016 „Posilnenie bezpečnosti vo svete mobility“, v ktorom sa potvrdila potreba nájdenia správnej rovnováhy medzi zabezpečením mobility a posilnením bezpečnosti a súčasného uľahčenia legálneho vstupu do schengenského priestoru bez potreby víza. Navyše 6. októbra – len deväť mesiacov od predloženia decembrového návrhu Komisie – sa začala činnosť európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, čo je prejavom jednoznačného odhodlania posilniť riadenie vonkajších hraníc EÚ a ich bezpečnosť.

To, že predseda Juncker v auguste 2016 vytvoril osobitné portfólio komisára pre bezpečnostnú úniu, ukazuje, aký význam Komisia prikladá zintenzívneniu svojej odpovede na hrozbu terorizmu.

Prvá mesačná správa o pokroku v oblasti bezpečnostnej únie bola predložená 12. októbra a vzťahovala sa na obdobie od apríla do októbra 2016, zatiaľ čo druhá správa sa zameriava na pokrok dosiahnutý od októbra 2016 a výhľadovo na obdobie do decembra 2016.

O dac

Odporúčame pozrieť

Schengen

Komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili schengenskú spoluprácu

Komisia prijala odporúčanie na zintenzívnenie spolupráce medzi členskými štátmi v schengenskom priestore. Je k nemu pripojená …

Consent choices