vestager
Komisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestager. PHOTO: © European Union- EP.

Komisia: Antitrustové pravidlá EÚ zlepšujú fungovanie trhov

Európska komisia navrhla nové pravidlá, ktoré majú vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže umožniť ešte účinnejšie presadzovať antitrustové pravidlá EÚ. Návrhom by sa malo zabezpečiť, aby mali k dispozícii všetky potrebné nástroje.

Komisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová k tomu povedala: „Antitrustové pravidlá EÚ zlepšujú fungovanie trhov. Orgány členských štátov na ochranu hospodárskej súťaže a Komisia v tejto súvislosti úzko spolupracujú. Preto chceme, aby všetky vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mohli prijímať rozhodnutia úplne nezávisle a aby mali k dispozícii účinné nástroje na zastavenie alebo sankcionovanie porušovania pravidiel. Pretože dobre fungujúci jednotný trh je výhodou pre európskych spotrebiteľov aj podniky.“

Podpredseda Komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen uviedol: „Komisia prehĺbi svoje partnerstvo so všetkými vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže, aby jednotný trh fungoval lepšie a priblížil sa občanom a podnikom z celej EÚ.“

Európska komisia a orgány členských štátov na ochranu hospodárskej súťaže úzko spolupracujú pri presadzovaní antitrustových pravidiel EÚ v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž (ESHS). Táto sieť prispieva k jednotnému uplatňovaniu antitrustových pravidiel EÚ všetkými orgánmi. Komisia a vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže prijali od roku 2004 viac ako 1 000 rozhodnutí a preskúmali široké spektrum prípadov vo všetkých odvetviach ekonomiky. Od roku 2004 do roku 2014 prijali vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže viac ako 85 % všetkých rozhodnutí, ktorými sa uplatňovali antitrustové pravidlá EÚ.

Návrh Komisie má ešte viac posilniť právomoci orgánov členských štátov na ochranu hospodárskej súťaže. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby mali vnútroštátne orgány pri uplatňovaní rovnakého právneho základu prístup k vhodným nástrojom na jeho presadzovanie, čím by sa mohol vytvoriť skutočný spoločný priestor na presadzovanie súťažného práva.

Z hľadiska presadzovania súťažného práva by nemalo záležať na tom, kde na jednotnom trhu má podnik sídlo. Komisia chce svojím návrhom, ktorý má zabezpečiť, aby vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mohli účinne konať, prispieť k dosiahnutiu cieľa, ktorým je vytvorenie skutočného jednotného trhu, a podporiť celkový cieľ týkajúci sa konkurencieschopných trhov, zamestnanosti a rastu.

Tento návrh prinášajúci nové pravidlá nadväzuje na verejnú konzultáciu zameranú na posilnenie právomoci vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže s cieľom účinnejšie presadzovať pravidlá, ktorú Komisia začala v novembri 2015. Keď sa navrhované pravidlá prijmú, poskytnú vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže minimálny spoločný súbor nástrojov a účinné presadzovacie právomoci, ktoré zabezpečia, aby:

a) konali nezávisle pri presadzovaní antitrustových pravidiel EÚ a pracovali úplne nestranne bez toho, aby sa riadili pokynmi verejných alebo súkromných subjektov;

b) mali potrebné finančné a ľudské zdroje na vykonávanie svojej práce;

c) mali všetky právomoci potrebné na získanie všetkých relevantných dôkazov, ako napr. právo prehľadať mobilné telefóny, laptopy a tablety;

d) mali vhodné nástroje na ukladanie primeraných a odradzujúcich sankcií za porušenie antitrustových pravidiel EÚ. Návrh obsahuje pravidlá o zodpovednosti materských spoločností a nástupníctve, aby sa spoločnosti nemohli vyhnúť pokutám tak, že zmenia štruktúru podniku. Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže budú môcť okrem toho vymáhať pokuty od spoločností porušujúcich pravidlá, ktoré na území danej krajiny nemajú sídlo ani pobočku, čo je dôležitý prvok, keďže stále väčší počet spoločností vykonáva medzinárodnú činnosť;

Viac..  Ivan Štefanec: Spotrebitelia ušetria a množstvo odpadu poklesne

e) mali koordinované programy zhovievavosti, ktoré podnietia spoločnosti k tomu, aby predkladali dôkazy o nezákonných kartelových dohodách. Zvýši sa tým celková motivácia spoločností, aby sa zúčastnili na programoch zhovievavosti a aby oznamovali svoju účasť na kartelovej dohode.

V návrhu Komisie sa zdôrazňuje dôležitosť rešpektovania základných práv spoločností a vyžaduje sa, aby orgány pri výkone svojich právomocí zabezpečili vhodné záruky v súlade s Chartou základných práv Európskej únie.

Nové pravidlá sa navrhujú vo forme smernice, ktorá umožní, aby sa zohľadnila osobitná situácia jednotlivých členských štátov. Smernica sa teraz predloží na prijatie Európskemu parlamentu a Rade v súlade s bežným legislatívnym postupom. Členské štáty musia smernicu po jej prijatí transponovať do vnútroštátneho práva.

Súvislosti

Nariadenie Rady 1/2003 od 1. mája 2004, keď nadobudlo účinnosť, prispelo k prísnejšiemu presadzovaniu antitrustových pravidiel v EÚ tým, že zmodernizovalo presadzovanie antitrustových pravidiel EÚ týkajúcich sa obmedzujúcich obchodných praktík (článok 101) a zneužívania dominantného postavenia na trhu (článok 102). Nariadením sa zrušil predchádzajúci systém oznamovania, v rámci ktorého spoločnosti oznamovali Komisii dohody na schválenie podľa antitrustových pravidiel, a súdom a orgánom na ochranu hospodárskej súťaže členských štátov sa umožnilo, aby vo väčšej miere prispievali k presadzovaniu európskych pravidiel hospodárskej súťaže. Nariadením sa okrem toho vytvorila Európska sieť pre hospodársku súťaž (ESHS), v rámci ktorej Komisia a vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže koordinujú uplatňovanie antitrustových pravidiel EÚ.

V oznámení Komisie s názvom Desať rokov presadzovania antitrustových pravidiel podľa nariadenia č. 1/2003 [COM (2014) 453] sa poukázalo na rôzne aspekty, ktoré by mali dostať prioritu, aby mohli vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže účinnejšie konať.

Komisia v nadväznosti na to uskutočnila od novembra 2015 do februára 2016 verejnú konzultáciu a s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže a ministerstvami členských štátov preskúmala možnosti konkrétnych opatrení.

Výbor pre hospodárske a menové veci Európskeho parlamentu a Generálne riaditeľstvo Komisie pre hospodársku súťaž 19. apríla 2016 zorganizovali verejné vypočutie o tom, akým spôsobom je možné posilniť právomoci vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže, aby mohli účinnejšie presadzovať antitrustové pravidlá.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices