rodina, mladi ludia
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia: Dnešní mladí ľudia a ich deti môžu skončiť horšie než ich rodičia

Komisia uverejnila výsledky ročného prieskumu vývoja v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe (prieskum ESDE) v roku 2017.

Tohoročné výsledky potvrdzujú pozitívne trendy na trhu práce a v sociálnej oblasti a pretrvávajúci hospodársky rast. Pri 234 miliónoch pracujúcich možno skonštatovať, že miera zamestnanosti v EÚ nebola nikdy taká vysoká ako dnes a že nezamestnanosť je od decembra 2008 na svojom minime. Od roku 2013 sa v EÚ vytvorilo 10 miliónov pracovných miest. Napriek celkovému pokroku v sociálnej a ekonomickej oblasti je však evidentné, že mladšie generácie čelia mimoriadne vysokému zaťaženiu: zvyčajne si ťažšie hľadajú prácu a majú častejšie zamestnania v neštandardných a neistých formách vrátane dočasných zmlúv, ktoré môžu znížiť ich úroveň sociálneho zabezpečenia. Ich dôchodky budú pravdepodobne nižšie, a to v závislosti od príjmov.Preto sa prieskum ESDE v roku 2017 zameriava na medzigeneračnú spravodlivosť: je potrebné zabezpečiť, aby zo súčasných pozitívnych ekonomických trendov mali prospech všetky generácie.

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová v tejto súvislosti uviedla: Výsledky tohto ročného prieskumu sú opäť dôkazom toho, že sa stabilne uberáme smerom k vyššej zamestnanosti a rastu. Dnešní mladí ľudia a ich deti však môžu skončiť horšie než ich rodičia. A to nechceme. Musíme konať rýchlo. Pomocou európskeho piliera sociálnych práv chceme zachovať a zlepšiť naše sociálne štandardy a životné podmienky pre budúce generácie.“

Podľa správy neprináša tento pozitívny vývoj napriek neustálemu zlepšovaniu životných štandardov v EÚ mladým ľuďom rovnaké výhody ako starším generáciám. V priebehu rokov sa znížil aj podiel mladšej generácie na príjme z práce. Problémy tohto typu majú vplyv aj na rozhodovanie mladých domácností vrátane rozhodnutia mať deti a kúpiť si vlastné bývanie. To môže mať negatívny vplyv na mieru plodnosti a v konečnom dôsledku na udržateľnosť dôchodkových systémov a rast.

Do roku 2060 sa okrem toho očakáva, že obyvateľstvo v produktívnom veku sa bude každoročne znižovať o 0,3 %. To znamená, že na udržanie súčasného rastu budeme potrebovať menší objem pracovnej sily. To zároveň znamená, že bude klesať aj počet prispievateľov do dôchodkových systémov a príspevky budú často nižšie alebo nepravidelné v dôsledku toho, že nebudú vychádzať z práce na plný pracovný čas a/alebo zo štandardných foriem práce. Počet dôchodcov, ktorí na nich budú závislí, však bude vyšší. Zdá sa, že dnešní mladí pracovníci a budúce generácie čelia v dôsledku demografických zmien a potreby zabezpečiť udržateľnosť dôchodkového systému dvojitému zaťaženiu.

Čo ďalej?

Tvorcovia politík sa na tieto trendy môžu pripraviť a zmierniť ich viacerými spôsobmi. V prvom rade musíme naplno využiť svoj ľudský potenciál na pracovnom trhu, a to tak, že zaktivujeme všetky generácie a vybavíme ich správnymi zručnosťami. Pritom zabezpečíme primeranú spojitosť medzi trvaním pracovného života a strednou dĺžkou života. K dosiahnutiu tohto cieľa môžu pomôcť aj politiky, ktoré povedú k vyššej plodnosti a efektívnemu migračnému manažmentu, ako aj väčšie množstvo efektívnejšie vynaložených prostriedkov na investície do zručností mladých a starších ľudí a do ich vzdelania.

Viac..  Ministerstvo dopravy rieši situáciu na ukrajinských hraniciach, slovenskí dopravcovia sa búria

Napokon k prekonaniu rozdielov medzi mladšími a staršími pracovníkmi v záujme podpory spravodlivejšieho trhu práce pre obe generácie môžu vo veľkej miere prispieť sociálni partneri. Ich príspevok zahŕňa podporu celoživotného vzdelávania, poskytovanie dávok sociálneho zabezpečenia a prispievanie k tvorbe a vykonávaniu právnych predpisov na ochranu zamestnanosti a aktívnych politík trhu práce.

Súvislosti

Ročný prieskum ESDE poskytuje prehľad o najnovších trendoch v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie a poukazuje na nadchádzajúce výzvy a možné politické riešenia. Je hlavnou správou Európskej komisie, ktorá poskytuje dôkazy a analýzy a vyhodnocuje trendy a nadchádzajúce výzvy na pracovnom trhu.

Existuje množstvo konkrétnych príkladov, ako sa Komisia stavia k riešeniu výziev nastolených vo výročných správach ESDE. Jedným z nich je Európsky pilier sociálnych práv, ktorý slúži ako kompas smerujúci k spravodlivým a fungujúcim pracovným trhom. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby naše sociálne modely zodpovedali 21. storočiu, najmä v súvislosti so starnúcimi spoločnosťami a digitalizáciou. Jeho sprievodné činnosti, ako napr. konzultácie so sociálnymi partnermi o modernizácii pracovných zmlúv a prístupe k sociálnemu zabezpečeniu, majú za cieľ zabezpečiť jasné pracovné podmienky a sociálnu ochranu pre tých, ktorí majú zamestnanie v neštandardnej forme.

Investícia do ľudí a posilnenie ich úsilia pri využívaní kvalitných pracovných príležitostí sú podstatou nového programu v oblasti zručností pre Európu. Jeho cieľom je podporovať rozvíjanie zručností občanov tak, aby boli pripravení na meniaci sa pracovný svet.

Úsilie Komisie znížiť celkovú mieru nezamestnanosti, a predovšetkým nezamestnanosť mladých ľudí, prináša ovocie. Preto je od vyvrcholenia krízy v roku 2013 o 1,8 milióna menej nezamestnaných mladých ľudí a o 1 milión menej mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (tzv. NEET, z angl. „not in employment, education or training“). Cieľom Komisie je maximalizovať šance mladých ľudí na trhu práce predĺžením záruky pre mladých ľudí, dodatočným finančným prostriedkom v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a nedávno predstavenej iniciatíve zameranej na vyššie investície do európskej mládeže.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices