ovzdusie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Rada EÚ stanovila prísnejšie emisné limity pre najnebezpečnejšie látky znečisťujúce ovzdušie

Rada prijala novú smernicu s cieľom znížiť znečistenie ovzdušia. V nových pravidlách sa stanovujú prísnejšie národné emisné limity pre niektoré z najnebezpečnejších látok znečisťujúcich ovzdušie.

Cieľom je zmenšiť zdravotné riziká znečistenia ovzdušia a jeho vplyv na životné prostredie. Podľa odhadov sa touto smernicou zníži počet predčasnýchúmrtí spôsobených znečistením ovzdušia v EÚ približne o 50 % v roku 2030 (v porovnaní s rokom 2005).

V smernici sa tiež zosúlaďujú právne predpisy EÚ s medzinárodnými záväzkami(v nadväznosti na na revíziu Göteborského protokolu v roku 2012).

„Tieto nové pravidlá budú zachraňovať životy a zlepšovať zdravie občanov EÚ. Ich realizácia si bude vyžadovať významný záväzok zo strany členských štátov, ale na túto výzvu sme pripravení. Ochrana zdravia a životného prostredia skutočne stoja za to úsilie, ktoré bude potrebné, “ uvideol László Sólymos, slovenský minister životného prostredia a predseda Rady.

Znečisťujúce látky

Pravidlá sa vzťahujú na emisie piatich znečisťujúcich látok: oxidu siričitého, oxidov dusíka, nemetánových prchavých organických zlúčenín, amoniaku a jemných tuhých častíc.

Národné emisné limity

V smernici sa pre každú krajinu stanovujú stropy pre maximálne ročne povolené emisie . Limity pre každú znečisťujúcu látku, ktoré sa budú uplatňovať každý rok od roku 2020 do roku 2029 sú totožné s národnými emisnými limitmi, ktoré sa už členské štáty zaviazali dodržiavať v rámci zrevidovaného Göteborského protokolu. Nové prísnejšie zníženia boli dohodnuté od roku 2030.

Úrovne emisií na rok 2025

Pre každý členský štát sa určia orientačné úrovne emisií na rok 2025. Určia sa na základe lineárnej trajektórie smerujúcej k dosiahnutiu emisných limitov, ktoré sa budú uplatňovať od roku 2030. Členské štáty však budú mať možnosť postupovať podľa nelineárnej trajektórie, ak je to efektívnejšie.

Viac..  Euro 7: Europoslanci podporujú nové pravidlá na zníženie emisií znečisťujúcich látok

Ak sa členské štáty odchýlia od plánovanej trajektórie, budú musieť uviesť dôvody a vysvetliť opatrenia, ktoré zamýšľajú prijať, aby sa vrátili k dohodnutému postupu.

Flexibilita

Za určitých okolností sa na splnenie limitov predpokladá určitá flexibilita. Ak napríklad členský štát jeden rok nemôže splniť svoj záväzok z dôvodu mimoriadne studenej zimy alebo suchého leta, táto krajina bude mať možnosť spriemerovať ročné emisie s emisiami z predchádzajúceho a nasledujúceho roka.

Harmonogram a ďalšie kroky

Komisia predložila svoj návrh ako súčasť balíka právnych predpisov o kvalite ovzdušia v decembri 2013. Na tento spis sa vzťahuje riadny legislatívny postup. Rada a Európsky parlament dosiahli v júni 2016 dohodu o kompromisnom znení.

Po hlasovaní v Európskom parlamente v prvom čítaní v novembri 2016 je posledným krokom tohto procesu prijatie Radou a podpísanie oboma inštitúciami. Smernica, ktorá bude čoskoro uverejnená v Úradnom vestníku EÚ, by mala nadobudnúť účinnosť 31. decembra 2016.

O dac

Odporúčame pozrieť

emisie

EÚ na COP28 vyzýva na urýchlené znižovanie emisií a prechod na čistú energiu

Na konferencii OSN o zmene klímy COP28, ktorá sa začne 1. decembra v Dubaji, vyzve …

Consent choices