frontex
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Zmena Kódexu schengenských hraníc: Posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach

Výbor stálych predstaviteľov (Coreper) schválil kompromisné znenie dohodnuté s Európskym parlamentom týkajúce sa zmeny Kódexu schengenských hraníc s cieľom posilniť kontroly na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz.

„Dosiahnuť tento výsledok bolo možné len vďaka tvrdej práci a odhodlaniu všetkých zainteresovaných strán“, uviedol Robert Kaliňák, minister vnútra Slovenskej republiky a predseda Rady. „Je dôležitou reakciou na zvýšenú mieru teroristickej hrozby v Európe a má mimoriadny význam v kontexte riešenia problému zahraničných bojovníkov.“

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa členským štátom ukladá povinnosť vykonávať systematické kontroly všetkých osôb vrátane osôb, ktoré požívajú právo na voľný pohyb v súlade s právom Únie (t. j. občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov, ktorí nie sú občanmi EÚ) pri prekračovaní vonkajších hraníc s použitím databáz stratených a odcudzených dokladov, ako aj s cieľom overiť, či tieto osoby nepredstavujú hrozbu pre verejný poriadok a vnútornú bezpečnosť. Táto povinnosť sa uplatňuje na všetkých vonkajších hraniciach (vzdušných, námorných a pozemných), a to pri vstupe aj výstupe.

Ak by však systematické nahliadanie do databáz pri všetkých osobách, ktoré požívajú právo na voľný pohyb v súlade s právom Únie, viedlo k neprimeranému vplyvu na tok dopravy na námorných a pozemných hraniciach, členské štáty môžu vykonávať len cielené kontroly s použitím databáz, a to za predpokladu, že pri posúdení rizika sa preukáže, že to nepovedie k rizikám vo vzťahu k vnútornej bezpečnosti, verejnému poriadku, medzinárodným vzťahom členských štátov alebo ohrozeniu verejného zdravia.

Pokiaľ ide o vzdušné hranice, inštitúcie sa dohodli, že členské štáty môžu túto možnosť využiť len počas prechodného obdobia 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmeneného nariadenia. Túto lehotu možno predĺžiť o najviac 18 mesiacov vo výnimočných prípadoch, keď na konkrétnom letisku existujú problémy s infraštruktúrou, ktoré si vyžadujú dlhší čas na prispôsobenie, aby sa umožnilo vykonávanie systematických nahliadaní do databáz bez neprimeraného vplyvu na plynulosť dopravy.

Kontext

Toto nariadenie, ktorým sa má zmeniť Kódex schengenských hraníc, predložila Európska komisia v decembri 2015. Je reakciou na zvýšenú mieru teroristickej hrozby a na výzvu Rady na cielenú revíziu Kódexu schengenských hraníc uvedenú v jej záveroch z 9. a 20. novembra 2015 v kontexte reakcie na „zahraničných teroristických bojovníkov“. Dohoda je takisto hmatateľným výsledkom Bratislavskej deklarácie a plánu, na ktorom sa dohodli vedúci predstavitelia 27 členských štátov 16. septembra 2016.

Viac..  O. Scholz: „Potrebujeme geopolitickú, väčšiu, zreformovanú EÚ otvorenú budúcnosti"

Hoci členské štáty sú z dôvodu ochrany verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti povinné systematicky kontrolovať štátnych príslušníkov tretích krajín pri vstupe s použitím všetkých databáz, v súčasných ustanoveniach sa nestanovujú takéto kontroly vo všetkých databázach pri výstupe. Nestanovujú sa ani systematické kontroly osôb, ktoré požívajú právo na voľný pohyb v súlade s právom EÚ. Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zosúladí povinnosť systematicky vykonávať kontroly pri výstupe, aby štátni príslušníci tretích krajín ani občania EÚ a ich rodinní príslušníci nepredstavovali hrozbu pre verejný poriadok a vnútornú bezpečnosť.

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa umožňuje intenzívnejšie využívanie Schengenského informačného systému a iných relevantných databáz Únie a poskytuje sa možnosť nahliadať do iných databáz Interpolu. Nahliadnutie do databázy odcudzených a stratených cestovných dokladv Interpolu je povinné pri kontrolách štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb, ktoré požívajú právo na voľný pohyb v súlade s právom Únie, a to pri vstupe aj výstupe.

Ďalšie kroky

Keďže Výbor stálych predstaviteľov v mene Rady dohodu potvrdil, nariadenie sa predloží Európskemu parlamentu na hlasovanie v prvom čítaní a Rade na prijatie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Michal Šimečka o správe Európskej komisie: Využívanie paragrafu 363 je na Slovensku nadužívané

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Právny …

Consent choices