peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európske štrukturálne a investičné fondy: Nové podmienky prispeli k lepšiemu prostrediu pre investície

V novej správe, ktorá bola zverejnená, sa vyzdvihuje úspech piatich fondov EÚ od začiatku obdobia financovania, pričom vykonávanie programov 2014 – 2020 prebieha naplno.

Do októbra 2017 bola takmer polovica prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na obdobie 2014 – 2020 vyčlenená na konkrétne projekty. Do konca roka 2016 podporu z fondov získalo takmer 793 500 podnikov a bolo vytvorených približne 154 000 nových pracovných miest.

Pomoc pri hľadaní zamestnania alebo na rozvoj zručností využilo už 7,8 milióna ľudí a zlepšila sa biodiverzita 23,5 milióna hektárov poľnohospodárskej pôdy. Celkom boli do konca roka 2016 vybrané dva milióny projektov financovaných z prostriedkov EÚ, čo je o milión viac ako v predchádzajúcom roku.

Podpredseda Komisie Jyrki Katainen, zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, uviedol: „Európske štrukturálne a investičné fondy zohrávajú kľúčovú úlohu pri posilňovaní nášho jednotného trhu. Napomáhajú rast našich hospodárstiev a sú hnacím motorom vytvárania pracovných miest a inovácie v Európe. Spájaním štrukturálnych fondov s Európskym fondom pre strategické investície sa tiež umožňuje financovanie rizikovejších, no sľubných projektov. Chcel by som vyzvať predkladateľov projektov, aby zvážili túto možnosť.“

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețuová vyhlásila: „Počet projektov financovaných z EÚ sa počas jedného roka zdvojnásobil, čo ukazuje, že vykonávanie programov dosiahlo plné tempo. Európske štrukturálne a investičné fondy fungujú naplno a v nasledujúcom desaťročí budú ako vietor v plachtách Európy.“ 

Okrem nových projektov financovaných z prostriedkov EÚ v oblasti digitalizácie, sociálneho začleňovania a životného prostredia táto správa poukazuje na to, že novinky zavedené v období financovania 2014 – 2020 sa skutočne vyplatili.

Nové podmienky prispeli k lepšiemu prostrediu pre investície

Z prvého posúdenia nových predbežných podmienok pre úspešné investície („ex-ante kondicionality“) z marca 2017 vyplýva, že tieto podmienky sa skutočne stali silným podnetom na uskutočnenie reforiem v mnohých odvetviach vrátane dodržania podmienok týkajúcich sa energetickej efektívnosti alebo právnych predpisov o verejnom obstarávaní, investičného plánovania v oblasti inovácie, dopravy alebo digitálnych technológií.

Viac..  Jozef Mihál vysvetľuje dôvody, prečo nepodporuje smernicu o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy

V rámci obdobia financovania po roku 2020 sa plánuje ďalšie posilnenie väzby medzi investíciami EÚ a podporou štrukturálnych reforiem, ako sa uvádza v diskusnom dokumente Komisie o budúcnosti financií EÚ a v návrhoch na prehĺbenie hospodárskej a menovej únie v Európe, ktoré Komisia predložila minulý týždeň.

Menej byrokracie pre príjemcov fondov

V správe sa uvádza, že členské štáty čoraz častejšie využívajú možnosti zjednodušenia rámca politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020, najmä online postupy na riadenie fondov („e-súdržnosť“), zjednodušené postupy podávania žiadostí pre podniky (tzv. jednotné kontaktné miesta) a jednoduchšie spôsoby, ako môžu prijímatelia žiadať o úhradu od EÚ.

Zjednodušenie je tiež základom úvah o štruktúre budúcej politiky súdržnosti spolu s cenným prínosom skupiny na vysokej úrovni pre zjednodušenie, ktorú určila Komisia.

Inteligentnejšie využívanie dostupných zdrojov viedlo k zvýšeniu mobilizácie súkromného financovania

V súlade s cieľom investičného plánu mobilizovať viac investícií bol zriadený rámec na obdobie 2014 – 2020 na podporu rozsiahlejšieho využívania finančných nástrojov. Do konca roka 2016 bolo v rámci programov EŠIF na tieto nástroje pridelených 13,3 miliardy EUR, najmä na podporu malých a stredných podnikov, výskum a inovácie a nízkouhlíkové hospodárstvo.

V súčasnosti je prostredníctvom finančných nástrojov z EŠIF podporovaných viac ako 76 000 podnikov. Projekty na podporu malých a stredných podnikov, ktoré boli doteraz vybrané v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), predstavujú 11,5 miliardy EUR zo súkromných finančných prostriedkov z cieľovej sumy 42 miliárd EUR.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices