avramopoulos
Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos. PHOTO: © European Union.

Komisia: Migrácia ešte stále vyvoláva u našich občanov najväčšie obavy

Komisia a vysoká predstaviteľka v rámci príprav na decembrové zasadnutie Európskej rady načrtli kroky, ktoré je ešte potrebné podniknúť na konsolidáciu pozitívnych výsledkov dosiahnutých v posledných rokoch.

Celkový počet neoprávnených prekročení hraníc na hlavných migračných trasách klesol v roku 2017 o 63 %. Kolektívne úsilie, ktoré vynakladáme s cieľom chrániť vonkajšie hranice EÚ, spolupracovať s partnerskými krajinami pri riešení hlavných príčin neregulárnej migrácie, zlepšiť ochranu migrantov a zvíťaziť v boji proti prevádzačom, teda prináša konkrétne výsledky. Pokiaľ ide o budúci vývoj, Komisia a vysoká predstaviteľka vzhľadom na úzke prepojenie vonkajších a vnútorných záväzkov v oblasti migrácie vyzývajú EÚ, členské štáty a partnerské krajiny, aby naďalej vystupovali jednotne s cieľom postupovať súbežne a na všetkých frontoch zachovať intenzitu úsilia EÚ, a tým spolu lepšie riadiť migráciu.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Od roku 2015 sme vďaka nášmu spoločnému úsiliu v oblasti lepšieho a komplexnejšieho riadenia migrácie zaznamenali skutočný pokrok. Cieľ sme však ešte nedosiahli a tomuto neľahkému problému budeme musieť nejaký čas ďalej čeliť. Preto musíme pokračovať v našom komplexnom a spoločnom úsilí s ešte väčšou energiou a odhodlaním, aby sme upevnili dosiahnuté výsledky a zabezpečili tak realizáciu kompletnej európskej migračnej agendy. Migrácia ešte stále vyvoláva u našich občanov najväčšie obavy a mala by byť teda aj v budúcnosti našou hlavnou prioritou.“

Vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová uviedla: „V posledných dvoch rokoch sa naša energia sústredila na zvládnutie jedného z najnáročnejších fenoménov našej doby humánnym a efektívnym spôsobom. Podporovali sme IOM a UNHCR, pokiaľ ide o poskytovanie pomoci osobám v núdzi a pomoci pri dobrovoľnom návrate. Prijali sme plán pre vonkajšie investície, ktorý umožní mobilizáciu 40 mld. EUR vo forme súkromných investícií. Spolupracovali sme s našimi africkými priateľmi v otázke riešenia hlavných príčin migrácie. Spolupráca a partnerstvo sú a aj naďalej zostanú prístupom, ktorý používame.“

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos uviedol: „Pomaly opúšťame krízový režim. Teraz riadime migráciu v duchu partnerstva a spoločnej zodpovednosti, a to v rámci EÚ, ako aj mimo nej. Doteraz bolo ponúknutých 34 400 nových záväzkov v oblasti presídľovania. Vítam pevné odhodlanie členských štátov obmedziť neregulárne a nebezpečné trasy a posilňovať bezpečné a legálne cesty a preukázať tak solidaritu s hostiteľskými krajinami mimo EÚ.“

Riešenie hlavných príčin a záchrana životov

EÚ od septembra zvyšovala svoju podporu s cieľom riešiť hlavné príčiny migrácie:

  • V Turecku je EÚ na dobrej ceste uzavrieť zmluvy v hodnote 3 mld. EUR v rámci nástroja pre utečencov do konca roku 2017. Od októbra dostáva jeden milión najzraniteľnejších sýrskych utečencov mesačné elektronické prevody peňažných prostriedkov.
  • Dva roky po svojom spustení posilňuje trustový fond EÚ pre Afriku stabilitu a odolnosť prostredníctvom podpory hospodárskeho rozvoja a riadenia migrácie v krajinách, ktoré čelia krízam rozličnej povahy a núdzovým situáciám, pričom doteraz boli schválené programy v hodnote takmer 2 mld. EUR.
  • Líbyi sa v úzkej spolupráci s UNHCR, UNICEF a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) kladie väčší dôraz na zlepšenie katastrofálnych podmienok, ktorým sú migranti často vystavení. Takmer 4 000 migrantov a viac ako 2 000 vysídlených rodín dostalo lekársku pomoc a základnú podporu. Viac ako 14 000 migrantom v zariadeniach určených na zaistenie bola poskytnutá lekárska starostlivosť a pomoc.

Pozornosť sa venuje aj prevádzačstvu a záchrane životov na púšti a na mori:

  • Trustový fond EÚ pre Afriku podporuje Medzinárodnú organizáciu pre migráciu (IOM) a nigerské orgány pri výkone pátracích a záchranných misií v púšti, v rámci ktorých sa v roku 2017 do bezpečia dostalo viac ako 1 100 migrantov, ktorých prevádzači ponechali ich osudu.
  • Asistovaný dobrovoľný návrat využilo už viac ako 15 000 migrantov vrátane viac ako 10 000 osôb z Líbye a pripravujú sa projekty na zintenzívnenie spolupráce so susedmi Líbye s cieľom pomôcť vrátiť viac migrantov z Líbye domov.
  • S 13 nasadenými plavidlami podporovali operácie EÚ Triton a Sophia aj naďalej akcie členských štátov na mori s cieľom zachraňovať životy a zadržať osoby podozrivé z obchodovania s ľuďmi a prevádzačstva. V Nigeri viedla podpora EÚ poskytovaná nigerským orgánom k začatiu súdneho konania v 70 prípadoch prevádzačstva a obchodovania s ľuďmi, k zatknutiu 65 osôb a k uväzneniu 37 osôb.

Solidarita a podpora EÚ zamerané na utečencov a hostiteľské krajiny

Blíži sa úspešné zavŕšenie realizácie európskeho systému presídľovania prijatého v júli 2015. Presídľovanie na základe vyhlásenia EÚ a Turecka pokračuje stabilným tempom – celkovo bolo od spustenia systému presídlených spolu viac ako 25 700 osôb. V septembri Komisia spustila nový program na presídlenie najmenej 50 000 najzraniteľnejších utečencov do októbra 2019 nachádzajúcich sa najmä na trase cez centrálne Stredozemie. Doteraz poskytlo 16 členských štátov viac ako 34 400 záväzkov.

Viac..  Ivan Štefanec: Digitálny vodičský preukaz v mobile bude realitou

Realizácia európskeho systému premiestňovania sa po dvoch rokoch chýli ku koncu, pričom v Grécku zostáva len okolo 750 a v Taliansku len okolo 3 100 migrantov, ktorí majú byť presídlení. Doteraz bolo presídlených viac ako 31 500 osôb. Zatiaľ čo takmer všetky členské štáty splnili svoje právne záväzky, Česká republika, Maďarsko a Poľsko neprijali doteraz žiadne opatrenia na nápravu situácie, ktorá je predmetom kritiky uvedenej v odôvodnenom stanovisku Komisie z júla – preto sa naďalej vedú konania o porušení právnych predpisov.

Dosahovanie výsledkov v oblasti návratu a readmisie

 uzavrela v septembri dohodu s Bangladéšom o štandardných operačných postupoch v oblasti návratu, čím pokročila v prípade hlavného prvku, o ktorý sa opiera prístup EÚ zameraný na lepšie riadenie migrácie. EÚ bude pokračovať v štruktúrovanej praktickej spolupráci s inými kľúčovými krajinami v rámci tohto nového prístupu. Zintenzívni sa najmä spolupráca s Pobrežím Slonoviny, Senegalom a Mali a čo najskôr by sa mali zavŕšiť rokovania o dohodách o readmisii s Nigériou a Tuniskom.

Najneskôr v novembri predloží Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž nové operačné opatrenia na podporu členských štátov, pokiaľ ide o návratové operácie, ktoré budú predstavovať ťažisko v oblasti návratu na úrovni EÚ.

Ďalšie kroky smerom k posilnenej, účinnejšej a spravodlivejšej migračnej a azylovej politike EÚ

Na to, aby bolo možné pokračovať vo financovaní podporných programov z trustového fondu pre Afriku, najmä v Líbyi a Severnej Afrike, je potrebné, aby členské štáty zvýšili svoje finančné príspevky.

Pokiaľ ide o presídľovanie, členské štáty by mali aj naďalej poskytovať prísľuby, aby sa dosiahol cieľ najmenej 50 000 miest a mohlo sa začať plánovanie konkrétnych procesov presídľovania, a mali by podporovať mechanizmus na evakuáciu z Líbye v spolupráci s UNHCR. Ďalej by mali schváliť štandardné operačné postupy pre dobrovoľný systém prijímania osôb z humanitárnych dôvodov, na ktorom sa dohodli Komisia a Turecko.

Miery návratu na úrovni EÚ zostávajú neuspokojivé. V tejto oblasti sa vyžaduje nasadenie od všetkých aktérov, aby sa zaistilo dosiahnutie konkrétneho pokroku. Od členských štátov sa požaduje, aby zbierali a poskytovali lepšie údaje o návratoch migrantov a umožnili tak lepšie posúdenie účinnosti návratov a identifikáciu oblastí, v ktorých by mohla pomôcť európska pohraničná a pobrežná stráž. EÚ by preto mala aj naďalej kolektívne skúmať využitie všetkých stimulov a pák na dosiahnutie pokroku v otázke návratu, tak ako to odsúhlasila Európska rada.

Pokiaľ ide o vyhlásenie EÚ a Turecka, grécke orgány musia zintenzívniť úsilie a poskytnúť primerané zdroje, aby zaistili účinné navracanie migrantov do Turecka a dosahovanie výsledkov v prípade tohto kľúčového prvku vyhlásenia. Od marca 2016 doteraz bolo vrátených len 1 969 migrantov.

Súvislosti

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker pri nástupe do funkcie poveril komisára osobitne zodpovedného za problematiku migrácie, Dimitrisa Avramopoulosa, aby spolu s ostatnými komisármi pracoval pod koordináciou prvého podpredsedu Fransa Timmermansa na novej migračnej politike ako jednej z 10 priorít politických usmernení Junckerovej Komisie.

Európska komisia 13. mája 2015 navrhla v rámci európskej migračnej agendy rozsiahlu stratégiu, ktorej cieľom je riešiť bezprostredné výzvy vyplývajúce z aktuálnej krízy a zároveň zaistiť, aby mala EÚ k dispozícii nástroje, ktoré jej umožnia lepšie riadiť migráciu zo strednodobého a dlhodobého hľadiska, a to v oblasti neregulárnej migrácie, hraníc, azylu a legálnej migrácie.

Oznámenie prezentuje vývoj od začiatku septembra a sú v ňom identifikované kľúčové otázky, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť. Po prvý raz spája do jedinej správy rôzne aspekty činnosti uvádzané v správach o pokroku v prípade vyhlásenia EÚ a Turecka, premiestňovania a presídľovania, Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a nového rámca partnerstva s tretími krajinami. Táto jediná správa odráža komplexnú povahu činností zameraných na realizáciu európskej migračnej agendy.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices