potraviny
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európsky dvor audítorov: EÚ by mala posilniť boj proti plytvaniu potravinami

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov má niekoľko politík EÚ potenciál bojovať proti plytvaniu potravinami, avšak ich potenciál sa nevyužíva. Opatrenia, ktoré boli zatiaľ prijaté, sú roztrieštené a nesúvislé, a chýba koordinácia na úrovni Európskej komisie. Posledným návrhom EÚ na riešenie plytvania potravinami, zriadením platformy, sa úplne neriešia problémy, na ktoré sa poukazuje v správe, hovoria audítori.

Plytvanie potravinami je celosvetový problém, ktorý si vyžaduje opatrenia na všetkých úrovniach. Podľa súčasných odhadov globálne približne jedna tretina potravín vyrobených pre ľudskú spotrebu skončí ako potravinový odpad alebo potravinové straty, čo má za následok obrovské hospodárske aj environmentálne náklady.

Chýbajúca spoločná definícia „plytvania potravinami“ a dohodnutého východiskového stavu, z ktorého by sa stanovili ciele pre zníženie plytvania, brzdí ďalší pokrok. Je to tak aj napriek opakovaným výzvam Európskeho parlamentu, Rady, Výboru regiónov, G20 a ďalších, aby EÚ pomohla znížiť plytvanie potravinami.

„V našej správe pre Komisiu sme poukázali na niekoľko zmeškaných príležitostí a potenciálne zlepšenia, ktoré by si nevyžadovali nové legislatívne iniciatívy ani viac verejného financovania”, povedala Bettina Jakobsen, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za túto správu. „Tým, že Komisia zameriava svoje úsilie na zriadenie platformy, opätovne premeškáva príležitosť na účinné riešenie tohto problému. Čo teraz potrebujeme, je zosúladenie existujúcich politík, lepšia koordinácia a jasné ciele politík na zníženie plytvania potravinami.”

V správe audítori preskúmali, ako by sa súčasné politiky mohli využiť účinnejšie a odporučili, aby Komisia:

  • posilnila stratégiu EÚ na boj proti plytvaniu potravinami a lepšie ju koordinovala, vypracovala akčný plán na nadchádzajúce roky a jasne definovala plytvanie potravinami;
  • zohľadnila plytvanie potravinami v budúcich posúdeniach vplyvu a lepšie zosúladila rôzne SK 2 politiky, ktorými možno bojovať proti plytvaniu potravinami;
  • určila a vyriešila právne prekážky darovaniu potravín, podporila ďalšie využívanie existujúcich možností darovania a zvážila, ako uľahčiť darovanie v ostatných oblastiach politiky.
Viac..  Prezident Európskej rady pre inovácie sa stretol s inovačnou špičkou Slovenska

Pani Jakobsen však varovala, že nová platforma neprispieva výrazne k stratégii boja proti plytvaniu potravinami a že stále chýba jednotná a jasná definícia plytvania potravinami. „Naše odporúčania, ako vypracovať budúcu politiku boli buď ignorované alebo len čiastočne prijaté, zatiaľ čo návrh usmernení len posúva problém na členské štáty”, dodala.

Audítori vo svojej správe preskúmali opatrenia EÚ, ktoré boli doteraz prijaté na zníženie plytvania potravinami, a ako fungujú rôzne nástroje politík. Zistili, že EÚ neprispela k potravinovému dodávateľskému reťazcu efektívne využívajúcemu zdroje účinným bojom proti plytvaniu potravinami.

Audítori hovoria, že plytvanie potravinami je problémom v celom potravinovom dodávateľskom reťazci a opatrenia by mali byť zamerané na celý reťazec. Dôraz by sa mal klásť na prevenciu, pretože prínosy predchádzania plytvaniu prevyšujú náklady na jeho riešenie neskôr.

Audítori zistili, že zjavne chýba posúdenie vplyvu rôznych politík EÚ na boj proti plytvaniu potravinami. Hlavné oblasti politiky, ako je poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo a bezpečnosť potravín zohrávajú všetky svoju úlohu a mohli by sa využiť na zlepšenie boja proti plytvaniu potravinami.

O dac

Odporúčame pozrieť

Benefitom členstva v EÚ sú podľa analytikov najmä jednotný trh a eurofondy

Voľný prístup slovenských firiem na spoločný trh s viac ako 450 miliónmi ľudí, voľný pohyb …

Consent choices