avramopoulos
Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos. PHOTO: © European Union.

Komisia: Náš komplexný európsky prístup k migrácii prináša pozitívne výsledky

Komisia podáva správu o pokroku, ktorý sa podarilo dosiahnuť pri vykonávaní vyhlásenia EÚ a Turecka a v rámci programov EÚ na premiestňovanie a presídľovanie.

Komisia zároveň prijala štvrté odporúčanie, v ktorom sa zohľadňuje pokrok Grécka pri zavádzaní plne funkčného azylového systému a stanovuje sa postup na postupné obnovenie odovzdaní podľa dublinského nariadenia do Grécka.

Prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Náš komplexný európsky prístup k migrácii prináša pozitívne výsledky. Svedčí o tom pokračujúce vykonávanie vyhlásenia EÚ a Turecka a výrazný pokles počtu neregulárnych migrantov prichádzajúcich do Grécka. Pozitívom je aj pokrok, ktorý grécke orgány dosiahli pri náprave nedostatkov azylového systému tejto krajiny, vďaka ktorému môžeme odporúčať, aby sa od 15. marca 2017 postupne obnovili odovzdania podľa dublinského nariadenia do Grécka. Toto obnovenie bude ďalším faktorom, ktorý bude odrádzať od neoprávneného vstupu a sekundárneho pohybu, a zároveň pôjde o dôležitý krok k obnoveniu riadneho fungovania dublinského a schengenského systému.“

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos uviedol: „Taliansko aj Grécko vyvinuli v posledných mesiacoch nadľudské úsilie pri riadení utečeneckej krízy. Dôkazom toho je, že sme ukončili konania o porušení povinnosti vo veci odberu odtlačkov prstov a registrácie migrantov. Tohtoročný november bol z hľadiska premiestňovania rekordným mesiacom, počas ktorého sa odovzdalo 1 400 osôb. Členské štáty musia nadviazať na tento pokrok, nepoľaviť vo svojom úsilí a zintenzívniť ho. Našim cieľom je premiestniť v nasledujúcom roku všetky osoby v Taliansku a Grécku, ktoré sú oprávnené na premiestnenie. Toto úsilie spolu s trvalým znižovaním počtu vstupov z Turecka zásluhou vyhlásenia EÚ a Turecka predstavujú nevyhnutný základ pre postupný návrat Grécka k dublinskému systému.“

Plynulé napredovanie vo vykonávaní vyhlásenia EÚ a Turecka

Pri vykonávaní vyhlásenia EÚ a Turecka sa potvrdzuje trend stabilného dosahovania výsledkov aj napriek tomu, že je potrebné vyrovnávať sa s mnohými problémami. Počet neoprávnených prekročení hraníc v Egejskom mori počas vykazovaného obdobia zostal podstatne menší, než bol pred prijatím vyhlásenia EÚ a Turecka. Od marca je denný priemer počtu vstupov 92 oproti 10 000 vstupom za jediný deň zaznamenaným v októbri minulého roka. Pokračovali operácie návratu, pričom od vydania tretej správy bolo vrátených ďalších 170 osôb, čím celkový počet osôb vrátených na základe vyhlásenia alebo grécko-tureckého dvojstranného protokolu o readmisii dosiahol 1 187 osôb. Pretrvávajú však závažné nedostatky, najmä pokiaľ ide o stále príliš pomalé tempo návratov z Grécka do Turecka, čo spôsobilo ďalší tlak na grécke ostrovy. Táto situácia si vyžaduje nielen dôkladné monitorovanie, ale predovšetkým aj ďalšie úsilie s cieľom pomôcť zlepšiť situáciu na gréckych ostrovoch. Preto je zásadné, aby sa poskytli dostatočné zdroje na zabezpečenie účinného spracovania žiadostí o azyl a aby členské štáty v plnom rozsahu reagovali na žiadosti Európskeho podporného úradu pre azyl. Koordinátor EÚ Maarten Verwey zverejnil spoločný akčný plán vypracovaný v spolupráci s gréckymi orgánmi, ktorý by mal prispieť k zabezpečeniu plného vykonávania opatrení EÚ v rámci vyhlásenia EÚ a Turecka a k zmierneniu tlaku na ostrovy.

Pokiaľ ide o vykonávanie plánu na liberalizáciu vízového režimu, Turecku zostáva splniť sedem kritérií. Komisia podporuje Turecko v jeho úsilí čo najrýchlejšie dosiahnuť splnenie všetkých zostávajúcich kritérií. Komisia a Turecko pokračovali v dialógu zameranom na hľadanie riešení, a to aj v oblasti legislatívnych a procesných zmien potrebných na splnenie zostávajúcich kritérií.

Komisia naďalej urýchľovala prísun finančných prostriedkov v rámci nástroja pre utečencov v Turecku, z ktorého už bola pridelená celková suma 2,2 miliardy EUR z 3 miliárd EUR plánovaných na obdobie rokov 2016 až 2017 na riešenie najnaliehavejších potrieb utečencov a hostiteľských komunít v Turecku. Sumy, ktoré boli zmluvne zaviazané, sa zvýšili na 1,3 miliardy EUR. Komisia vynakladá všetko potrebné úsilie na to, aby sa zabezpečilo rýchlejšie uhrádzanie prostriedkov z tohto nástroja, ktorých objem v súčasnosti dosiahol 677 miliónov EUR.

Postupné obnovenie odovzdaní podľa dublinského nariadenia do Grécka

Komisia prijala svoje štvrté odporúčanie o obnovení odovzdávania osôb podľa dublinského nariadenia do Grécka, ktoré predstavuje krok smerom k riadnemu fungovaniu pravidiel dublinského systému. Komisia sa domnieva, že Grécko dosiahlo značný pokrok pri zavádzaní základných inštitucionálnych a právnych štruktúr na riadne fungovanie azylového systému. Pri obnovení odovzdávania však treba vziať do úvahy skutočnosť, že Grécko stále čelí veľkému migračnému tlaku a že nedostatky gréckeho azylového systému, predovšetkým pokiaľ ide o podmienky prijímania, zaobchádzanie so zraniteľnými žiadateľmi a rýchlosť, akou sa žiadosti o azyl registrujú, podávajú a posudzujú, pretrvávajú.

Viac..  Peter Pollák: Slovensko nepotrebuje ukrajinské obilie. Potrebujú ho chudobní ľudia v Afrike

Komisia preto odporúča, aby sa odovzdávania do Grécka postupne obnovili, a to na základe individuálnych uistení zo strany gréckych orgánov, že každému navrátilcovi bude zaručené dôstojné prijatie. Aby sa zabránilo tomu, že Grécko bude vystavené neudržateľnej záťaži, obnovenie odovzdaní sa nebude uplatňovať so spätnou účinnosťou a bude sa týkať len žiadateľov o azyl, ktorí do Grécka vstúpia neoprávnene po 15. marci 2017 alebo za ktorých Grécko zodpovedá od 15. marca 2017 na základe iných dublinských kritérií. S cieľom podporiť úsilie Grécka Komisia vyzýva všetky členské štáty, aby v plnej miere dodržiavali svoje záväzky týkajúce sa premiestňovania a zaistili vyslanie dostatočného počtu expertov na oblasť azylu do Grécka.

Žiadatelia by mali byť odovzdaní len v prípade, ak grécke orgány poskytnú v každom jednotlivom prípade individuálne uistenia, že so žiadateľom sa bude zaobchádzať v súlade s právom Únie. Zraniteľní žiadatelia o azyl vrátane maloletých osôb bez sprievodu by sa zatiaľ nemali odovzdávať do Grécka. Mal by sa zostaviť tím EASO, ktorý budú tvoriť experti z členských štátov, aby sa podporila spolupráca členských štátov. Títo experti budú zároveň podávať správy o tom, či sa s osobami odovzdanými späť do Grécka zaobchádza v súlade s uisteniami poskytnutými gréckymi orgánmi. Komisia bude pravidelne podávať správu o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní tohto odporúčania a v prípade potreby aktualizuje svoje odporúčania.

Pokrok v oblasti premiestňovania a presídľovania

V novembri sa uskutočnilo 1 406 premiestnení, čo je doteraz najviac v mesačnom meradle a potvrdzuje to pozitívny trend, pričom počet premiestnení z Grécka sa ustálil na približne 1 000 za mesiac a počet premiestnení z Talianska výrazne narástol. Celkovo bolo doteraz premiestnených 8 162 osôb, z toho 6 212 osôb z Grécka a 1 950 z Talianska.

Komisia usudzuje, že všetkých žiadateľov v Grécku a Taliansku oprávnených na premiestnenie by teraz malo byť možné odovzdať do iných členských štátov do septembra 2017. Aby sa dosiahol tento cieľ, členské štáty by mali odteraz premiestniť aspoň 2 000 osôb za mesiac z Grécka a 1 000 z Talianska. Od apríla 2017 by mal počet premiestnení z Grécka dosiahnuť aspoň 3 000 a z Talianska 1 500 za mesiac.

Komisia naďalej úzko spolupracovala s gréckymi a talianskymi orgánmi, ako aj s členskými štátmi pri odstraňovaní prekážok, ktoré v praxi bránia rýchlejšiemu vykonávaniu premiestňovania. Komisia rozhodla o ukončení konaní o porušení povinnosti proti Taliansku a Grécku pre nevykonávanie nariadenia o Eurodac, pretože v oboch týchto členských štátoch sa v súčasnosti vykazuje takmer 100 % miera odberu odtlačkov prstov štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí neoprávnene prekročili vonkajšie hranice EÚ a ktorým majú byť odobrané odtlačky prstov.

Členské štáty takisto ďalej zintenzívňovali svoje úsilie v oblasti presídľovania a do dnešného dňa ponúkli legálne a bezpečné spôsoby vstupu 13 887 osobám z celkového počtu 22 504 osôb, ktorý bol dohodnutý v programe z júla 2015. Od prijatia poslednej správy bol presídlený rekordný počet 2 035 osôb za mesiac, a to hlavne z Turecka, Jordánska a Libanonu. Z Turecka bolo presídlených ďalších 544 sýrskych utečencov, čím dosiahol celkový počet presídlených osôb z Turecka v rámci vyhlásenia EÚ a Turecka 2 761 osôb.

O dac

Odporúčame pozrieť

pas

Eurobarometer: Európania digitalizáciu cestovných dokladov vnímajú pozitívne

Väčšina Európanov sa domnieva, že digitalizácia cestovných dokladov je dôležitým krokom na urýchlenie postupov na …

Consent choices