ESC
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia schválila návrh osobitného právneho základu a rozpočtu Európskeho zboru solidarity

Komisia predložila návrh rozpočtu pre Európsky zbor solidarity na nasledujúce tri roky a navrhla preň osobitný právny rámec, čím ho postavila na pevný základ.

Prispeje sa tým ku konsolidácii tejto iniciatívy a vytvorí sa viac príležitostí pre mladých ľudí. Európsky zbor solidarity už nebude ponúkať len možnosti na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti, stáže a pracovné miesta, ale odteraz poskytne účastníkom príležitosť na vytváranie vlastných projektov v oblasti solidarity alebo na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti v skupinách.

Počas prvej fázy, ktorá sa začala v decembri 2016, bolo mobilizovaných osem rôznych programov, prostredníctvom ktorých boli v rámci iniciatívy Európskeho zboru solidarity vytvorené možnosti na dobrovoľnícku prácu či stáže alebo ponúknuté pracovné miesta. Prihlásilo sa už vyše 30 000 mladých ľudí a prví účastníci v súčasnosti začínajú svoju činnosť. Pod vedením komisárov Oettingera, Navracsicsa a komisárky Thyssenovej Komisia navrhuje dať Európskemu zboru solidarity jednotný právny základ, vlastný mechanizmus financovania a rozšíriť spektrum činností v oblasti solidarity, ktoré sa v jeho rámci môžu vykonávať. Prispeje to k ďalšiemu posilneniu jeho súdržnosti, dosahu, ako aj nákladovej efektívnosti. Pre Európsky zbor solidarity Komisia navrhuje na obdobie rokov 2018 až 2020 vyčleniť 341,5 milióna EUR, čím sa do konca roka 2020 umožní účasť 100 000 mladých Európanov.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker vyhlásil: „Solidarita nie je len zásada, je to je stav mysle, ktorý sa týka samotnej podstaty toho, čo predstavuje Európska únia. Zbor solidarity je stelesnením tejto zásady. Som hrdý na to, čo zbor reprezentuje, a vďačný všetkým, ktorí sa doň hlásia, ako aj organizáciám, ktoré našim mladým ľuďom poskytujú umiestnenia. Zboru dávame primeranú právnu formu a zároveň mu vyčleňujeme rozpočet, aby sme zabezpečili jeho udržateľnosť. No sú to práve účastníci v praxi, ktorí zboru, a tým aj európskej solidarite, vdychujú život.“

V ďalšej fáze Európskeho zboru solidarity sa plánujú tieto druhy činností:

  • Prostredníctvom umiestnení v oblasti solidarity sa mladým ľuďom poskytne podpora na to, aby vykonávali dobrovoľnícku činnosť počas obdobia až 12 mesiacov, zúčastnili sa na stáži zvyčajne v trvaní 2 až 6 mesiacov a zamestnali sa v rámci pracovného umiestnenia v súlade s príslušnými vnútroštátnymi predpismi na obdobie 2 až 12 mesiacov.
  • Dobrovoľnícke tímy zložené zo skupín 10 až 40 mladých dobrovoľníkov z rôznych krajín umožnia týmto mladým ľuďom spoločne sa podieľať na dobrovoľníckej činnosti v trvaní od dvoch týždňov do dvoch mesiacov.
  • Projekty v oblasti solidarity umožnia malým skupinám minimálne piatich účastníkov z vlastného podnetu vytvárať a realizovať projekty v oblasti solidarity na miestnej úrovni, a to v trvaní od 2 do 12 mesiacov.
  • Činnosti v oblasti vytvárania sietí pomôžu prilákať do Európskeho zboru solidarity nováčikov, umožnia výmenu osvedčených postupov, poskytnú podporu po umiestnení a prispejú k vytváraniu sietí absolventov.

Všetkými týmito opatreniami sa pre mladých ľudí v celej Európe vytvoria nové príležitosti na to, aby sa zapojili do činností v oblasti solidarity zameraných na riešenie spoločenských výziev a posilnenie komunít. Zároveň tieto opatrenia prispejú k zlepšovaniu zručností a schopností, ktoré mladí ľudia potrebujú pre svoj osobný a profesionálny rozvoj na začiatku kariéry. Európsky zbor solidarity predstavuje inkluzívnu iniciatívu. Cielenými opatreniami, ako sú dodatočné financovanie alebo umiestnenia na kratší čas, sa podporí účasť mladých ľudí zo znevýhodnených skupín.

Viac..  Prieskum: Pakt o zručnostiach pomohol vyškoliť 3,5 milióna pracovníkov

Projekty pre Európsky zbor solidarity môže navrhnúť akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, ktorý dodrží prísne požiadavky na kvalitu. Vykonávaním Európskeho zboru solidarity bude poverená Európska komisia, národné agentúry zodpovedné za program Erasmus+ v členských štátoch a Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA). Aby sa zlepšila integrácia účastníkov Európskeho zboru solidarity na trhu práce, bude sa podnecovať aktívne zapojenie verejných a súkromných služieb zamestnanosti, ako aj obchodných komôr.

Predložením návrhu Komisia plní svoj sľub, ku ktorému za zaviazala pri spustení iniciatívy Európskeho zboru solidarity, že do jari 2017 predloží návrh príslušného právneho predpisu. Predtým než navrhované nariadenie nadobudne účinnosť, musí ho prijať Európsky parlament a Rada. Vo svojom spoločnom vyhlásení sa inštitúcie EÚ zaviazali k tomu, že návrh prijmú do konca tohto roka.

Súvislosti

Vo svojom prejave o stave Únie v roku 2016 predseda Komisie Juncker oznámil zriadenie Európskeho zboru solidarity s cieľom poskytnúť mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov príležitosť zúčastniť sa na širokom spektre činností v oblasti solidarity v celej EÚ. Od zriadenia Európskeho zboru solidarity 7. decembra 2016 doň vstúpilo viac než 30 000 mladých ľudí. Hľadanie umiestnení pre účastníkov v organizáciách sa začalo v marci. Odvtedy bolo kontaktovaných približne 9 000 účastníkov, predložených asi 110 ponúk a prví účastníci začali s činnosťou na svojich miestach.

Pri príprave svojho návrhu Komisia začala otvorený online prieskum a cielené konzultácie so zainteresovanými stranami, ktoré vyústili do fóra zainteresovaných strán. Zainteresované strany zdôraznili význam kvalitných umiestnení a účasti mladých ľudí zo znevýhodnených skupín, podčiarkli nevyhnutnosť vyčleniť na iniciatívu osobitný rozpočet, vhodné komunikačné a osvetové opatrenia a jednoduché a účinné štruktúry riadenia, ako aj potrebu uznať nadobudnuté zručnosti v súčinnosti s iniciatívami na vnútroštátnej úrovni.

Tento návrh prichádza v čase osláv 30. výročia programu Erasmus, jedného z najúspešnejších programov EÚ. To, čo sa začalo ako skromný výmenný program v oblasti vysokoškolského vzdelávania, dnes pod názvom Erasmus+ ponúka širokú škálu príležitostí na učenie v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania, vzdelávania dospelých, mládeže a športu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Súhrnná správa o činnosti EÚ v roku 2023

Komisia uverejnila súhrnnú správu o činnosti EÚ za rok 2023. V roku 2023 EÚ naďalej …

Consent choices