DPH
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ uľahčí podnikom pôsobiacim online dodržiavanie povinností týkajúcich sa DPH

Cieľom týchto návrhov, ktoré sú súčasťou stratégie digitálneho jednotného trhu EÚ, je uľahčiť výber DPH v situáciách, keď spotrebitelia nakupujú tovar a služby online.

„Týmito prepracovanými pravidlami sa transformuje náš systém DPH tak, aby vyhovoval digitálnemu hospodárstvu“, uviedol Toomas Tõniste, minister financií Estónska, ktoré v súčasnosti vykonáva predsedníctvo Rady. „Znížením byrokracie podniky ušetria na nákladoch, pričom sa členským štátom zvýšia daňové príjmy. Toto bola dôležitá priorita nášho predsedníctva.“

V rámci týchto nových pravidiel sa rozširuje existujúci portál pre celú EÚ (malé „jednotné kontaktné miesto“) na registráciu predaja na diaľku na účely DPH. A vytvorí sa nový portál pre predaj na diaľku z tretích krajín pre transakcie s hodnotou do 150 EUR. Tým sa znížia náklady na dodržanie požiadaviek týkajúcich sa DPH pri transakciách medzi podnikmi a spotrebiteľmi.

DPH sa bude platiť v členskom štáte spotrebiteľa, čím sa zabezpečí spravodlivejšie rozdelenie daňových príjmov medzi členskými štátmi.

Okrem toho sa v prepracovanom znení zavádza zodpovednosť online platforiem za výber DPH pri predaji na diaľku, ktorý sprostredkúvajú. Táto záležitosť nebola súčasťou návrhov Komisie, ale stala sa podstatným ustanovením celého balíka. Väčšina tovaru, ktorý sa dováža prostredníctvom predaja na diaľku, v súčasnosti vstupuje do EÚ bez DPH, čo predstavuje pre podniky EÚ nespravodlivú hospodársku súťaž.

Rozsah podvodov s DPH pri predaji na diaľku v EÚ sa odhaduje každoročne na 5 miliárd EUR a niektoré z opatrení pomôžu tento stav zlepšiť.

Jednotné kontaktné miesto odbremení obchodníkov online od nevyhnutnosti registrácie pre DPH v každom členskom štáte, v ktorom predávajú tovar. Podľa Komisie stojí táto povinnosti podniky okolo 8 000 EUR za každú krajinu EÚ, v ktorej predávajú; návrhmi by sa umožnilo znížiť administratívne zaťaženie podnikov o 95 %. Komisia odhaduje, že jednotným kontaktným miestom sa zabezpečí celková úspora vo výške 2,3 miliardy EUR pre podniky a nárast príjmov z DPH o 7 miliárd EUR v členských štátoch.

Pokiaľ ide o startupy a MSP, novými pravidlami sa zavádza významné zjednodušenie. Podnik s ročným cezhraničným predajom online nižším ako 10 000 EUR bude môcť naďalej uplatňovať pravidlá pre DPH používané v jeho domovskej krajine.

Viac..  Inštitúcie EÚ sa dohodli na zákone o kritických surovinách

Novými pravidlami sa okrem toho odstraňuje výnimka pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo EÚ, ktorých hodnota je nižšia ako 22 EUR. Bez DPH sa dováža okolo 150 miliónov malých zásielok a existujúci systém je náchylný na zneužívanie. Zatiaľ čo podniky v EÚ musia uplatňovať DPH bez ohľadu na hodnotu predávaného tovaru, dovážaný tovar využíva výnimku, čím sa jeho hodnota často umelo znižuje.

Chronologický prehľad

Balík – smernica a dve nariadenia – bol prijatý bez diskusie na zasadnutí Rady pre hospodárske a finančné záležitosti. Európsky parlament vydal svoje stanovisko 30. novembra 2017.

V nových pravidlách sa stanovuje táto časová postupnosť:

  • do roku 2019 sa zavedú zjednodušujúce pravidlá pre poskytovanie elektronických služieb v rámci EÚ;
  • do roku 2021 sa predĺži fungovanie jednotného kontaktného miesta pri predaji tovaru na diaľku v rámci EÚ, ako aj z tretích krajín a tiež sa odstráni výnimka pre DPH pri malých zásielkach.

Pravidlá tiež umožnia posilnenú administratívnu spoluprácu medzi členskými štátmi, ktorá zabezpečí a uľahčí toto predĺženie.

Ustanovenia, ktoré sa budú uplatňovať od roku 2021, budú predmetom podrobnejšieho rozpracovania v ďalšom návrhu Komisie v rámci nelegislatívneho postupu. Rada schválila vyhlásenie, v ktorom osobitnú pozornosť venuje záležitostiam, ktorými by sa mala Komisia zaoberať vo fáze vykonávania. Ustanovenia, ktoré sa budú uplatňovať od roku 2019 sú už zahrnuté v balíku.

Členské štáty sú povinné transponovať zodpovedajúce ustanovenia smernice do vnútroštátnych právnych predpisov do 31. decembra 2018 a 31. decembra 2020. Nariadenie o administratívnej spolupráci sa bude uplatňovať od 1. januára 2021.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices