Corina Cretu
Komisárka pre regionálnu politiku Corina Creţu. PHOTO: © European Union.

Európska komisia uverejnila index regionálnej konkurencieschopnosti za rok 2016

Európska komisia už po tretí raz uverejňuje index regionálnej konkurencieschopnosti pre 263 regiónov EÚ. Ide o štúdiu, ktorá jednotlivým regiónom poskytuje užitočné poznatky a pomáha im zvyšovať ich ekonomickú výkonnosť.

Konkurencieschopný región je taký, ktorý dokáže firmám aj obyvateľom ponúknuť atraktívne a udržateľné prostredie na život a prácu.

Interaktívny webový nástroj, novinka ročníka 2016, umožňuje detailnejšiu analýzu a porovnanie jednotlivých regiónov – s tými, ktoré sú im podobné z hľadiska HDP na obyvateľa, alebo so všetkými regiónmi EÚ súčasne. Pre používateľov je teraz jednoduchšie zistiť, aké skóre dosiahol ich región v kategórii inovácií, riadenia, dopravy, digitálnej infraštruktúry, zdravia či ľudského kapitálu. Nástroj tiež pomáha regiónom identifikovať ich silné aj slabé stránky a investičné priority pri príprave stratégií rozvoja.

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Creţuová vyhlásila: „Tento index je vzácnym nástrojom pre lepšiu tvorbu politík. Posilňuje snahu Komisie o podporu štrukturálnych reforiem a zlepšenie inovačných kapacít regiónov EÚ prostredníctvom investícií v rámci politiky súdržnosti. Keďže každý región je jedinečný, ponúkame pomoc šitú na mieru, ktorej cieľom je posilniť jednotlivé regióny a umožniť im využiť ich silné stránky a výhody, a to najmä vďaka našim regionálnym stratégiám pre inteligentnú špecializáciu.“

Celkovo sú výsledky z roku 2016 v súlade s rokom 2013. Opäť možno pozorovať znaky polycentrického systému – základnými hybnými silami konkurencieschopnosti zostávajú silné oblasti hlavných miest a metropol. Účinky presahovania je vidno vo väčšine severozápadných európskych krajín, no vo východných a v južných regiónoch EÚ je tento fenomén oveľa zriedkavejší. V mnohých prípadoch možno sledovať veľké rozdiely v rámci jednotlivých krajín najmä preto, že región hlavného mesta jednoznačne predbieha zvyšok krajiny.

V porovnaní s dvomi predchádzajúcimi ročníkmi (2010 a 2013) Malta a viaceré regióny Francúzska, Nemecka, Švédska, Portugalska a Spojeného kráľovstva zlepšili svoje skóre, zatiaľ čo v prípade Cypru a regiónov Grécka, Írska a najnovšie aj Holandska toto skóre kleslo. Vo východných regiónoch EÚ konkurencieschopnosť zostala viac-menej nezmenená.

Index regionálnej konkurencieschopnosti, ktorý sa uverejňuje od roku 2010 každé tri roky, regiónom umožňuje monitorovať a hodnotiť svoj vývoj z časového hľadiska a v porovnaní s inými regiónmi. Je prvým opatrením prinášajúcim európsku perspektívu v oblasti konkurencieschopnosti regiónov EÚ. Vychádza z prístupu indexu globálnej konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra (SEF).

Index regionálnej konkurencieschopnosti porovnáva štatistické regióny z nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS 2). Regióny NUTS 2, ktoré sú súčasťou tej istej funkčnej mestskej oblasti, sú považované za jeden celok. V indexe regionálnej konkurencieschopnosti sa tak v plnej miere odrážajú dostupné zručnosti na miestnom trhu práce.

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Štefánikov odkaz

Index regionálnej konkurencieschopnosti pozostáva z 11 pilierov, ktoré predstavujú rôzne aspekty konkurencieschopnosti. Index prostredníctvom týchto pilierov hodnotí silné a slabé stránky regiónov.

Piliere sa delia do troch skupín: základná skupina, efektívnosť a inovácie. Základná skupina zahŕňa päť pilierov: 1. Inštitúcie; 2. Makroekonomická stabilita; 3. Infraštruktúra; 4. Zdravie a 5. Základné vzdelanie. Tieto piliere predstavujú základné a najdôležitejšie hnacie sily všetkých typov hospodárstva.

Keď sa regionálne hospodárstvo rozvíja a dosahuje pokrok v oblasti konkurencieschopnosti, začínajú sa objavovať faktory spojené s kvalifikovanejšou pracovnou silou. Vtedy vstupuje do hry efektívnejší trh práce, ktorý tvorí súčasť skupiny pilierov súvisiacich s efektívnosťou. Túto skupinu tvoria tri piliere: 6. Vysokoškolské vzdelávanie, odborná príprava a celoživotné vzdelávanie; 7. Efektívnosť trhu práce a 8. Veľkosť trhu. Na najvyššom stupni rozvoja regionálneho hospodárstva sa objavujú hnacie sily zlepšovania, ktoré tvoria súčasť skupiny týkajúcej sa inovácií. Patria do nej tri piliere: 9. Technologická pripravenosť; 10. Sofistikované podnikanie a 11. Inovácie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices