online nakup
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Spojenie viacerých online predajcov pomôže stiahnuť nebezpečné výrobky z trhu EÚ

Európska komisia predstavila aktuálnu správu o fungovaní systému včasného varovania v prípade nebezpečných výrobkov.

V roku 2016 využívali vnútroštátne orgány systém včasného varovania aktívnejšie, a preto bolo z obchodov stiahnutých viac nebezpečných výrobkov. Napriek tomu sa čoraz viac nebezpečných výrobkov nahlásených do systému včasného varovania predáva prostredníctvom online platforiem. Preto Komisia zintenzívnila spoluprácu s portálmi Amazon, Ebay a Alibaba, aby bolo možné aktívnejšie bojovať proti potenciálne nebezpečným a nevyhovujúcim výrobkom, ktoré predávajú spotrebiteľom v EÚ na svojich webových stránkach.

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „Spotrebitelia musia byť chránení pred nebezpečnými výrobkami. A táto ochrana musí platiť tak online, ako aj offline. Preto ma teší dohoda s portálmi Amazon, Ebay a Alibaba, na základe ktorej spoja sily a budú sťahovať výrobky nahlásené do systému včasného varovania zo svojich webových stránok. Vyzývam ostatných, aby tento príklad nasledovali. Som spokojná aj s tým, že sa nám podarilo dosiahnuť istý pokrok v prípade Číny, vďaka čomu sa tento rok znížilo množstvo dovážaného nebezpečného tovaru. Znamená to, že naša spolupráca s Čínou, ako aj naša vytrvalosť nezľaviť z vysokých štandardov prinášajú prvé výsledky.“

Spolupráca medzi členskými štátmi EÚ sa zintenzívnila a členské štáty čoraz častejšie využívajú systém včasného varovania na rýchle stiahnutie nebezpečných výrobkov z trhu kdekoľvek v Európe. V roku 2016 si vnútroštátne orgány vymenili v systéme včasného varovania 2 044 varovaní. Na základe nich bolo prijatých 3 824 následných opatrení, ako napr. spätné prevzatie výrobkov od používateľov. Počet reakcií sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi viac ako zdvojnásobil. Z toho vyplýva, že vnútroštátne orgány pozornejšie sledujú jednotlivé varovania a prijímajú všetky opatrenia potrebné na zaručenie väčšej bezpečnosti pre spotrebiteľov na trhu.

Európska komisia zároveň spolupracuje s vnútroštátnymi orgánmi na ďalšom zjednodušení systému pre používateľov, pričom zmodernizovala verejnú webovú lokalitu tak, aby ju firmy a spotrebitelia mohli častejšie využívať.

Ako sú spotrebitelia chránení pred nebezpečnými výrobkami predávanými online?

Mnohé z nebezpečných výrobkov nahlásených do systému včasného varovania sa predávajú aj prostredníctvom online platforiem alebo predajcov, keďže spotrebitelia čoraz častejšie nakupujú na internete. V roku 2016 sa týchto výrobkov týkalo 244 hlásení. V snahe riešiť tento fenomén už viaceré členské štáty zostavili špecializované tímy monitorujúce webové stránky a identifikujúce nebezpečné výrobky predávané online. Okrem toho sa Amazon, eBay a Alibaba dohodli na tom, že ak regulačné orgány EÚ takéto výrobky nájdu, budú urýchlene konať, aby ich stiahli z ponuky. Na tento účel zriadili online predajcovia pre príslušné orgány jednotné kontaktné miesto.

Ktoré výrobky sú najrizikovejšie?

V roku 2016 boli najčastejšie nahlasovanou kategóriou výrobkov hračky (26 %), potom motorové vozidlá (18 %), odevy, textil a módne doplnky (13 %).

Pokiaľ ide o riziko, v roku 2016 boli najčastejšie hlásenými rizikami zranenia (25 %) a chemické látky (23 %).

Odkiaľ pochádzali nebezpečné výrobky v roku 2016?

Viac..  Euroinštitúcie sa dohodli sprístupniť okamžité platby v eurách pre občanov EÚ

Väčšina nebezpečných výrobkov nahlásených do systému pochádzala z krajín mimo EÚ. Čína bola uvádzaná ako krajina pôvodu v 53 % (1 069) ohlásených výrobkov. Pokiaľ ide o čínske výrobky, počet varovaní klesol o 9 percentuálnych bodov zo 62 % v roku 2015 na 53 % v roku 2016.

Nebezpečné výrobky z Európy tvorili 23 % (468) ohlásených prípadov.

V roku 2016 bolo oznámených 102 prípadov (5 %) pochádzajúcich z USA a 53 prípadov (2,6 %) s pôvodom v Turecku. V prípade 158 hlásení (8 %) nebola známa krajina pôvodu.

Ďalšie kroky

Komisia bude aj naďalej zlepšovať systém včasného varovania, aby orgánom lepšie slúžil pri ich každodennej práci.

Európska komisia bude naďalej spolupracovať s čínskymi orgánmi formou výmeny informácií o nebezpečných výrobkoch, aby mohli začať konať hneď „pri zdroji“, teda v Číne.

Komisia bude pokračovať v spolupráci s online predajcami v snahe zaručiť, aby proti nebezpečným výrobkom zakročili. V snahe podporiť kontroly vykonávané príslušnými orgánmi Komisia pripravuje praktickú príručku dohľadu nad trhom s výrobkami predávanými online.

Súvislosti

Od roku 2003 sa vďaka systému včasného varovania zabezpečuje medzi jednotlivým členskými štátmi a Európskou komisiourýchla výmena informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch stiahnutých z trhu a/alebo spätne prevzatých od používateľov kdekoľvek v Európe. Vďaka tomu sa môžu kdekoľvek v EÚ prijať následné opatrenia (zákaz/pozastavenie predaja, stiahnutie z trhu, spätné prevzatie od používateľa, zamietnutie dovozu colnými orgánmi).

V súčasnosti je do systému zapojených 31 krajín (EÚ spolu s Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom). Systém včasného varovania funguje vďaka každodennej a nepretržitej úzkej spolupráci medzi členskými štátmi.

Systém včasného varovania má svoju vlastnú verejnú webovú lokalitu, kde možno získať prístup k týždňovým aktualizáciám varovaní odoslaných vnútroštátnymi orgánmi zapojenými do systému. Každý týždeň sa na tejto lokalite zaznamená a uverejní približne 50 varovaní. K hláseniam v systéme má prístup každý. Spotrebitelia a podniky si dnes môžu vytvoriť a individuálne prispôsobiť odber varovaní podľa svojich preferencií a potrieb a vymieňať si ich cez sociálne médiá.

PRÍLOHA

Prípad týkajúci sa mobilného telefónu Samsung Galaxy Note 7: príklad osvedčeného postupu.

Išlo o výrobok s nebezpečnou batériou, ktorá sa prehriala a „explodovala“, čím spôsobovala spotrebiteľom vážne popáleniny. Orgány Spojeného kráľovstva oznámili v systéme včasného varovania opatrenia, ktoré prijali na zákaz predaja výrobku a jeho spätné prevzatie od používateľov. To spustilo výmenu informácií v systéme o počte identifikovaných zariadení, prijatých opatreniach, zainteresovaných hospodárskych subjektoch, ako aj o počte hlásených prípadov. Hoci orgány nenahlásili žiaden závažný incident, telefón bol označený za výrobok s vysokým rizikom spôsobenia popálenín.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices