deti
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Počet migrujúcich detí prichádzajúcich do EÚ sa dramaticky zvýšil

Hoci právne predpisy EÚ a členských štátov poskytujú pevný rámec na ochranu, nedávny prudký nárast počtu prichádzajúcich osôb vystavil vnútroštátne systémy tlaku a odhalil medzery a nedostatky. Komisia preto dnes stanovila opatrenia na posilnenie ochrany všetkých migrujúcich detí vo všetkých fázach procesu. Je potrebné zabezpečiť, aby migrujúce deti boli po príchode do EÚ rýchlo identifikované a aby sa s nimi zaobchádzalo primerane ich veku.

Deťom musia byť pri určovaní ich postavenia k dispozícii vyškolení pracovníci. Takisto by sa im mali čo najskôr poskytnúť udržateľné dlhodobé perspektívy prostredníctvom lepšieho prístupu k zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu. Ochrana detí je hlavnou prioritou európskej migračnej agendy a Komisia bude naďalej podporovať úsilie členských štátov prostredníctvom školení, usmernení, operačnej podpory a financovania.

Prvý podpredseda Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Počet detí prichádzajúcich do EÚ so svojimi rodinami alebo bez nich sa dramaticky zvýšil. Musíme zabezpečiť, aby deti, ktoré potrebujú ochranu, skutočne ochranu dostali. A musíme sa o to postarať teraz. Je to našou morálnou a právnou povinnosťou. Deti by mali byť našou najvyššou prioritou, pretože sú najzraniteľnejšie, najmä keď sa o ne nemá kto postarať. Preto sme dnes stanovili viacero konkrétnych opatrení, ktoré prispejú k lepšej ochrane a podpore všetkých detí, ktoré prichádzajú do Európskej únie, a tiež k zohľadneniu ich najlepších záujmov.“

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos vyhlásil: „Každým tretím žiadateľom o azyl v Európe je dieťa. Deti sú najzraniteľnejšími migrantmi a zabezpečenie ich ochrany od okamihu, keď opustia domovskú krajinu, by sa malo stať jednou z hlavných súčastí našej migračnej politiky. To znamená, že potrebujeme komplexnú a intenzívnu reakciu. Dnes navrhujeme konkrétne opatrenia na podporu členských štátov pri riešení potrieb všetkých detí vo všetkých fázach migrácie: zlepšenie identifikácie detí, vyškolenie zapojených zamestnancov, urýchlenie procesu premiestňovania, ale aj urýchlenie pátrania po rodinných príslušníkoch v krajinách pôvodu a prijímanie opatrení na podporu skorej integrácie. Komisia aj naše agentúry EÚ sú pripravené pokračovať v realizácii týchto opatrení.“

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová k tomu dodala: Keď hovoríme o detských migrantoch, nikdy by sme nemali zabúdať na to, že sú to v prvom rade deti. Vo všetkých fázach migračného procesu sa musí zohľadňovať najlepší záujem detí. O detských migrantov, najmä o tých, ktorých nikto nesprevádza, by sa mali čo najskôr postarať opatrovníci alebo pestúnske rodiny. Čím skôr sa tieto deti vrátia k stabilnejšiemu životu, tým skôr sa začlenia do našej spoločnosti. Budeme členské štáty naďalej podporovať v tom, aby týmto deťom dali detstvo, ktoré si zaslúžia.“

Komisia na základe odborných poznatkov zo všetkých relevantných oblastí politiky navrhla niekoľko prioritných oblastí, na ktoré by sa členské štáty mali s podporou Komisie a agentúr EÚ zamerať, aby zlepšili ochranu migrujúcich detí a zabezpečili užšie prepojenie medzi azylovými službami a službami ochrany detí:

  • rýchla identifikácia a ochrana pri príchode: V počiatočnom štádiu fázy registrácie a vo všetkých prijímacích zariadeniach pre deti by mala byť prítomná osoba zodpovedná za ochranu detí a v každom hotspote by mal byť vymenovaný úradník pre ochranu detí. Členské štáty by mali zaviesť potrebné postupy na systematické ohlasovanie prípadov nezvestných detí a výmenu informácií o všetkých nezvestných deťoch.
  • primerané podmienky prijímania pre deti: Potreby každého dieťaťa treba čo najskôr po príchode posúdiť a všetky deti musia mať hneď a bez ohľadu na svoje postavenie prístup k právnej pomoci, zdravotnej starostlivosti, psychosociálnej podpore a vzdelávaniu. Pre maloletých bez sprievodu by sa mala poskytnúť možnosť pestúnskej alebo rodinnej starostlivosti. Treba urobiť všetko pre to, aby sa poskytli alternatívne riešenia namiesto zaistenia detí.
  • rýchle určenie postavenia a účinné opatrovníctvo: Mala by sa posilniť úloha opatrovníkov maloletých osôb bez sprievodu. Komisia na tento účel vytvorí Európsku sieť pre opatrovníctvo, ktorá bude slúžiť na výmenu osvedčených postupov. Európsky podporný úrad pre azyl čoskoro zaktualizuje svoje usmernenia, aby všetky členské štáty podporil pri zavádzaní spoľahlivých postupov určovania veku. Takisto treba vynaložiť sústredené úsilie na urýchlenie postupov pátrania po rodinných príslušníkoch a zjednotenia rodín, či už v rámci EÚ alebo mimo nej. Vo všetkých konaniach súvisiacich s migračným procesom by prípady týkajúce sa detí mali byť vždy prioritou. Platí to aj v prípadoch premiestňovania migrantov bez sprievodu z Talianska a Grécka.
  • trvalé riešenia a opatrenia zamerané na včasnú integráciu: Komisia bude ďalej podporovať integráciu detí prostredníctvom financovania a výmeny osvedčených postupov. Členské štáty sa vyzývajú, aby zintenzívnili presídľovanie detí, ktoré potrebujú ochranu, a zabezpečili, že sa v prípade detí, ktoré majú byť navrátené, zavedú opatrenia v oblasti pátrania po rodinných príslušníkoch a reintegrácie.
  • riešenie základných príčin a ochrana detí na migračných trasách mimo EÚ: EÚ zintenzívnila spoluprácu s partnerskými krajinami v rámci pre partnerstvo v oblasti migrácie, aby zaistila, že ochrana migrujúcich detí sa dostane do centra pozornosti. Ďalšie úsilie treba vyvinúť na podporu partnerských krajín pri posilňovaní vnútroštátnych systémov ochrany detí a pri predchádzaní obchodovaniu s deťmi. Mali by sa prijať včasné kroky nadväzujúce na nedávno aktualizované usmernenia EÚ pre presadzovanie a ochranu práv dieťaťa. Tieto kroky by sa mali uskutočňovať aj v krajinách pôvodu a tranzitu.
Viac..  Ceny REGIOSTARS za prelomové projekty financované EÚ za rok 2023 sú udelené

Na kľúčové opatrenia stanovené v tomto oznámení treba nadviazať odhodlanými, spoločnými a koordinovanými krokmi na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, tiež v spolupráci s občianskou spoločnosťou a medzinárodnými organizáciami. Komisia bude tento proces pozorne sledovať a bude pravidelne podávať správy Rade a Európskemu parlamentu.

Súvislosti

Počas migračnej krízy sa počet detských migrantov prichádzajúcich do Európy značne zvýšil. V rokoch 2015 a 2016 tvorili deti 30 percent žiadateľov o azyl v EÚ.

Migrujúce deti si vyžadujú osobitnú ochranu, pretože sú na migračných trasách vystavené vysokému riziku násilia, obchodovania alebo vykorisťovania alebo sa môžu stratiť či odlúčiť od svojich rodín. Deti majú právo byť chránené v súlade s príslušnými ustanoveniami práva Únie vrátane Charty základných práv Európskej únie a medzinárodným právom v oblasti práv dieťaťa. Pri všetkých opatreniach alebo rozhodnutiach týkajúcich sa detí sa musia v prvom rade brať do úvahy najlepšie záujmy dieťaťa.

Toto oznámenie nadväzuje na európsku migračnú agendu a oznámenie o stave v oblasti vykonávania prioritných opatrení podľa európskej migračnej agendy. Opiera sa o pokrok dosiahnutý v rámci akčného plánu týkajúceho sa maloletých bez sprievodu (2010 – 2014), ako sa uvádza v pracovnom dokumente útvarov Komisie, ktorý je pripojený k oznámeniu.

Vychádza aj zo záverov 10. európskeho fóra o právach dieťaťa, ktoré zorganizovala Komisia v novembri 2016, a konferencie „Stratení počas migrácie“, ktorá sa konala v januári 2017, v ktorých sa zdôraznila naliehavá potreba cielených opatrení na lepšiu ochranu migrujúcich detí.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pripravuje návrh správy týkajúci sa nariadenia …

Consent choices