Edward Scicluna
Edward Scicluna, maltský minister financií a predseda Rady. PHOTO: © European Union-EP.

Rada sa dohodla na svojej pozícii k odstráneniu „hybridných nesúladov“ s daňovými systémami tretích krajín

Tento návrh smernice je najnovším z viacerých opatrení zameraných na to, aby sa veľkým spoločnostiam zabránilo vyhýbať sa daňovým povinnostiam.

Jeho cieľom je zabrániť im v zneužívaní rozdielov medzi daňovými systémami dvoch alebo viacerých krajín na zníženie svojich celkových daňových záväzkov. Takéto dohody môžu viesť k výraznému narúšaniu základu dane daňovníkov podliehajúcich dani z príjmov právnických osôb v EÚ.

Smernica prispeje k vykonaniu odporúčaní OECD z roku 2015 týkajúcich sa narúšania základu dane z príjmov právnických osôb a presunu ziskov.

„EÚ je na čele boja proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. „Chceme zabezpečiť, aby sa akčný plán OECD v oblasti BEPS vykonal v práve EÚ jednotne,“  vyhlásil Edward Scicluna, maltský minister financií a predseda Rady.

V návrhu sa zameriava pozornosť na hybridné nesúlady, pokiaľ ide o nečlenské krajiny EÚ, keďže na rozdiely v rámci EÚ sa vzťahuje smernica proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam prijatá v júli 2016. Návrhom sa uvedená smernica zodpovedajúcim spôsobom mení a dopĺňa.

Rada dospela ku kompromisu v týchto otázkach:

  • v prípade hybridného regulačného kapitálu sa ustanoví výnimka z pravidiel pre bankový sektor. Výnimka bude časovo obmedzená a Komisia sa požiada, aby predložila správu s hodnotením jej dôsledkov;
  • v prípade finančných obchodníkov sa uplatní vymedzenejší prístup v súlade s prístupom OECD;
  • pokiaľ ide o vykonanie, stanoví sa dlhšia lehota ako v prípade smernice z júla 2016. Termín vykonania sa stanoví na1. januára 2020 (o jeden rok neskôr) a 1. januára 2022 pre jedno osobitné ustanovenie.
Viac..  Ľahší prístup vidieckych oblastí k finančným prostriedkom EÚ vďaka súboru nástrojov

Ďalší postup

Smernica je súčasťou balíka návrhov týkajúcich sa daní z príjmov právnických osôb, ktoré Komisia predložila v októbri 2016.

Dohoda sa dosiahla na zasadnutí Rady pre hospodárske a finančné záležitosti. Rada smernicu prijme po tom, ako Európsky parlament zaujme stanovisko.

Členské štáty sú povinné transponovať uvedenú smernicu do vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov do 31. decembra 2019.

Smernica si v Rade vyžaduje jednomyseľnosť po konzultácii s Parlamentom. (Právny základ: článok 115 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.)

O dac

Odporúčame pozrieť

Európsky parlament

Odhalenie špiónky aj podpora 50 miliárd eur. Europarlament zhodnotil dva roky vojny

Už sú to dva roky od agresívneho napadnutia Ukrajiny Ruskom. Toto dvojročné obdobie bilancoval už …

Consent choices