peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Rozpočet EÚ na rok 2018: Rada dosiahla dohodu o svojej pozícii

Stáli predstavitelia pri EÚ dosiahli dohodu o pozícii Rady k návrhu rozpočtu EÚ na rok 2018, a to pred rokovaniami s Európskym parlamentom, ktoré sa začnú v októbri.

V pozícii Rady k návrhu rozpočtu EÚ na rok 2018 sa stanovujú viazané rozpočtové prostriedky vo výške 158,9 miliardy EUR (nárast o 0,6 % v porovnaní s rozpočtom EÚ na rok 2017) a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 144,4 miliardy EUR (nárast o 7,4 % v porovnaní s rozpočtom EÚ na rok 2017). Platobné rozpočtové prostriedky sa zvýšili výrazne, pretože sa očakáva, že programy na roky 2014 – 2020 sa po počiatočnej fáze rozbehnú naplno. Rada sa vo svojej pozícii výrazne zameriava na opatrenia na podporu tvorby pracovných miest a rastu, zvyšovanie bezpečnosti a riešenie migrácie. Zároveň ponecháva v rámci viacročného finančného rámca EÚ na roky 2014 – 2020 dostatočné rezervy pre prípad vzniku nepredvídaných potrieb.

„Verím, že pozíciou Rady sa poskytuje pevný základ, na ktorom sa bude dať plniť rozpočet EÚ na rok 2018, čím sa zabezpečí jej napredovanie. Rada navrhuje, v súlade so svojim vo všeobecnosti šetrným prístupom k rozpočtu, aby sa zdroje sústredili na oblasti s najvyššou pridanou hodnotou. Pozíciou Rady sa tiež pomáha EÚ pohotovo reagovať v prípade, že vzniknú nové výzvy,“ povedal Märt Kivine, zástupca ministra financií Estónska a osobitný zástupca predsedníctva pre rozpočet EÚ. „Včasné dosiahnutie dohody o rozpočte na rok 2018 je skúškou dôveryhodnosti EÚ a prioritou predsedníctva“, dodal.

2017: solidarita s mladými nezamestnanými ľuďmi a Talianskom

Výbor stálych predstaviteľov Rady 12. júla 2017 schválil aj dva návrhy Komisie na posilnenie podpory EÚ mladým nezamestnaným ľuďom pri hľadaní zamestnania, a na poskytovanie pomoci talianskym regiónom postihnutým v roku 2016 zemetraseniami pri ich obnove. Návrhom opravného rozpočtu č. 3 sa v rozpočte EÚ na rok 2017 zvyšujú viazané rozpočtové prostriedky o 500 miliónov EUR v prospech iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Návrhom opravného rozpočtu č. 4 sa po zemetraseniach v regiónoch Abruzzo, Lazio, Marche a Umbria v rámci Fondu solidarity EÚ mobilizuje 1,2 miliardy EUR.

2018: zameranie sa na pracovné miesta, rast, bezpečnosť a migráciu

Udržateľný rast a tvorba pracovných miest zostávajú jednou z najdôležitejších priorít Rady. V roku 2018 chce Rada podporovať inteligentný a inkluzívny rast prostredníctvom viazaných rozpočtových prostriedkov vo výške 76,5 miliardy EUR (nárast o 2,1 % v porovnaní s rokom 2017) a platobných rozpočtových prostriedkov vo výške 66,4 miliardy EUR (nárast o 17,5 % v porovnaní s rokom 2017).

Opatrenia financované v rámci tohto okruhu zahŕňajú najmä:

  • program EÚ pre výskum a inováciu Horizont 2020 vo výške 10,6 miliardy EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch (nárast o 2,6 % v porovnaní s rozpočtom EÚ na rok 2017) a 10,8 miliardy EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch (nárast o 5,8 % v porovnaní s rozpočtom EÚ na rok 2017)
  • Nástroj na prepájanie Európy na podporu transeurópskych sietí v odvetviach dopravy, energetiky a komunikácie vo výške 4,3 miliardy EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch (+ 3,9 %) a 2,1 miliardy EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch (+ 31,7 %) vrátane príspevkov z Kohézneho fondu
  • Erasmus+ vo výške 2,3 miliardy EUR (+ 9,5 %) vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 2,1 miliardy EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch (+ 13,1 %)
  • nový Európsky zbor solidarity vo výške 72,8 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 55,7 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch
  • Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby vo výške 556,9 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 401,4 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch
  • iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí vo výške 233,3 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 600,0 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch
Viac..  EK posúdila žiadosť Slovenska o vyplatenie 662 miliónov eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

V záujme zabezpečenia vysokej úrovne bezpečnosti Rada podporila sumy, ktoré Komisia navrhla. To znamená, že 720,0 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 481,2 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch by sa mohlo využiť v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť s cieľom zvýšiť ochranu hraníc, posilniť boj proti cezhraničnej trestnej činnosti, zriadiť systém vstup/výstup a vytvoriť európsky systém pre cestovné informácie a povolenia.

Rada tiež schválila viazané rozpočtové prostriedky vo výške 719,2 milióna EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 594,4 milióna EUR, ktoré Komisia navrhla pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu s cieľom riešiť migračný tlak. Uvedenými finančnými prostriedkami sa členským štátom pomôže riešiť migračné toky, integrovať osoby, ktoré majú právo zostať, a navrátiť tie, ktoré ho nemajú. V pozícii Rady sa uvádza aj suma 200,0 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 220,6 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch pre mechanizmus núdzovej podpory zo strany EÚ v rámci EÚ. Uvedeným mechanizmom sa EÚ umožňuje, aby pomáhala členským štátom, ktoré musia čeliť prírodným katastrofám alebo katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou, ako je napríklad náhly a masívny prílev utečencov a migrantov.

Pokiaľ ide o administratívne výdavky, Rada ocenila úsilie vynaložené na dosiahnutie cieľa zníženia počtu zamestnancov o 5 %. Zdôraznila, že je dôležité, aby sa nepretržite monitorovala úroveň počtu zamestnancov vo všetkých inštitúciách EÚ s cieľom zabezpečiť, aby boli dosiahnuté úspory trvalé.

Prehľad návrhu pozície Rady sa uvádza v tejto tabuľke:

v miliardách EUR

Názov 1 2 2-1
Návrh rozpočtu na rok 2018 Pozícia Rady k NR na rok 2018 Rozdiel

 

VRP PRP VRP PRP VRP PRP
1 Inteligentný a inkluzívny rast 77,2 66,8 76,5 66,4 -0,8 -0,4
1.a Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť 21,8 20,1 21,1 19,9 -0,8 -0,2
1.b Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť 55,4 46,8 55,4 46,5 0 -0,2
2 Udržateľný rast: prírodné zdroje 59,6 56,4 59,3 56,1 -0,3 -0,3
3 Bezpečnosť a občianstvo 3,5 3,0 3,4 2,9 -0,03 -0,02
4 Globálna Európa 9,6 9,0 9,5 8,9 -0,09 -0,02
5 Administratíva 9,7 9,7 9,6 9,6 -0,05 -0,05
Okruhy VFR 159,6 144,8 158,4 144,0 -1,2 -0,8
Osobitné nástroje 1,1 0,6 0,6 0,4 -0,5 -0,2
Rezerva na núdzovú pomoc 0,3 0,3 0,3 0,3 0 0
Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii 0,2 0,03 0,2 0,03 0 0
Fond solidarity Európskej únie 0,6 0,3 0,05 0,05 -0,5 -0,2
Celkové rozpočtové prostriedky 160,6 145,4 158,9 144,4 -1,7 -1,0

VRP: viazané rozpočtové prostriedky, PRP: platobné rozpočtové prostriedky

Ďalšie kroky

Od Rady sa očakáva, že začiatkom septembra formálne prijme svoju pozíciu. Pozícia bude slúžiť ako mandát pre estónske predsedníctvo na rokovania o rozpočte EÚ na rok 2018 s Európskym parlamentom.

Súvislosti

Viazané rozpočtové prostriedky (záväzky) sú právnym prísľubom, že peniaze sa použijú na činnosti, ktoré sa budú vykonávať počas niekoľkých rozpočtových rokov. Platby pokrývajú výdavky vyplývajúce zo záväzkov zahrnutých do rozpočtu EÚ v priebehu bežného rozpočtového roka a predchádzajúcich rozpočtových rokov.

O dac

Odporúčame pozrieť

EK dá členským štátom podporu vyše 250 miliónov eur na posilnenie riadenia migračných tokov

Vzhľadom na rastúce migračné výzvy, ktoré vedú k vysokému počtu príchodov cez všetky trasy, sa …

Consent choices