vidiek
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ: Nový proces plánovania výdavkov v oblasti rozvoja vidieka je príliš zdĺhavý a zložitý

Audítori tiež zistili, že ani napriek úsiliu Európskej Komisie nezačalo vykonávanie programov skôr ako v predchádzajúcom období a výdavky začali vznikať pomalšie.

Cieľom politiky EÚ v oblasti rozvoja vidieka je zlepšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, zabezpečiť udržateľné riadenie prírodných zdrojov a dosiahnuť vyvážený rozvoj vidieckych hospodárstiev a komunít. EÚ plánuje v období rokov 2014 až 2020 vynaložiť na rozvoj vidieka takmer 100 mld. EUR.

Z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka sa poskytuje finančná podpora na opatrenia vykonávané členskými štátmi na základe národných alebo regionálnych programov rozvoja vidieka, ktoré vypracúvajú členské štáty a schvaľuje Komisia.

„Plánovanie nasledujúceho obdobia so sebou vždy prináša problém, že proces sa začína predtým, ako sú k dispozícii primerané a relevantné údaje za predchádzajúce obdobia,“ uviedol Janusz Wojciechowski, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Zistili sme, že programové dokumenty sú príliš zložité a objemné, no zároveň nie sú dostatočne zamerané na výsledky.“

Audítori preskúmali, či nový strategický rámec EÚ na obdobie 2014 – 2020 odrážal väčšie zameranie na výkonnosť a či nový proces umožnil vypracovanie kvalitných programov rozvoja vidieka, ktoré zabezpečia dobré výsledky.

Zistili, že hoci bol rámec zameraný na prístup založený na výsledkoch, schválené programy boli dlhé a zložité a mali nedostatky, ktoré by v budúcnosti bránili zameraniu na výkonnosť a výsledky. Pozornosť venovali aj programovaniu politiky rozvoja vidieka v období 2014 – 2020, aby zistili, či umožňuje, aby sa programy rozvoja vidieka začali vykonávať skôr, čím by sa predišlo negatívnym dôsledkom oneskorení. Zistili, že ani napriek úsiliu Európskej komisie nezačalo SK 2 vykonávanie skôr a plánované výdavky začali vznikať pomalšie ako v minulom období.

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Ukrajinské obilie. VIDEO

Audítori odporúčajú, že na zlepšenie tohto procesu by Komisia v budúcnosti mala:

  • zabezpečiť, aby jej návrhy pomáhali dosiahnuť jednotnosť medzi jednotlivými programami,
  • zjednodušiť programové dokumenty a znížiť počet požiadaviek
  • spolupracovať s členskými štátmi s cieľom zaistiť, aby správy za rok 2019 obsahovali jasné a ucelené informácie,
  • presnejšie vymedziť jednotlivé ukazovatele,
  • vyhodnotiť skúsenosti získané pri súčasnom systéme
  • včas vypracovať návrhy pre politiku rozvoja vidieka po roku 2020.

Audítori tiež odporúčajú, aby Európsky parlament, Rada a Komisia zvážili zosúladenie dlhodobej stratégie s rozpočtovým cyklom EÚ a zrealizovali komplexné preskúmanie výdavkov pred zostavením nového dlhodobého rozpočtu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Michal Šimečka o správe Európskej komisie: Využívanie paragrafu 363 je na Slovensku nadužívané

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Právny …

Consent choices