utecenci
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Premiestňovanie a presídľovanie: Členské štáty musia vyvíjať ďalšie úsilie, aby udržali dosiahnutý pokrok

Komisia prijala svoju deviatu správu o pokroku dosiahnutom v rámci mechanizmov núdzového premiestňovania a presídľovania EÚ, v ktorej sa posudzujú opatrenia prijaté od 8. decembra 2016.

Počas sledovaného obdobia členské štáty naďalej zvyšovali svoje úsilie v oblasti presídľovania, keď doteraz 13 968 osobám ponúkli legálnu a bezpečnú cestu do Európy. Celkový pozitívny trend sa udržal aj v prípade premiestňovania, keďže sa počas sledovaného obdobia uskutočnilo dodatočných 3 813 premiestnení, pričom v decembri bol zaznamenaný zatiaľ ich najvyšší počet za mesiac (1 926). Celkový počet premiestnení teraz dosiahol číslo 11 966. Členské štáty však musia vyvíjať ďalšie úsilie, aby udržali dosiahnutú úroveň pokroku a plnili mesačné ciele stanovené Komisiou, a to 1 000 premiestnení z Talianska a 2 000 premiestnení z Grécka.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos vyhlásil: „V uplynulých mesiacoch sme boli svedkami pokroku v oblasti premiestňovania i presídľovania. Je však treba zvýšiť a urýchliť naše úsilie, aby zodpovedalo rozsahu výziev, ktorým čelia členské štáty EÚ v prvej línii, ako aj krajiny v našom susedstve. Premiestnenie všetkých oprávnených osôb, ktoré sa nachádzajú v Taliansku a Grécku, je možné, ale na to, aby sa uskutočnilo je potrebná politická vôľa, odhodlanie a vytrvalosť všetkých členských štátov.

Premiestňovanie

Za sledované obdobie bolo premiestnených 3 813 ďalších osôb, čím sa celkový počet zvýšil na 11 966 osôb (8 766 z Grécka a 3 200 z Talianska). Zatiaľ čo v decembri bol zaznamenaný nový, rekordný počet 1 926 premiestnených osôb z Talianska (764) i Grécka (1 162), v januári bolo premiestnených 1 682 osôb (551 z Talianska a 1 131 z Grécka). Komisia v decembri 2016 vyzvala jednotlivé členské štáty, aby zvýšili svoje úsilie pri plnení mesačného cieľa 1 000 premiestnení z Talianska a 2 000 premiestnení z Grécka. Členské štáty a pridružené krajiny, ktoré sa už aktívne zúčastňujú na mechanizme premiestňovania, reagovali na apel Komisie pozitívne a oznámili svoj plánovaný mesačný počet premiestnení. Fínsko napríklad úspešne napreduje pri plnení svojho záväzku, pokiaľ ide o premiestnenia z Grécka (doteraz 560 premiestnených osôb z 1 299) a Talianska (359 osôb zo 779). Treba však, aby ostatné členské štáty, najmä tie, ktoré zatiaľ s premiestneniami vôbec nezačali, výrazne zvýšili svoju angažovanosť a dosiahli konkrétne výsledky.

Opakovaným výzvam hláv štátov alebo vlád členských štátov EÚ na urýchlené a plynulé premiestňovanie z Grécka a Talianska musia zodpovedať rozhodné opatrenia zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov. Členské štáty by mali ďalej stavať na doteraz dosiahnutých výsledkoch a zaistiť, že si budú plniť svoje záväzky a uskutočňovať presuny na mesačnom základe a v súlade s objemom svojich kvót, aby si tak plnili právne záväzky a uplatňovali solidaritu v praxi. Komisia bude naďalej pozorne sledovať situáciu a svoju ďalšiu správu predloží v marci 2017.

Presídľovanie

Členské štáty naďalej poskytovali bezpečnú a legálnu cestu do Európy ľuďom, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu: od júla 2015 bolo v rámci systému presídľovania EÚ presídlených 13 968 z dohodnutých 22 504 osôb. Od predloženia predchádzajúcej správy bolo presídlených 913 osôb, najmä z Turecka, Jordánska a Libanonu. Presídlenia sa uskutočnili do 21 štátov presídlenia (Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo). Švédsko, Spojené kráľovstvo, Fínsko a Holandsko, ako aj pridružené krajiny Švajčiarsko, Lichtenštajnsko a Island si už svoje záväzky splnili.

Viac..  EP a Rada EÚ sa predbežne dohodli na modernizácii riadenia priemyselných emisií

Počet presídlení z Turecka na základe vyhlásenia EÚ a Turecka, vrátane celkového počtu presídlení, sa naďalej zvyšoval, a členské štáty úspešne pokračujú v príprave ďalších presídlení. Od 4. apríla 2016 bolo z Turecka do EÚ presídlených 3 098 Sýrčanov vrátane 487 Sýrčanov od vydania predchádzajúcej správy. Turecké orgány plnia svoje sľuby, že sa budú viac usilovať o poskytovanie rozsiahlejších zoznamov kandidátov na presídlenie. Členské štáty by si mali naďalej plniť záväzky týkajúce sa presídľovania, a to aj v rámci uplatňovania vyhlásenia EÚ a Turecka.

Súvislosti

Dočasný mechanizmus núdzového premiestnenia bol zriadený v septembri 2015 na základe dvoch rozhodnutí Rady, v ktorých sa členské štáty zaviazali z Talianska a Grécka premiestniť osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. Rozhodnutia o premiestnení sa týkajú záväzku premiestniť 98 255 osôb, pričom Rada 29. septembra 2016 prijala zmenu druhého rozhodnutia Rady o premiestnení s cieľom dať zatiaľ nepridelených 54 000 miest k dispozícii na účely legálneho prijatia Sýrčanov z Turecka do EÚ.

Komisia 8. júna 2015 prijala návrh európskeho systému presídľovania a 20. júla 2015 sa členské štáty dohodli na presídlení 22 504 osôb, ktoré jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu.

Európska rada 7. marca 2016 vyzvala k urýchleniu premiestňovania, aby sa zmiernila ťažká humanitárna situácia v Grécku. Európska rada vo svojich záveroch z 20. a 21. októbra zopakovala výzvu na prijatie ďalších opatrení na urýchlenie uplatňovania mechanizmov premiestňovania a presídľovania, keďže Grécko a Taliansko naliehavo potrebujú pomoc. Európska rada 15. decembra schválila spoločný akčný plán o vykonávaní vyhlásenia medzi EÚ a Tureckom, v ktorom bol uvedený cieľ premiestňovania z Grécka 2 000 presunov mesačne, a zopakovala svoju výzvu na ďalšie zvýšenie úsilia o urýchlenie premiestňovania, najmä v prípade maloletých osôb bez sprievodu, a existujúcich systémov presídľovania.

Vo vyhlásení EÚ a Turecka z 18. marca 2016 sa uvádza, že za každého Sýrčana, ktorý bude z gréckych ostrovov vrátený do Turecka, bude iný Sýrčan presídlený z Turecka do EÚ. Táto zásada sa uplatňuje od 4. apríla 2016. Prednosť majú migranti, ktorí predtým nevstúpili ani sa nepokúsili neregulárne vstúpiť na územie EÚ.

Komisia 13. júla 2016 navrhla stály rámec Únie pre presídľovanie s cieľom stanoviť spoločný súbor štandardných postupov výberu kandidátov na presídlenie a spoločný ochranný štatút pre osoby presídlené do EÚ na zefektívnenie a lepšie zacielenie úsilia spojeného s presídľovaním v budúcnosti.

Komisia prijala prvú správu o premiestňovaní a presídľovaní v roku 2016. Druhá správa bola prijatá 12. apríla, tretia 18. mája, štvrtá 15. júna, piata 13. júla, šiesta 28. septembra, siedma 9. novembra a ôsma 8. decembra 2016.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices