hranicne kontroly
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ prijala nariadenie o posilnení kontrol na vonkajších hraniciach

Rada prijala 7. marca 2017 nariadenie, ktorým sa mení Kódex schengenských hraníc, s cieľom posilniť kontroly na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz.

„Posilnenie kontrol na našich vonkajších hraniciach je dôležitým nástrojom v boji proti teroristickej hrozbe v Európe a na zvýšenie bezpečnosti našich občanov. Systematické kontroly na vonkajších hraniciach nám umožnia riešiť možné riziká týkajúce sa vnútornej bezpečnosti vrátane rizík, ktoré predstavujú vracajúci sa zahraniční teroristickí bojovníci,“ vyhlásil Carmelo Abela, maltský minister vnútra a národnej bezpečnosti. 

V tomto zmenenom nariadení sa stanovuje, že členské štáty sú povinné pri prekročení vonkajších hraníc s použitím príslušných databáz systematicky kontrolovať všetky osoby, a to aj osoby, ktoré požívajú právo na voľný pohyb v súlade s právom EÚ (t. j. občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov, ktorí nie sú občanmi EÚ). Kontroly sa budú vykonávať s použitím databáz, ako je napríklad Schengenský informačný systém (SIS) a databáza odcudzených a stratených cestovných dokladov (SLTD) Interpolu. Vďaka kontrolám budú môcť členské štáty overiť, či takéto osoby nepredstavujú hrozbu pre verejný poriadok, vnútornú bezpečnosť alebo verejné zdravie. Táto povinnosť sa uplatňuje na všetkých vonkajších hraniciach (vzdušných, námorných a pozemných), a to pri vstupe aj výstupe.

Ak by však systematické kontroly s použitím databáz mali neprimeraný vplyv na tok dopravy na mori alebo pozemných hraniciach, môžu členské štáty vykonať tieto kontroly s použitím databáz iba cielene za predpokladu, že v dôsledku nich nevzniknú riziká týkajúce sa vnútornej bezpečnosti, verejného poriadku alebo medzinárodných vzťahov členských štátov alebo nebude ohrozené verejné zdravie.

Pokiaľ ide o vzdušné hranice, členské štáty môžu vykonávať cielené kontroly s použitím databáz len počas prechodného obdobia šiestich mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Vo výnimočných a v konkrétnych prípadoch, keď existujú ťažkosti s infraštruktúrou, ktoré si vyžadujú dlhší čas na vykonanie potrebných zmien, sa môže toto obdobie predĺžiť najviac o osemnásť mesiacov.

Viac..  Europarlament schválil nový pakt EÚ o migrácii a azyle

Ďalšie kroky

Prijaté nariadenie teraz musí podpísať Rada a Európsky parlament. Podpísané znenie sa uverejní v Úradnom vestníku EÚ a účinnosť nadobudne o 20 dní neskôr.

Kontext

Toto nariadenie, ktorým sa mení Kódex schengenských hraníc (SIS), predložila Európska komisia v decembri 2015. Je reakciou na zvýšenú mieru teroristickej hrozby a výzvu Rady na prijatie cielenej revízie Kódexu schengenských hraníc uvedenú v jej záveroch z 9. a 20. novembra 2015 v kontexte reakcie na „zahraničných teroristických bojovníkov“.

Hoci členské štáty sú z dôvodu ochrany verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti už povinné systematicky kontrolovať štátnych príslušníkov tretích krajín s použitím všetkých databáz pri vstupe, v súčasných ustanoveniach sa nestanovujú takéto kontroly vo všetkých databázach pri výstupe. Okrem toho osoby, ktoré požívajú právo na voľný pohyb, podliehajú pri zisťovaní totožnosti minimálnej kontrole. Týmto zmeneným nariadením sa zosúladí povinnosť systematicky kontrolovať pri vstupe aj pri výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín, ako aj osoby, ktoré požívajú právo na voľný pohyb.

Týmto zmeneným nariadením sa v záujme zlepšenia bezpečnosti EÚ a jej občanov zabezpečuje väčšia miera používania Schengenského informačného systému, databázy odcudzených a stratených cestovných dokladov Interpolu a národných databáz.

O dac

Odporúčame pozrieť

Benefitom členstva v EÚ sú podľa analytikov najmä jednotný trh a eurofondy

Voľný prístup slovenských firiem na spoločný trh s viac ako 450 miliónmi ľudí, voľný pohyb …

Consent choices