lieky, zdravie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Antimikrobiálna rezistencia: Jedna z najväčších hrozieb pre celosvetové zdravie

Vyhlásenie Vytenisa Andriukaitisa, komisára pre zdravie a bezpečnosť potravín, a Carlosa Moedasa, komisára pre výskum, vedu a inováciu

Dnes si pripomíname 10. výročie Európskeho dňa zvyšovania povedomia o antibiotikách tým, že sa opäť snažíme o zvýšenie informovanosti o antimikrobiálnej rezistencii (AMR) – jednej z najväčších hrozieb pre celosvetové zdravie. V EÚ sa vyskytuje 25 000 úmrtí ročne a stráca 1,5 miliardy eur v podobe nákladov na zdravotnú starostlivosť a zníženia produktivity, a preto je viac než kedykoľvek predtým potrebné účinné komunikačné úsilie. Zvyšovanie povedomia však nestačí, potrebujeme prijať kroky, ktorými by sa preklenuli rozdiely a dosiahla čo najvyššia možná úroveň vo všetkých členských štátoch.

S rastúcou rezistenciou voči antibiotikám, dokonca aj voči antibiotikám poslednej možnosti, ako je Colistin, čelíme znepokojivej budúcnosti možnej éry „po antibiotikách“, v ktorej by sme mohli stratiť schopnosť vykonať akékoľvek väčšie operácie, transplantáciu orgánov alebo úspešných implantácií – napríklad nových bedrových kĺbov alebo srdcových chlopní. Do roku 2050 by antimikrobiálna rezistencia mohla potenciálne usmrtiť jednu osobu každé tri sekundy a stať sa častejšou príčinou úmrtia než rakovina.

Práve s cieľom vyhnúť sa tejto nepredstaviteľnej budúcnosti sme 29. júna predložili nový akčný plán „jedno zdravie“ proti AMR, pričom sme vychádzali z takmer dvoch desaťročí opatrení EÚ v oblasti ľudského zdravia a vo veterinárnej oblasti a prihliadali na skúsenosti z predchádzajúcich opatrení EÚ. Vyplýva z neho, že musíme bojovať proti používaniu antimikrobiálnych látok u ľudí a zvierat súčasne a lepšie riešiť otázku, akú úlohu zohráva antimikrobiálna rezistencia v životnom prostredí. Zdôrazňuje sa v ňom, že EÚ by mala mať vedúce postavenie v boji proti AMR a poskytovať pridanú hodnotu opatreniam členských štátov.

Cieľom nového akčného plánu je zachovať našu schopnosť účinne liečiť infekcie ľudí a zvierat. Kľúčové ciele sú: „zabezpečenie využívania najlepších postupov v rámci EÚ“, „podnecovanie výskumu a inovácie“ a „formovanie globálneho programu“.

graf:

Pri niektorých opatreniach už dosahujeme pokrok. Napríklad v júni tohto roka Komisia prijala Usmernenia EÚ o obozretnom používaní antimikrobiálnych látok u ľudí, v septembri bola spustená Európska jednotná akcia týkajúca sa antimikrobiálnej rezistencie a infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou (EUJAMRAI), do ktorej sa zapojilo 28 krajín, a minulý mesiac ECDC, EFSA a EMA prijali vedecké stanovisko, ktorým sa stanovujú ukazovatele týkajúce sa oblasti humánnej aj veterinárnej medicíny, aby EÚ a členské štáty mohli merať pokrok.

V oblasti výskumu sa bude pokračovať s investíciami v rámci programu Horizont 2020, kde sa doposiaľ financovali projekty s kumulatívnym rozpočtom vo výške 350 miliónov EUR. Ďalších 200 miliónov EUR bolo vyčlenených na AMR na nasledujúce 3 roky. EÚ bude okrem toho stavať na svojich úspešných rozsiahlych medzinárodných iniciatívach, ako je partnerstvo európskych a rozvojových krajín v oblasti klinických skúšok a iniciatíva spoločnej tvorby programov týkajúcich sa AMR, s cieľom ďalej rozvíjať silnejšie a vzájomne prepojené výskumné prostredie v oblasti antimikrobiálnej rezistencie so skutočným globálnym dosahom.

Viac..  V Európe rastie počet prípadov chorôb prenášaných komármi

Neskôr v tomto roku sa očakáva, že iniciatíva pre inovačné lieky (IMI) vyzve na výskum s cieľom pochopiť význam diagnostických metód a prekážky ich zavádzania. Tým sa prepoja odborné znalosti akademických pracovníkov, malých a stredných podnikov a farmaceutického odvetvia. Rozšíri sa tak aj program IMI s názvom New Drugs for Bad Bugs, ktorý už v oblasti antimikrobiálnej rezistencie výrazne investoval.

Európske malé a stredné podniky sú hnacou silou inovácie v oblasti antimikrobiálnej rezistencie. Dvom MSP sa poskytne nová podpora na vývoj nových antimikrobiálnych látok a alternatív prostredníctvom financovania v rámci nového nástroja InnovFin v oblasti infekčných chorôb (InnovFin ID).

Okrem toho sme vytvorili sieť jedného zdravia s cieľom poskytnúť odborníkom z členských štátov z oblasti humánnej aj veterinárnej medicíny fórum na výmenu osvedčených postupov.

Zatiaľ čo sa realizuje ambiciózny akčný plán EÚ, máme pred sebou ešte veľa práce, aby sme napokon vo všetkých členských štátoch EÚ dosiahli rovnako vysokú úroveň a túto úroveň rozšírili aj v medzinárodnom meradle. Z najkatastrofickejších odhadov vyplýva, že ak sa miera súčasnej rezistencie zvýši o 40 %, v Európe by sme mohli do roku 2050 čeliť 390 000 úmrtiam ročne: táto otázka preto nemôže byť naliehavejšia. Len spoluprácou na európskej a medzinárodnej úrovni môžeme antimikrobiálnu rezistenciu zvládnuť a zvrátiť. Dnes, v Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách, opätovne potvrdzujeme naše odhodlanie konať v tejto oblasti.

Správa je publikovaná v originálnom znení, bez redakčných úprav.

O dac

Odporúčame pozrieť

Študent gymnázia spolupracuje s Európskym parlamentom. Čo hovorí o eurovoľbách?

Marco Németh je v študentom gymnázia na Slovensku, ale paralelne študuje aj na Milestone Institute …

Consent choices