hnojiva
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia povolila glyfosát na ďalších 5 rokov

Oznámením, ktoré bolo prijaté, Komisia reaguje na európsku iniciatívu občanov „Zákaz glyfosátu a ochrana ľudí a životného prostredia pred toxickými pesticídmi“ a zaväzuje sa predložiť v roku 2018 legislatívny návrh v záujme ďalšieho zvýšenia transparentnosti a kvality štúdií používaných na vedecké posudzovanie látok.

Európska komisia v reakcii na európsku iniciatívu občanov reaguje na obavy občanov EÚ a oznamuje opatrenia na zaistenie väčšej transparentnosti postupu autorizácie, obmedzenia alebo zákazu používania pesticídov v budúcnosti.

V oznámení sa stanovuje spôsob, ako postupovať ďalej:

  • v rámci odpovede na iniciatívu občanov sa v ňom poskytuje podrobné vysvetlenie pravidiel EÚ týkajúcich sa pesticídov,
  • oznamuje sa v ňom, že na jar 2018 sa predloží legislatívny návrh na zlepšenie transparentnosti, kvality a nezávislosti vedeckých posúdení látok, ako napríklad prístup verejnosti k nespracovaným údajom, a
  • oznamujú sa v ňom budúce zmeny právnych predpisov v záujme posilnenia pravidiel vykonávania relevantných štúdií, ktoré by mohli napríklad zahŕňať zapojenie orgánov verejnej moci do procesu rozhodovania o tom, ktoré štúdie treba vykonať v konkrétnom prípade.

Po dôkladnom vedeckom posúdení všetkých dostupných údajov týkajúcich sa glyfosátu, na základe ktorého sa dospelo k záveru, že neexistuje žiadna súvislosť medzi glyfosátom a rakovinou u ľudí, a na základe kladného hlasovania zástupcov členských štátov 27. novembra 2017 Komisia okrem toho prijala návrh o obnovení schválenia glyfosátu na ďalších 5 rokov. Pokiaľ ide o platnosť povolení, v prípade ktorých sú splnené všetky kritériá schválenia, Komisia zvyčajne navrhuje 15 rokov, glyfosát však nie je bežný prípad. Komisia o tejto problematike niekoľkokrát diskutovala a počas posledných mesiacov sa snažila vypracovať rozhodnutie, ktoré by získalo čo najširšiu podporu zo strany členských štátov a zároveň by zaistilo vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia v súlade s právnymi predpismi EÚ. V konečnom návrhu Komisie na obnovenie platnosti na 5 rokov sa zohľadnili najnovšie nezáväzné uznesenia prijaté Európskym parlamentom.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans uviedol: „Je úžasné, že viac ako milión občanov EÚ investovalo svoj čas do priameho angažovania sa v otázke, ktorá má veľký význam. Komisia ich vypočula a teraz bude konať. Potrebujeme väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o spôsob, akým sa prijímajú rozhodnutia v tejto oblasti. Na jar budúceho roku Komisia takisto predloží návrhy týkajúce sa pitnej vody, ktoré sme prisľúbili v reakcii na ďalšiu úspešnú iniciatívu. Stručne povedané, som silným zástancom práva občanov zapájať sa takýmto spôsobom a nalieham na Parlament a Radu, aby dosiahli rýchly pokrok, pokiaľ ide o naše návrhy na zjednodušenie pravidiel pre európske iniciatívy občanov, aby mohli byť úspešné aj v budúcnosti.“

Európsky komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis v tejto súvislosti uviedol: „Od začiatku môjho funkčného obdobia som bol dôrazným zástancom zvýšenej transparentnosti v rozhodovacom procese, aj pokiaľ ide o prístup k vedeckým štúdiám týkajúcim sa schvaľovania účinných látok. Do jari 2018 predložím návrh na riešenie týchto otázok. Zároveň však aj členské štáty musia prevziať zodpovednosť pri autorizácii pesticídov na svojich vlastných trhoch. Musia tiež zabezpečiť, aby sa pesticídy používali trvalo udržateľným spôsobom a v plnom súlade s požiadavkami na označovanie. Transparentnosť, nezávislosť a trvalo udržateľné používanie pesticídov sú našimi cieľmi. Mali by podporiť našu prácu a týmto smerom sa zameriam“.

Odpoveď Komisie na tri požiadavky európskej iniciatívy občanov:

1. „Zakázať herbicídy na báze glyfosátu, vystavenie ktorým sa u ľudí spája s rizikom rakoviny a vedie k zhoršovaniu ekosystémov“:

Členské štáty zodpovedajú za autorizáciu, používanie a/alebo zákaz výrobkov vyrobených na báze glyfosátu, ktoré sú dostupné na ich území. V EÚ sa schvaľujú iba tie látky, v prípade ktorých existujú objektívne dôkazy ich bezpečného používania. Po dôkladnom vedeckom posúdení všetkých dostupných údajov týkajúcich sa glyfosátu, na základe ktorého sa dospelo k záveru, že neexistuje žiadna súvislosť medzi glyfosátom a rakovinou u ľudí, a na základe kladného hlasovania zástupcov členských štátov 27. novembra 2017 Komisia prijala návrh o obnovení schválenia glyfosátu na ďalších 5 rokov. Predseda Komisie Juncker niekoľkokrát zahrnul túto otázku do programu zasadnutia kolégia komisárov s cieľom zaistiť plnú politickú zodpovednosť Komisie. Na základe týchto politických diskusií a so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu Komisia rozhodla o skrátení dĺžky navrhovaného obnovenia zo štandardných 15 rokov na 5 rokov, čím sa tiež zabezpečila čo najširšia možná podpora zo strany členských štátov.

Viac..  Komisia odporúča nové opatrenia týkajúce sa rakoviny, ktorej možno predchádzať očkovaním

2. „Zabezpečiť, aby sa vedecké posúdenie pesticídov na účely regulačného schválenia v EÚ zakladalo výhradne na zverejnených štúdiách, ktoré zadávajú príslušné verejné orgány, nie odvetvie výroby pesticídov“:

Komisia plne súhlasí s tým, že transparentnosť vedeckých posúdení a transparentné rozhodovanie majú rozhodujúci význam pre zabezpečenie dôvery v regulačný systém v oblasti bezpečnosti potravín. Udržanie a zlepšovanie dôkladného, transparentného a nezávislého vedeckého posudzovania má rozhodujúci význam. Komisia predloží do jari 2018 legislatívny návrh zahŕňajúci tieto a ďalšie relevantné aspekty, ako je napríklad správa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). Komisia navrhne zmenu platných pravidiel s cieľom zabezpečiť, aby boli vedecké štúdie verejne dostupné. Občania musia byť schopní pochopiť, ako sa prijímajú takéto širokosiahle rozhodnutia o autorizácii alebo zákaze určitých látok. Politická zodpovednosť a vyššia transparentnosť sú dve strany tej istej mince.

3. „Stanoviť pre celú EÚ záväzné ciele na zníženie používania pesticídov v snahe o ich úplné odstránenie v budúcnosti“:

Politika EÚ už je zameraná na zníženie závislosti od pesticídov a ich úplné odstránenie v budúcnosti, ako sa požaduje v európskej iniciatíve občanov. Komisia vynaloží veľké úsilie s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty dodržiavali svoje povinnosti na základe smernice o trvalo udržateľnom používaní pesticídov a znižovali svoju závislosť od pesticídov. Členské štáty sa takisto vyzvali, aby vo svojich národných akčných plánoch stanovili presnejšie a merateľné ciele. Okrem toho s cieľom monitorovať trendy v oblasti znižovania rizík vyplývajúcich z používania pesticídov na úrovni EÚ Komisia stanoví harmonizované ukazovatele rizika, ktoré budú dopĺňať existujúce národné ukazovatele rizika. Umožnili by jej stanoviť účinnosť opatrení pri posudzovaní budúcich možností politiky. Komisia opätovne prehodnotí situáciu na základe výsledných údajov a posúdi potrebu celoeurópskych povinných cieľov na zníženie používania pesticídov.

Ďalšie kroky:

– V súvislosti s prípravou legislatívneho návrhu: V januári 2018 bude uverejnená správa o kontrole vhodnosti všeobecného potravinového práva s prehľadom platných právnych predpisov. Okrem toho sa začne verejná konzultácia, ktorá by mala prispieť k príprave návrhu, ktorý sa má predložiť najneskôr na jar 2018.

– Pokiaľ ide o trvalo udržateľnejšie používanie pesticídov, Komisia prijme opatrenia pre jednotlivé členské štáty vyplývajúce zo správy uverejnenej v októbri tohto roku.

Súvislosti:

Postup na obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát vzbudil veľký záujem a vyvolal širšiu diskusiu o povoľovaní a používaní pesticídov v EÚ. Členské štáty 27. novembra 2017 hlasovali v prospech návrhu Komisie na obnovenie schválenia na obdobie 5 rokov.

Na žiadosť predsedu Komisie Junckera sa otázka viackrát prerokovala v kolégiu komisárov. Komisia sa snažila vypracovať rozhodnutie, ktoré by získalo čo najširšiu podporu zo strany členských štátov a zároveň by zaistilo vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia v súlade s právnymi predpismi EÚ. Rozhodnutie nadväzuje na komplexný a transparentný vedecký postup, v rámci ktorého bolo zverejnených viac ako 6 000 strán vedeckých posúdení.

Pokiaľ ide o platnosť povolení, v prípade ktorých sú splnené všetky kritériá schválenia, Komisia zvyčajne navrhuje 15 rokov, glyfosát však nie je bežný prípad. Pri stanovovaní vhodného obdobia obnovenia platnosti sa zohľadnili ďalšie legitímne faktory, ako napríklad skutočnosť, že dodatočné informácie o látke sa uverejňujú veľmi často. Okrem toho v konečnom návrhu Komisie na obnovenie platnosti na 5 rokov sa zohľadnili najnovšie nezáväzné uznesenia prijaté Európskym parlamentom. V rozhodnutí, ktoré bolo formálne prijaté, sa takisto starostlivo posúdila európska iniciatíva občanov „Zákaz glyfosátu a ochrana ľudí a životného prostredia pred toxickými pesticídmi“.

Už na začiatku svojho mandátu predseda Juncker vyhlásil, že rozhodovanie založené na zdržaní sa hlasovania nie je riešením, a navrhol zmenu tzv. komitologických pravidiel v záujme zvýšenia transparentnosti v súvislosti so stanoviskami členských štátov a zabezpečenia väčšej politickej zodpovednosti v rozhodovacom procese pre našich občanov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices