vestager
Komisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestager. PHOTO: © European Union- EP.

Komisia vyzýva všetky zainteresované strany, aby vyjadrili svoje pripomienky k záväzkom predloženým spoločnosťou Gazprom

Európska komisia vyzýva všetky zainteresované strany, aby vyjadrili svoje pripomienky k záväzkom predloženým spoločnosťou Gazprom s cieľom riešiť obavy Komisie týkajúce sa hospodárskej súťaže na stredoeurópskych a východoeurópskych trhoch so zemným plynom. Záväzky umožnia zabezpečenie cezhraničných tokov zemného plynu za konkurenčné ceny.

Komisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová k tomu povedala: „Veríme, že záväzky Gazpromu umožnia voľný tok zemného plynu v strednej a východnej Európe za konkurenčné ceny. Tým sa odstránia aj naše obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže a nájde sa riešenie do budúcnosti v súlade s pravidlami EÚ. Záväzky skutočne pomôžu lepšie integrovať trhy so zemným plynom v regióne.

Týka sa to miliónov Európanov, ktorí sa spoliehajú na zemný plyn pri vykurovaní svojich domovov a prevádzkovaní svojich podnikov.

Teraz chceme počuť stanovisko odberateľov a ostatných zainteresovaných strán, ktoré starostlivo zvážime pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia.“

Gazprom je dominantným dodávateľom zemného plynu vo viacerých krajinách strednej a východnej Európy. V apríli 2015 Komisia poslala oznámenie námietok, v ktorom vyjadrila svoje predbežné stanovisko, podľa ktorého Gazprom porušoval antitrustové pravidlá EÚ, pretože presadzoval celkovú stratégiu na rozdelenie stredoeurópskych a východoeurópskych trhov so zemným plynom.

Podľa názoru Komisie záväzky Gazpromu pokrývajú všetky obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže. Pomôžu lepšie integrovať stredoeurópske a východoeurópske trhy so zemným plynom a uľahčia cezhraničné toky zemného plynu za konkurenčné ceny.

Komisia sa predovšetkým domnieva, že záväzky Gazpromu splnia svoje ciele týkajúce sa hospodárskej súťaže, a to najmä zabezpečením toho:

 • aby sa raz a navždy odstránili akékoľvek obmedzenia týkajúce sa opätovného predaja zemného plynu a aby sa uľahčili takéto cezhraničné toky zemného plynu na stredoeurópskych a východoeurópskych trhoch so zemným plynom;
 • aby sa v cenách zemného plynu v strednej a východnej Európe odrážali konkurenčné referenčné hodnoty cien; a
 • aby Gazprom nemohol ovplyvňovať nijaké výhody týkajúce sa plynárenskej infraštruktúry, ktoré získal od odberateľov posilňovaním svojho postavenia na trhu s dodávkami zemného plynu.

Komisia teraz vyzýva všetky zainteresované strany, aby predložili svoje stanoviská k záväzkom do siedmich týždňov od ich uverejnenia v úradnom vestníku. Po zohľadnení všetkých doručených pripomienok Komisia prijme konečné stanovisko, pokiaľ ide o to, či záväzky uspokojivo riešia obavy Komisie týkajúce sa hospodárskej súťaže.

Ak áno, Komisia môže prijať rozhodnutie, na základe ktorého sa záväzky Gazpromu stanú právne záväznými (v zmysle článku 9 antitrustového nariadenia EÚ č. 1/2003). Ak spoločnosť takéto záväzky poruší, Komisia môže uložiť pokutu až do výšky 10 % celosvetového obratu spoločnosti, a to bez preukázaného porušenia antitrustových pravidiel EÚ.

Všeobecnejšie, účinná hospodárska súťaž na stredoeurópskych a východoeurópskych trhoch so zemným plynom nezávisí len od presadzovania pravidiel hospodárskej súťaže EÚ, ale aj od investícií do diverzifikácie dodávok zemného plynu, dobre cielených európskych a vnútroštátnych právnych predpisov a od ich riadneho vykonávania. To je dôvod, prečo je vybudovanie európskej energetickej únie kľúčovou prioritou Komisie.

 

graph SK

 

Podrobnosti o záväzkoch Gazpromu

V oznámení námietok Komisie sa stanovujú tri hlavné obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže. Záväzky Gazpromu sú reakciou na tieto obavy. Gazprom sa zaviazal, že bude dodržiavať tieto záväzky počas ôsmich rokov.

 1. Umožnenie voľného toku zemného plynu v strednej a východnej Európe

Komisia sa obáva, že Gazprom uložil územné obmedzenia vo svojich dohodách o dodávkach s veľkoodberateľmi a niektorými priemyselnými odberateľmi v ôsmich členských štátoch (Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Maďarsko a Slovensko). Tieto obmedzenia bránia voľnému obchodu so zemným plynom v strednej a východnej Európe.

Gazprom sa zaviazal, že odstráni všetky zmluvné prekážky brániace voľnému toku zemného plynu na stredoeurópskych a východoeurópskych trhoch so zemným plynom. Okrem toho sa zaviazal, že podnikne aktívne kroky s cieľom umožniť lepšiu integráciu týchto trhov:

 • Odstránenie segmentácie trhu –Gazprom odstráni všetky priame a nepriame zmluvné obmedzenia, ktoré bránia jeho odberateľom opätovne predávať zemný plyn, ktorý nakúpili cezhranične, alebo znižujú ekonomickú atraktivitu tejto činnosti pre odberateľov. To znamená, že okrem obmedzení týkajúcich sa opätovného predaja zemného plynu (ako sú zákazy vývozu a doložky o mieste určenia) Gazprom odstráni všetky doložky, ktorými sa znižuje stimulácia jeho odberateľov, pokiaľ ide o opätovný predaj zemného plynu (napríklad, ak by Gazprom dostal podiel zo zisku z opätovného predaja). Gazprom ani v budúcnosti nezavedie takéto doložky.
 • Uľahčenie prepojení trhuBulharskom – na základe ustanovení v zmluvách Gazpromu o monitorovaní a meraní zemného plynu v Bulharsku sa bulharský trh so zemným plynom izoloval od susedných trhov so zemným plynom v EÚ. Gazprom sa zaviazal, že vykoná zmeny v príslušných zmluvách. Vďaka tomu bude mať bulharský prevádzkovateľ infraštruktúry prepravnej siete zemného plynu kontrolu nad cezhraničnými tokmi zemného plynu a uľahčia sa dohody o plynovom prepojení medzi Bulharskom a jeho susedmi v EÚ, najmä Gréckom.
 • Vytváranie príležitostí pre viac tokov zemného plynu do pobaltských štátov a Bulharska – ak odberatelia chcú opätovne predávať zemný plyn cez hranice, musia mať prístup k infraštruktúre zemného plynu, aby mohli dodávať zemný plyn. Bulharsko a pobaltské štáty majú v súčasnosti nedostatočný prístup k takýmto prepojeniam so susedmi v EÚ. Gazprom sa zaviazal, že príslušným odberateľom v Maďarsku, Poľsku a na Slovensku poskytne možnosť požiadať o to, aby bol celý zmluvný objem zemného plynu alebo jeho časť dodávaný do iných miest dodania v pobaltských štátoch a Bulharsku. Tým by umožnil odberateľom hľadať nové podnikateľské príležitosti v pobaltských štátoch a Bulharsku ešte pred tým, ako bude k dispozícii prepájajúca infraštruktúra zemného plynu. Gazprom by mohol účtovať fixný a transparentný servisný poplatok v súlade s tým, čo sa obyčajne účtuje za takéto služby na trhu.
 1. Zabezpečenie konkurenčných cien zemného plynu v strednej a východnej Európe
Viac..  Jozef Mihál: Podporujem dohodu dosiahnutú v trialógoch vo veci reformy trhov EÚ s plynom a vodíkom

Komisia má obavy, že územné obmedzenia umožnili Gazpromu rozdeliť trh, v dôsledku čoho mohol mať príležitosť presadzovať politiku nadmerných cien v piatich členských štátoch (Bulharsko, Estónsko, Lotyšsko, Litvaa Poľsko).

Gazprom sa zaviazal vykonať viacero významných zmien v doložkách týkajúcich sa revízie zmluvných cien s cieľom zabezpečiť konkurenčné ceny zemného plynu na týchto trhoch so zemným plynom:

 • Ceny zemného plynu prepojené s konkurenčnými referenčnými hodnotami:Gazprom zavedie konkurenčné referenčné hodnoty vrátane cien v západoeurópskych uzloch do svojich doložiek týkajúcich sa revízie cien v zmluvách s odberateľmi v týchto piatich členských štátoch. Doložky týkajúce sa revízie cien umožňujú odberateľom požadovať zmeny cien zemného plynu. Záväzky dajú odberateľom explicitné zmluvné právo iniciovať revíziu cien, keď sa ceny, ktoré platia, odchýlia od konkurenčných referenčných hodnôt cien. Tým by sa zabezpečili konkurenčné ceny zemného plynu v týchto regiónoch v budúcnosti.
 • Častejšie a efektívnejšie revízie cien:Gazprom zvýši frekvenciu a rýchlosť revízií cien. V prípade tých zmlúv, napríklad v pobaltských štátoch, v ktorých v súčasnosti neexistujú doložky týkajúce sa revízie zmluvných cien, zavedie Gazprom doložky zohľadňujúce uvedené prvky.

 

 1. Odstránenie požiadaviek dosiahnutých v dôsledku dominantného postavenia na trhu

Komisia má nakoniec obavy aj z toho, že Gazprom využil pákový efekt plynúci z jeho dominantného postavenia na trhu s dodávkami zemného plynu s cieľom získať výhody týkajúce sa prístupu k infraštruktúre zemného plynu alebo jej kontroly. V oznámení námietok boli uvedené obavy týkajúce sa projektu South Stream v Bulharsku a plynovodu Jamal v Poľsku.

 • Odstránenie požiadaviek Gazpromu – pokiaľ ide o South Stream, Gazprom sa zaviazal, že v prípade ukončenia projektu South Stream nebude od bulharských partnerov žiadať žiadnu náhradu škody. Týmto v prvom rade nie je dotknuté to, či by takéto pohľadávky boli platné.

Pokiaľ ide o plynovod Jamal, z vyšetrovania Komisie vyplynulo, že týmto antitrustovým postupom nemožno zmeniť danú situáciu, a to v dôsledku vplyvu medzivládnej dohody medzi Poľskom a Ruskom.

S cieľom lepšie sa vysporiadať s budúcimi medzinárodnými dohodami Komisia vo februári 2016 predložila legislatívny návrh na podmienenie uzatvárania medzivládnych dohôd predchádzajúcim preskúmaním zo strany Komisie. Európsky parlament návrh prijal 2. marca 2017 a teraz sa čaká na posúdenie Rady.

Pozri aj prehľady týkajúce sa jednotlivých krajín, v ktorých sa vysvetľuje, ako by záväzky prospeli každému príslušnému členskému štátu: Bulharsku, Českej republike, Estónsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, Maďarsku a Slovensku.

Úplné znenie záväzkov je k dispozícii aj na webovom sídle Komisie týkajúcom sa hospodárskej súťaže. Zhrnutie navrhovaných záväzkov bude uverejnené v Úradnom vestníku EÚ. Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovom sídle Komisie venovanom hospodárskej súťaži vo verejnom registri prípadov pod číslom 39816.

O dac

Odporúčame pozrieť

Jozef Mihál: Podporujem dohodu dosiahnutú v trialógoch vo veci reformy trhov EÚ s plynom a vodíkom

Poslanci schválili reformy pre udržateľnejší a odolnejší trh EÚ s plynom • Nová smernica prispeje …

Consent choices