roaming
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Rada EÚ pripravila pôdu na zrušenie roamingových poplatkov pre spotrebiteľov

Rada prijala všeobecné smerovanie týkajúce sa nových pravidiel pre veľkoobchodné roamingové trhy v EÚ, čím sa pripravila pôda na zrušenie roamingových poplatkov pre spotrebiteľov v roku 2017. Dohodnuté znenie je východiskovým bodom pre rokovania s Európskym parlamentom. Rada podporuje rýchlu dohodu, aby sa roamingové poplatky mohli zrušiť v dohodnutom termíne, ktorým je jún 2017.

V návrhu nariadenia sa stanovujú limity poplatkov, ktoré si môžu prevádzkovatelia navzájom účtovať za používanie sietí na poskytovanie roamingových služieb. Tieto stropy sa vzťahujú na hlasové volania, SMS správy a využívanie dát.

Cieľom je stanoviť stropy na úrovni, ktorou sa zabezpečí, aby zrušenie roamingových poplatkov bolo udržateľné v celej EÚ aj napriek tomu, že používanie mobilov, trendy cestovania a úrovne cien sa v jednotlivých členských štátoch výrazne líšia. Na dosiahnutie tohto cieľa sa nové pravidlá zameriavajú na zachovanie stimulov na investovanie do sietí a zabránenie narušeniu hospodárskej súťaže na domácich aj zahraničných trhoch.

„Kto by nechcel zostať pripojený a komunikovať aj na cestách alebo počas dovolenky? Zrušenie roamingových poplatkov je v očiach mnohých najkonkrétnejším úspechom Únie. Preto je mimoriadne dôležité, aby sa splnili očakávania našich občanov. Vítam dnešné rýchle rozhodnutie Rady dohodnúť sa na veľkoobchodných roamingových stropoch, ktoré nám umožnia rokovať s Európskym parlamentom a dosiahnuť, aby sa zásada „v cudzine ako doma“ stala do budúceho roka skutočnosťou,“  uviedol Arpád Érsek, slovenský minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a predseda Rady.

Veľkoobchodné cenové stropy

Pokiaľ ide o stropy pre dáta, vo všeobecnom smerovaní sa zavádza postupné znižovanie poplatkov, pričom maximálny poplatok bude v polovici roku 2017 na úrovni 0,01 EUR/MB a postupne sa bude znižovať na 0,005 EUR/MB v polovici roku 2021. Znižovanie stropov je založené na očakávaní, že náklady na poskytovanie veľkoobchodných roamingových služieb budú v nadchádzajúcich rokoch klesať.

Viac..  Euroinštitúcie sa dohodli sprístupniť okamžité platby v eurách pre občanov EÚ

Veľkoobchodný cenový strop pre dáta je kľúčovým prvkom tohto preskúmania. Využívanie dátových služieb na mobilných zariadeniach sa v posledných rokoch exponenciálne zvyšovalo a prudký nárast sa predpokladá aj naďalej. Očakáva sa, že zrušením roamingových poplatkov bude podobný trend prevládať aj vo využívaní dát v zahraničí.

Maximálny príplatok za telefonické hovory by bol 0,0353 EUR/min. a za SMS správu 0,01 EUR.

Mechanizmus udržateľnosti na veľkoobchodnej úrovni

Všeobecné smerovanie obsahuje nový mechanizmus na veľkoobchodnej úrovni, ktorého cieľom je zabezpečiť udržateľnosť vo výnimočných prípadoch. Ak nie sú prevádzkovatelia schopní pokryť svoje náklady, môžu požiadať národný regulačný orgán o povolenie uplatňovať príplatok nad rámec stropov. Aj v prípadoch, keď sa výnimočne zavedie príplatok, však celkové veľkoobchodné poplatky za dáta nemôžu presiahnuť 0,0085 EUR/MB.

Preskúmanie pravidiel každé dva roky

Komisia by mala každé dva roky predložiť správu o tom, ako pravidlá fungujú, a v prípade potreby navrhnúť nové pravidlá.

Ďalšie kroky

Reforma musí byť zavedená do praxe do 15. júna 2017, aby sa roamingové poplatky mohli zrušiť v termíne stanovenom v minuloročnom nariadení o roamingu. Na dosiahnutie tohto cieľa začne slovenské predsedníctvo v decembri rokovať s Parlamentom v rámci trialógu. S konečným znením musia pred jeho prijatím súhlasiť obe inštitúcie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Eurokomisia navrhla začleniť roaming do asociačnej dohody s Moldavskom

Európska komisia (EK) prijala návrh na začlenenie roamingu do dohody o pridružení medzi EÚ a …

Consent choices