timmermans
Frans Timmermans, prvý podpredseda zodpovedný za otázky právneho štátu. PHOTO: © European Union.

Európska komisia prijala usmerňujúci dokument venovaný prístupu k spravodlivosti v otázkach životného prostredia

Ak verejné orgány nedodržiavajú práva a povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov v oblasti životného prostredia, verejnosť ich môže vziať na zodpovednosť.

Európska komisia prijala usmerňujúci dokument venovaný prístupu k spravodlivosti v otázkach životného prostredia. V dokumente sa objasňuje, ako môžu jednotlivci a združenia súdne namietať voči rozhodnutiam, konaniam a nečinnosti zo strany verejných orgánov v súvislosti s právnymi predpismi EÚ v oblasti životného prostredia.

Uverejnenie týchto usmernení, ktoré občanom poslúžia na zlepšenie ich prístupu k súdnym systémom v ich krajinách, je ďalším krokom Junckerovej Komisie. Cieľom tohto usmernenia je pomôcť jednotlivcom a mimovládnym organizáciám rozhodnúť sa, či podať podnet na vnútroštátny súd. Vnútroštátne súdy môžu dokument využívať na pomoc pri identifikovaní všetkých prípadov Súdneho dvora Európskej únie, ktoré by mali zohľadniť pri riešení otázok týkajúcich sa prístupu k spravodlivosti v prípadoch v oblasti životného prostredia. Vďaka usmerneniu môžu štátne správy odhaliť možné nedostatky vo svojom súdnom systéme. Podniky zase získajú lepší prehľad o právach či povinnostiach, na ktoré sa vzťahujú dané rozhodnutia, konania alebo nečinnosť.

Frans Timmermans, prvý podpredseda zodpovedný za otázky právneho štátu v tejto súvislosti uviedol: „Právna istota je hlavnou zásadou spoločnosti založenej na právnom štáte. Je dôležité, aby sme toto usmernenie poskytli všetkým zainteresovaným stranám. Právne predpisy v oblasti životného prostredia majú v našom úsilí o udržateľnú budúcnosť EÚ kľúčový význam, a preto musí každý jasne chápať svoje práva a povinnosti.“

Komisár EÚ pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella povedal: „Úlohou právnych predpisov v oblasti životného prostredia je chrániť ľudí a ich zdravie. Ak verejné orgány nedodržiavajú práva a povinnosti vyplývajúce z týchto predpisov, verejnosť ich môže vziať na zodpovednosť. Nové usmernenie je dôležitým krokom v úsilí podporovať angažovanosť občanov, aby riešenie takých otázok, ako je kvalita ovzdušia či vodné a odpadové hospodárstvo, vzali do vlastných rúk. Postúpením podnetov týkajúcich sa životného prostredia na vnútroštátne súdy môžu občania pomôcť zabezpečiť správne uplatňovanie právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia v celej EÚ.“

Súdny dvor Európskej únie vydal niekoľko rozsudkov, v ktorých sa objasňujú požiadavky EÚ týkajúce sa prístupu k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia. Uveďme niekoľko príkladov:

  • spôsob, akým by mali vnútroštátne súdy postupovať v prípade súdnych podnetov vo veci, že v obecných plánoch kvality ovzdušia neexistujú dostatočne účinné opatrenia na zabezpečenie súladu s normami kvality ovzdušia, ktoré sú stanovené v právnych predpisoch EÚ,
  • úloha verejnosti, a to najmä environmentálnych mimovládnych organizácií pri zabezpečovaní plnenia úloh členských štátov vyplývajúcich z právnych predpisov EÚ týkajúcich sa ochrany prírody,
  • hodnotiace kritériá, ktoré by mali vnútroštátne súdy uplatňovať s cieľom zabrániť tomu, aby si občania a združenia vzhľadom na vysoké súdne trovy nemohli na vnútroštátnej úrovni plniť svoju úlohu v súvislosti s presadzovaním právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia.
Viac..  Európska vodíková banka: Europoslanci požadujú väčšiu podporu domácej produkcie

V prezentovanom usmernení v podobe uceleného dokumentu sa všetky spomínané rozsudky spájajú do jedného textu, aby im ľudia mohli ľahšie porozumieť a poučiť sa z nich.

Po prijatí usmernenia bude nasledovať diskusia s členskými štátmi, ktoré si zatiaľ v plnej miere neplnia povinnosti tak, ako ich vykladá Súdny dvor Európskej únie. Tieto rokovania budú prebiehať aj v kontexte postupu vyplývajúceho z preskúmania vykonávania environmentálnych právnych predpisov.

Súvislosti

Prístup k spravodlivosti predstavuje záruku, že jednotlivci a environmentálne združenia môžu za určitých podmienok požiadať nezávislý vnútroštátny súd o preskúmanie, či orgán verejnej správy postupoval v súlade so zákonom pri prijímaní rozhodnutia, konaní alebo nečinnosti, ktoré mali vplyv na ich práva. Záruky vyplývajúce z tejto zásady tvoria tieto prvky: právo na vypočutie, dostatočná kontrola zo strany vnútroštátnych sudcov, opatrenia na nápravu situácie a opatrenia zamerané na zabránenie neúmerným súdnym trovám.

Usmerňovací dokument vychádza z ustanovení o prístupe k spravodlivosti v kontexte sekundárnych právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia a z ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor), ako ich vykladá Súdny dvor Európskej únie. Rozsah pôsobnosti usmerňovacieho dokumentu sa obmedzuje na prístup k spravodlivosti v súvislosti s rozhodnutiami, konaním alebo nečinnosťou zo strany verejných orgánov členských štátov. Nie je venovaný súdnym sporom týkajúcim sa životného prostredia medzi súkromnými subjektmi. Netýka sa ani súdneho preskúmania aktov inštitúcií EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

priroda

Z plánu obnovy svieti pre Slovensko zelená pre zelené aktivity v oblasti životného prostredia

Dekarbonizácia priemyslu, reforma ochrany prírody, krajinné plánovanie, národné parky a revitalizácia vodných tokov sú témy, …

Consent choices