biodiverzita
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia schválila nový akčný plán na zlepšenie ochrany prírody a biodiverzity v EÚ

Plán pozostáva z 15 opatrení, ktoré sa majú vykonať do roku 2019, v snahe výrazne zlepšiť vykonávanie smerníc o vtákoch a biotopoch ako hlavných politík EÚ v oblasti ochrany prírody.

Týmito smernicami sa vytvára najväčšia koordinovaná sústava chránených oblastí na svete (sústava Natura 2000), ktorú tvorí 18 % suchozemských a 6 % morských oblastí EÚ. Chránené oblasti ako také prispievajú k HDP EÚ v rozmedzí od 1,7 do 2,5 % zabezpečovaním ekosystémových služieb, akými sú ukladanie oxidu uhličitého, čistenie vody, opeľovanie a služby cestovného ruchu. Prijatý akčný plán sa týka zlepšenia správy týchto oblastí, širšieho prepojenia ochrany prírody so spoločensko-ekonomickými činnosťami a angažovania vnútroštátnych orgánov, zainteresovaných strán a mladých ľudí.

Prvý podpredseda Komisie zodpovedný za lepšiu právnu reguláciu Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Vykonali sme dôkladnú revíziu týchto smerníc a dospeli k záveru, že zodpovedajú svojmu účelu. Teraz sa snažíme o to, aby mohli byť v plnom rozsahu využité na ochranu a zachovanie bohatej biodiverzity v Európe. Ide o cenný príklad toho, ako je možné lepšou právnou reguláciou zvýšiť ochranu vysokých štandardov EÚ v oblasti životného prostredia.

Podpredseda Komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen dodal: „Akčný plán obsahuje konkrétne opatrenia na vylepšenie smerníc o ochrane prírody. Budujeme pevné základy na zosúladenie ochrany biodiverzity s hospodárskymi činnosťami vrátane investícií do nášho prírodného kapitálu. Náš úspech bude závisieť od úzkej spolupráce so zainteresovanými stranami, predovšetkým s miestnymi a regionálnymi orgánmi.“

Komisár EÚ pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella uviedol: „V akčnom pláne sú identifikované ambiciózne zlepšenia vo vykonávaní smerníc o ochrane prírody. Najlepším spôsobom ochrany budúcich generácií je zapojiť mladých ľudí. A práve na to slúži náš nový európsky zbor solidarity. Pri vykonávaní tejto a ďalších politík potrebných na ochranu nášho prírodného dedičstva môžu vedúcu úlohu zohrávať miestne a regionálne samosprávy členských štátov.“

Podpredseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz, ktorý sa tiež do tohto procesu zapojil vzhľadom na kľúčovú úlohu, ktorú pri vykonávaní smerníc zohrávajú regionálne a miestne orgány, povedal: „Tento akčný plán je krok správnym smerom. Ako subjekt zastupujúci mestá a regióny Európy podporujeme jeho zavedenie a budeme aktívne spolupracovať s miestnymi a regionálnymi orgánmi v snahe dosiahnuť naše ciele v oblasti biodiverzity, ktoré sme si stanovili do roku 2020.“

Do roku 2019 má byť prijatých 15 opatrení zameraných na 4 prioritné oblasti:

Zlepšiť usmerňovanie, prehĺbiť poznatky a zabezpečiť lepší súlad so širšími spoločensko-ekonomickými cieľmi

 • Komisia bude členským štátom pomáhať pri účinnom vykonávaní právnych predpisov a využívaní ekonomických výhod. Aktualizujeme, vypracujeme a budeme aktívne presadzovať usmernenia k postupom vydávania územných rozhodnutí, ochrane druhov a manažmentu, ako aj usmernenia pre jednotlivé odvetvia týkajúce sa dôležitých otázok, akými sú veterné parky a akvakultúra. Vypracujeme aj nové usmernenia na integráciu ekosystémových služieb do procesu prijímania rozhodnutí.
 • Komisia bude pomáhať pri zabezpečovaní verejného online prístupu k údajom potrebným na vykonávanie smerníc (napr. satelitné snímky z programu Copernicus).

Vytvoriť politickú zodpovednosť a posilniť súlad

 • Poskytnutím vysvetlení zainteresovaným stranám sa posilní dodržiavanie predpisov. Komisia bude podporovať členské štáty pri zavádzaní potrebných opatrení na ochranu v každej z lokalít.
 • Komisia bude spolupracovať so štátnymi a regionálnymi orgánmi, vlastníkmi pôdy a ďalšími zainteresovanými stranami na zlepšení vykonávania a úspešnom riešení výziev.
Viac..  EP podporil pravidlá na zníženie znečistenia ovzdušia ťažkými vozidlami

Posilniť investície do sústavy Natura 2000 a zlepšiť využívanie finančných nástrojov EÚ

 • Navrhuje sa 10 % zvýšenie rozpočtu programu LIFE na projekty podporujúce ochranu prírody a biodiverzity v rámci celkového objemu rozpočtových prostriedkov na program LIFE.
 • Podporia sa investície zo súkromného sektora do prírodných projektov prostredníctvom nástroja na financovanie prírodného kapitálu – finančného projektu partnerstva Komisie a Európskej investičnej banky poskytujúceho na mieru šité úvery a investície.
 • Podporia sa synergické účinky s finančnou podporou zo spoločnej poľnohospodárskej politiky vrátane Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, poľnohospodárskych poradenských služieb a európskeho partnerstva v oblasti inovácií zameraného na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť.
 • Poskytnú sa usmernenia na podporu nasadenia zelenej infraštruktúry na lepšie prepojenie lokalít sústavy Natura 2000 a podporia projekty riešení inšpirovaných prírodou z prostriedkov politiky EÚ v oblasti výskumu a inovácií a programu Horizont 2020.

Zlepšiť komunikáciu a osvetu, ktoré zapoja občanov, zainteresované strany a komunity

 • Podporí sa výmena poznatkov s miestnymi a regionálnymi orgánmi formou spoločnej platformy s Výborom regiónov.
 • Prostredníctvom európskeho zboru solidarity dôjde k zapojeniu mladých ľudí, aby sa plne využilo 3,3 mil. eur určených na vyslanie dobrovoľníkov na podporu ochrany lokalít sústavy Natura 2000, ako aj finančná podpora, vďaka ktorej sa mladým ľuďom ponúknu ďalšie možnosti cezhraničnej dobrovoľníckej práce či získavania profesionálnych skúseností.
 • Podporí sa zvyšovanie informovanosti, využívanie nových technológií a posilnia väzby medzi prírodným a kultúrnym dedičstvom, najmä v súvislosti s rokom 2018, ktorý bude Európskym rokom kultúrneho dedičstva.
 • Dátum 21. máj sa vyhlási za európsky deň Natura 2000.

Súvislosti

Smernice o ochrane prírody [smernica o vtákoch (1979) a smernica o biotopoch (1992)] sú kľúčovými piliermi politiky EÚ v oblasti biodiverzity. V rámci programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti Komisie (REFIT) prešli obe smernice „kontrolou vhodnosti“, počas ktorej sa hodnotili všeobecné ukazovatele ich účinnosti a efektívnosti. Do kontroly vhodnosti sa zapojili všetky zainteresované strany a podarilo sa pozitívne zmobilizovať viac ako 500 000 občanov, ktorí smernice podporili vo verejnej konzultácii organizovanej Komisiou. Ide o rekordný počet odpovedí.

Závery z kontroly vhodnosti smerníc o vtáctve a biotopoch uverejnila Komisia 16. decembra 2016. Závery potvrdili, že smernice o ochrane prírody sú vhodné na daný účel, ale úplné dosiahnutie ich cieľov a realizácia ich plného potenciálu budú závisieť od podstatného zlepšenia ich vykonávania vo vzťahu k účinnosti aj efektívnosti, a to v spolupráci s rôznymi zainteresovanými komunitami v členských štátoch a v celej EÚ s cieľom dosiahnuť reálne výsledky v praxi.

Na základe zistení z kontroly vhodnosti vypracoval projektový tím zložený z 10 komisárov akčný plán v spolupráci s podpredsedom Výboru regiónov Karlom-Heinzom Lambertzom, keďže pri vykonávaní smerníc zohrávajú hlavnú úlohu regionálne a miestne orgány.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Inštitúcie EÚ chcú chrániť životné prostredie aj prostredníctvom trestného práva

Európska komisia (EK) v piatok privítala dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou EÚ o ochrane …

Consent choices