mladi ludia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia prijíma iniciatívu na podporu učňovskej prípravy

Komisia prijala návrh týkajúci sa Európskeho rámca pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu. Táto iniciatíva, ktorá sa prijíma vo forme odporúčania Rady, je súčasťou nového programu v oblasti zručností pre Európu, ktorý sa začal realizovať v júni 2016. Zároveň je prepojená s Európskym pilierom sociálnych práv, v ktorom sa stanovuje právo na kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie.

Na základe rozsiahlej konzultácie sa v odporúčaní identifikuje 14 kľúčových kritérií, ktoré by členské štáty a zainteresované strany mali použiť pri vytváraní programov kvalitnej a účinnej učňovskej prípravy. Táto iniciatíva prispeje k zvýšeniu zamestnateľnosti a osobnému rozvoju učňov a v konečnom dôsledku tak prispeje k vysokokvalifikovanej a zručnej pracovnej sile, ktorú trh práce potrebuje.

Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis, ktorý je zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, v tejto súvislosti uviedol: „Učňovská príprava je pre mladých ľudí často nevyhnutným odrazovým mostíkom, ktorý im umožňuje naštartovať kariéru. Predkladáme návrhy v záujme ďalšieho vylepšenia tejto cennej vzdelávacej skúsenosti, aby bola prínosom pre zamestnávateľov i študentov. Našim hlavným cieľom je uľahčiť začlenenie mladých ľudí na trh práce, pričom rešpektujeme rozmanitosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy v členských štátoch.“ 

Jyrki Katainen, podpredseda Komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, dodal: „Vďaka priamemu prepojeniu teórie s praxou a vzdelávania s trhom práce, predstavuje učňovská príprava konkrétny spôsob, ako pomôcť mladým ľuďom pri vstupe do sveta práce a úspešne čeliť životným výzvam, a zároveň posilňuje ľudský kapitál Európy. Vďaka tomu sa posilní konkurencieschopnosť našich spoločností a hospodárstiev.“

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová vyhlásila: „Chceme zabezpečiť, aby mladí ľudia získali zručnosti, ktoré potrebujú pri práci. Učňovská príprava sa považuje za „zlatý štandard“ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Dve tretiny učňov si po skončení vzdelávania nájdu okamžite zamestnanie. Novým rámcom vymedzujeme to, vďaka čomu učňovská príprava exceluje. Prijatím tohto rámca sa zabezpečí, že kvalitná učňovská príprava bude prínosná tak pre študentov, ako aj pre zamestnávateľov.“

Na účely posúdenia kvality a účinnosti učňovskej prípravy sa v navrhovanom rámci stanovuje sedem kritérií týkajúcich sa podmienok vzdelávania a pracovných podmienok:

1. písomná zmluva 2. výsledky vzdelávania 3. pedagogická podpora 4. časť prípravy na pracovisku 5. odmena a/alebo náhrada 6. sociálna ochrana 7. pracovné, zdravotné a bezpečnostné podmienky

V rámci sa takisto navrhuje sedem kritérií týkajúcich sa rámcových podmienok:

8. regulačný rámec 9. zapojenie sociálnych partnerov 10. podpora pre spoločnosti 11. flexibilné vzdelávacie dráhy a mobilita 12. profesijné poradenstvo a zvyšovanie informovanosti 13. transparentnosť 14. zabezpečenie kvality a sledovanie uplatnenia absolventov

Komisia podporuje uplatňovanie týchto kritérií prostredníctvom príslušných zdrojov financovania EÚ. Len zo samotného Európskeho sociálneho fondu sa na vzdelávanie a odbornú prípravu prispieva sumou až do výšky 27 miliárd EUR a EÚ podporuje učňovskú prípravu aj prostredníctvom rôznych iných nástrojov. Európske združenie učňovskej prípravy doposiaľ sprostredkovalo viac ako 750 000 miest v programoch učňovskej prípravy pre mladých ľudí. V rámci záruky pre mladých ľudí bolo ponúknutých už najmenej 390 000 miest v programoch učňovskej prípravy, keďže učňovská príprava je jednou zo štyroch možností, ktoré by sa mali ponúkať mladým ľuďom po štvormesačnom období nezamestnanosti. Mobilita učňov sa podporuje z programu Erasmus+ vrátane novej iniciatívy ErasmusPro, ktorej cieľom je podporiť 50 000 stáží študentov odbornej prípravy v spoločnostiach v zahraničí v období rokov 2018 – 2020. Keďže úsilie o rozšírenie ponuky v oblasti učňovskej prípravy prináša ovocie, je zásadne dôležité, aby sme poznali kritériá, ktoré sú zárukou úspechu. Práve v tom spočíva prínos nového rámca.

Viac..  EÚ pokračuje v boji proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov

Ďalšie kroky

Návrh prerokujú členské štáty na účely jeho prijatia v Rade. Komisia pripravuje nový súbor podporných služieb, ktorý má členským štátom a zainteresovaným stranám pomôcť vykonávať tento rámec prostredníctvom výmeny poznatkov, vytvárania sietí a aktivít v rámci partnerského učenia.

Táto iniciatíva sa bude podporovať aj prostredníctvom Európskeho združenia učňovskej prípravy a kampaní na zvyšovanie informovanosti, ako je napr. Európsky týždeň odborných zručností, ktorý sa bude konať po druhý raz od 20. do 24. novembra 2017.

Súvislosti

Učňovská príprava, ktorá spája vzdelávanie na školách a odbornú prípravu na pracovisku, uľahčuje prechod mladých ľudí zo vzdelávania a odbornej prípravy do práce. V Európe je približne 3,7 milióna učňov, kým vysokoškolských študentov je okolo 20 miliónov. Niektoré členské štáty majú v tejto oblasti dlhodobé a účinné tradície. Iné svoje systémy učňovskej prípravy len vytvárajú alebo posilňujú. Vo všeobecnosti získa pracovné miesto priamo po ukončení učňovskej prípravy 60 – 70 % učňov, pričom v niektorých prípadoch je to až 90 %.

Návrh Európskeho rámca pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu prispieva k plneniu priority EÚ v oblasti pracovných miest, rastu a investícií a rešpektuje rozmanitosť systémov jednotlivých členských štátov. Je súčasťou nového programu v oblasti zručností pre Európu a jeho cieľom je zlepšiť kvalitu a relevantnosť získavaných zručností. Jednou z priorít je, aby boli odborné vzdelávanie a príprava skutočne prvou voľbou pre viac ľudí. Osobitný dôraz sa kladie na využívanie učňovskej prípravy zo strany MSP, čo sa v mnohých krajinách preukázalo byť kľúčovým faktorom úspechu.

Tento návrh prichádza v politickom kontexte Rímskej deklarácie z 25. marca 2017, v ktorej sa európski lídri zaviazali pracovať na „Únii, v ktorej dostanú mladí ľudia najlepšie vzdelanie a najlepšiu odbornú prípravu, v ktorej môžu študovať a nájsť pracovné príležitosti na celom kontinente.“

Táto iniciatíva prispieva aj k realizácii Európskeho piliera sociálnych práv, ktorého prvou zásadou je právo každého na kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie.

Navrhovaná iniciatíva takisto nadväzuje na oznámenie pod názvom Investícia do európskej mládeže z roku 2016, v ktorom Komisia oznámila svoj zámer navrhnúť takýto rámec pre učňovskú prípravu. Významne k nej prispeli európski sociálni partneri.

Táto iniciatíva dopĺňa iniciatívy Komisie na posilnenie odborného vzdelávania a prípravy, najmä existujúci rámec kvality pre stáže.

Za posledné tri roky klesla nezamestnanosť mladých ľudí rýchlejšie než všeobecná miera nezamestnanosti, a to z 21,4 % v roku 2014 na 16,7 %, ale zostáva stále výrazne nad priemerom EÚ (7,6 % v auguste 2017).

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices