fosilne paliva
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Regióny EÚ sa musia odpútať od hospodárstva založeného na fosílnych palivách

Záväzok EÚ prejsť na čistú energiu je nezvratný a nespochybniteľný. V rámci tohto prechodu k udržateľnejšej budúcnosti by sa nemalo zabúdať na regióny, ktoré sa musia odpútať od hospodárstva založeného na fosílnych palivách.

Bola spustená nová platforma, ktorá uľahčí rozvoj projektov a dlhodobých stratégií v uhoľných regiónoch, s cieľom naštartovať proces prechodu a reagovať na environmentálne a sociálne výzvy. Spojí európske, vnútroštátne, regionálne a miestne zainteresované strany zapojené do tohoto prechodu, aby im pomohla posilniť partnerstvá a aby sa navzájom poučili zo získaných skúseností. Činnosti platformy budú v počiatočnej fáze zamerané na uhoľné regióny, ale v budúcnosti by sa mali rozšíriť aj na regióny, ktoré produkujú vysoké emisie oxidu uhličitého. Jej cieľom je zamerať sa najmä na sociálnu spravodlivosť, štrukturálnu transformáciu, nové zručnosti a financovanie pre reálnu ekonomiku, a podporovať tak prechod na čistú energiu.

Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za energetickú úniu, Miguel Arias Cañete, komisár pre oblasť klímy a energetiky a Corina Creţuová, komisárka pre regionálnu politiku spolu so zástupcami európskych regiónov, rôznymi zainteresovanými stranami a lídrami podnikateľskej sféry spustia platformu pre uhoľné regióny v procese premeny. Udeje sa tak v predvečer „Samitu Jedna planéta“, ktorý zorganizoval francúzsky prezident Emanuel Macron pri príležitosti druhého výročia Parížskej dohody o zmene klímy. Komisia na samite opätovne potvrdí svoj záväzok, pokiaľ ide o politiku v oblasti zmeny klímy orientovanú na budúcnosť, a zdôrazní, že EÚ ide v boji proti zmene klímy príkladom, o čom svedčia jej činy. Nová platforma je jedným z kľúčových sprievodných opatrení v rámci iniciatívy „Čistá energia pre všetkých Európanov, ktorá bola spustená v novembri 2016.

Podpredseda zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič uviedol: „Výzvy, ktorým čelia uhoľné regióny EÚ, možno riešiť len v partnerstve so všetkými aktérmi na mieste. Energetická únia je ten správny rámec na tento účel. Chceme úzko spolupracovať s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi zainteresovanými stranami na podporu štrukturálnej transformácie a využívať na to riešenia prispôsobené na mieru a všetky dostupné prostriedky. Našim cieľom je, aby každý región využíval výhody prechodu na čistú energiu a vytváral pritom nové pracovné miesta a podporoval investície do nových technológií.“

Komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete dodal: „Vlády, podniky a regióny na celom svete sa od uhlia odpútavajú. Výroba elektrickej energie z uhlia sa znižuje. Aj tu v Európe je to nezvratný trend smerom k čistej energii. Tento prechod k udržateľnejšej budúcnosti však bude v niektorých regiónoch ťažšie realizovateľný než v iných. Všetci Európania by mali mať z tohto prechodu prospech a žiadny región by pri odpútavaní sa od fosílnych palív nemal zostať opomenutý. Táto iniciatíva pomôže európskym krajinám, regiónom, komunitám a pracovníkom, aby boli pripravení čeliť výzve požadovanej hospodárskej diverzifikácie pri prechode na čistú energiu“.

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețuová doplnila: „Spolupráca v záujme lepšej spoločnej budúcnosti je podstatou Európskej únie a politiky súdržnosti. Dnes chceme uhoľné regióny uistiť, že Európska komisia podniká konkrétne kroky, aby im pomohla dosiahnuť hladký prechod na moderné, udržateľné a úspešné hospodárstvo, v ktorom sa na nikoho nezabudne.“ 

V regiónoch, v ktorých sa intenzívne využíva uhlie a ktoré produkujú vysoké emisie oxidu uhličitého, už Komisia nabáda k prechodu svojou politikou súdržnosti. Táto politika na úrovni celej EÚ pomáha regiónom dosiahnuť hospodársku transformáciu vďaka „inteligentnej špecializácii“, t. j. konkurencieschopným špecializovaným oblastiam regiónov, s cieľom chopiť sa inovácie a napredovať v dekarbonizácii. Prostredníctvom politiky súdržnosti je EÚ v priamom a neustálom kontakte s regionálnymi partnermi na mieste a môže im poskytnúť podporu prispôsobenú na mieru, aby usmerňovala štrukturálne zmeny.

Viac..  Michal Wiezik: Máme nový, veľký nástroj na znižovanie emisií z priemyslu. Týka sa aj poľnohospodárov

Komisia súčasne pracuje v rámci pilotného projektu s malým počtom regiónov v členských štátoch na plánovaní a urýchlení procesu hospodárskej diverzifikácie a technologického prechodu prostredníctvom technickej pomoci, výmeny informácií a správne orientovaného bilaterálneho dialógu v súvislosti s príslušnými fondmi EÚ, programami a finančnými nástrojmi. Na žiadosť týchto členských štátov boli v druhej polovici roku 2017 vytvorené pilotné tímy jednotlivých krajín pre Slovensko, Poľsko a Grécko s cieľom pomôcť regiónom Trenčín, Sliezsko a Západné Macedónsko na základe ich konkrétnych potrieb. V priebehu práce sa tieto tímy podelia o svoje skúsenosti v rámci platformy pre uhoľné regióny v procese premeny.

Súvislosti

V 41 regiónoch 12 členských štátov sa aktívne ťaží uhlie a v tomto odvetví je priamo zamestnaných približne 185 000 občanov. Posledných pár desaťročí však produkcia a spotreba uhlia v EÚ trvalo klesá. Očakáva sa, že v dôsledku plánovaného a prebiehajúceho zatvárania uhoľných baní a záväzku viacerých členských štátov, že postupne prestanú využívať uhlie na výrobu elektrickej energie, sa tento trend zrýchli. Platforma pre uhoľné regióny v procese premeny je teda určená na pomoc členským štátom a regiónom čeliť výzve udržať rast a zamestnanosť v týchto dotknutých komunitách. Umožní dialóg medzi mnohými zainteresovanými stranami o rámcoch politiky a financovaní a pokryje oblasti, akými sú štrukturálna transformácia vrátane hospodárskej diverzifikácie a rekvalifikácie, zavádzania technológií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ekologických inovácií a moderných technológií na spracovanie uhlia.

Tento balík opatrení Čistá energia pre všetkých Európanov je zameraný nielen na boj proti zmene klímy, ale podporuje aj vytváranie pracovných miest a rast, pretože stimuluje nové pracovné príležitosti v odvetví energetiky a investícií do moderných technológií. V období rokov 2008 až 2014 vzrástol počet pracovných miest v oblasti technológií obnoviteľných zdrojov energie o 70 % a v súčasnosti existujú v odvetví čistej energie v celej EÚ približne 2 milióny pracovných miest, a to najmä v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti. Ak sa budú dostatočne mobilizovať verejné a súkromné investície, mohlo by sa do roku 2030 vytvoriť ďalších 900 000 pracovných miest. V odvetví energetickej účinnosti by sa na miestnej úrovni mohlo vytvoriť až 400 000 ďalších pracovných miest.

O dac

Odporúčame pozrieť

Sefcovic

Vláda na post eurokomisára za SR podporuje Šefčoviča

Slovenská vláda na post eurokomisára v budúcom zložení Európskej komisie na roky 2024 – 2029 …

Consent choices