europsky parlament
Rokovanie poslancov Európskeho parlamentu. PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament: Regulácia by mala umožniť rozvoj kolaboratívneho hospodárstva

EÚ musí využiť potenciál kolaboratívnej ekonomiky založenej na spoločnom využívaní zdrojov, no zároveň zaistiť spravodlivú hospodársku súťaž, práva pracovníkov a plnenie daňových predpisov.

Nelegislatívne uznesenie, ktoré schválil Európsky parlament pomerom hlasov 510 (za): 60 (proti): 48 (zdržalo sa hlasovania), upozorňuje na nedostatky regulácie a rôznorodosť právnych predpisov týkajúcich sa kolaboratívnej ekonomiky v rámci EÚ i jednotlivých členských štátov. Uplatňovanie odlišných národných, regionálnych či miestnych pravidiel vzťahujúcich sa na nové biznis modely, akými sú napríklad Airbnb či Uber, spôsobuje podľa poslancov právnu neistotu a vedie k roztrieštenosti jednotného trhu.

„Európska stratégia pre kolaboratívne hospodárstvo je nevyhnutná. Jej cieľom musí byť zabrániť uplatňovaniu odlišných pravidiel pre podobné služby v tradičnej a kolaboratívnej ekonomike, a to v súvislosti prístupom na trh aj výberom daní, čím by sa zaistila spravodlivá hospodárska súťaž medzi online a offline operátormi a medzi operátormi a prozumentmi,‟ uviedla spravodajkyňa Nicola Danti (S&D, IT). 

Poslanci preto navrhujú:

  • Súkromné osoby verzus profesionáli: stanovenie účinných kritérií na rozlíšenie medzi súkromnými osobami, ktoré poskytujú služby na občasnej báze, a profesionálmi a následné zadefinovanie:
  • všeobecných pravidiel na úrovni EÚ a
  • deliacich čiar medzi oboma skupinami – napríklad na základe ich príjmov z poskytovaných služieb – na úrovni členských štátov.
  • Práva spotrebiteľov: zabezpečenie primeranej informovanosti spotrebiteľov o pravidlách každej transakcie a o ich právach a zavedenie – zo strany kolaboratívnych platforiem – efektívnych systémov podávania sťažností a riešenia sporov.
  • Zodpovednosť: čo najskoršie objasnenie rozsahu zodpovednosti a záväzkov kolaboratívnych platforiem zo strany Európskej komisie.
  • Práva zamestnancov: garantovanie spravodlivých pracovných podmienok pre všetkých pracovníkov v kolaboratívnom hospodárstve a umožnenie prenosu hodnotení a recenzií, ktoré tvoria digitálnu trhovú hodnotu jedincov ponúkajúcich svoje služby, medzi platformami.
  • Zdaňovanie: uplatňovanie podobných daňových povinností na osoby či podniky poskytujúce porovnateľné služby – či už v tradičnom alebo v kolaboratívnom hospodárstve – a vypracovanie – v spolupráci s kolaboratívnymi online platformami – inovatívnych riešení zameraných na dodržiavanie daňových predpisov.
Viac..  Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Parlament zdôraznil, že regulácia by mala umožniť rozvoj kolaboratívneho hospodárstva. Poslanci v tejto súvislosti odsúdili predpisy presadené v niektorých členských štátoch, ktorých cieľom je obmedziť poskytovanie turistického ubytovania prostredníctvom kolaboratívneho hospodárstva.

Reakcie slovenských poslancov

„Hospodárstvo je komplexný organizmus a jeho jednotlivé zložky musia medzi sebou účinne spolupracovať. Týka sa to najmä verejného a súkromného sektora. Táto spolupráca musí mať za cieľ podporu podnikania, ochranu spotrebiteľa a rozvoj verejného priestoru,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK). 

Súvislosti 

Podľa Eurobarometra z roku 2016 využilo služby kolaboratívnej ekonomiky približne 17% európskych spotrebiteľov, pričom 52% vedelo o existencii takto poskytovaných služieb. Najväčším sektorom kolaboratívneho hospodárstva z hľadiska objemu obchodu je poskytovanie ubytovania jednotlivcami, z pohľadu príjmov je však na prvom mieste vzájomná doprava.

Nelegislatívne uznesenie je odpoveďou poslancov na dokument Európskej komisie týkajúci sa budúcej Európskej agendy pre kolaboratívne hospodárstvo.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices