viza, cestujuci
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európska komisia hodnotí účinnosť mechanizmu vízovej reciprocity

Európska komisia predkladá správu o pokroku dosiahnutom v otázkach úplnej vízovej reciprocity s Kanadou a Spojenými štátmi, v ktorej hodnotí vývoj za posledných sedem mesiacov a ponúka hodnotenie efektívnosti mechanizmu reciprocity.

Počet prípadov neuplatňovania reciprocity sa za posledného dva a pol roka výrazne zredukoval. Od 1. decembra 2017 bola dosiahnutá úplná vízová reciprocita s Kanadou v nadväznosti na oslobodenie občanov Bulharska a Rumunska od vízovej povinnosti pri cestách do tejto krajiny. Keďže podobné výsledky sa už podarilo dosiahnuť vo vzťahoch s Austráliou, Brunejom a Japonskom, Spojené štáty zostávajú jediným štátom v zozname krajín mimo Únie, ktorých občania nepotrebujú v EÚ víza, ktorý neumožňuje bezvízový styk občanom všetkých členských štátov EÚ.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos vyhlásil: „Dosiahnutie úplnej vízovej reciprocity s Kanadou svedčí o tom, že diplomatické úsilie a trvalá angažovanosť prinášajú výsledky. Spoločne s piatimi dotknutými členskými štátmi budeme rovnako postupovať vo vzťahoch so Spojenými štátmi a sme odhodlaní urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme dosiahli bezvízové cestovanie pre všetkých občanov EÚ. Žiada sa okamžitý pokrok a od našich amerických partnerov očakávame, že na jeho dosiahnutí budú s nami úzko spolupracovať.“

Úplná vízová reciprocita s Kanadou

Od 1. decembra 2017 bola dosiahnutá úplná vízová reciprocita s Kanadou, ktorá upustila od vízovej povinnosti pre občanov Bulharska a Rumunska. Rozhodnutie Kanady je výsledkom intenzívneho diplomatického úsilia a trvalej angažovanosti na politickej a technickej úrovni medzi EÚ, Kanadou a obomi dotknutými členskými štátmi. Kanada už čiastočne od mája 2017 zrušila vízovú povinnosť pre určitých bulharských a rumunských občanov a zaviazala sa ju úplne zrušiť od 1. decembra 2017.

Neutíchajúca angažovanosť vo vzťahoch so Spojenými štátmi

Počas posledných siedmych mesiacov sa zintenzívnili kontakty s USA na technickej a politickej úrovni. Komisia vedie proces orientovaný na výsledky s cieľom zahrnúť päť členských štátov EÚ (Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko, Poľsko a Rumunsko) do programu bezvízového styku Spojených štátov. Komisia v súčasnosti nezvažuje prijatie delegovaného aktu, ktorým by sa dočasne pozastavilo oslobodenie od vízovej povinnosti pre občanov USA, pretože by to bolo kontraproduktívne; tento svoj postoj však môže vo svetle budúceho vývoja prehodnotiť.

V júni komisár Avramopoulos a Elaine C. Duke, štátna tajomníčka Ministerstva vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických, vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom sa obe strany zaviazali zintenzívniť úsilie zamerané na dosiahnutie úplnej vízovej reciprocity medzi EÚ a USA. Počas stretnutia ministrov spravodlivosti a vnútorných vecí EÚ a USA konaného 17. novembra obe strany potvrdili pokrok dosiahnutý vo vzájomných rokovaniach a zaviazali sa naďalej angažovať v tejto oblasti. V septembri sa uskutočnili technické rokovania medzi Európskou komisiou, Spojenými štátmi a piatimi dotknutými členskými štátmi s cieľom preskúmať aktuálny stav zostávajúcich požiadaviek programu bezvízového styku. V nasledujúcich mesiacoch sa Komisia bude v úzkej spolupráci s dotknutými piatimi členskými štátmi naďalej angažovať vo vzťahoch so Spojenými štátmi na všetkých úrovniach. Prvým krokom bude februárové stretnutie vyšších úradníkov EÚ a USA, od ktorého sa očakáva zintenzívnenie a konkretizácia opatrení od všetkých strán.

Viac..  Taliansko: Meloniová kritizovala Putinove podmienky pre rokovania o mieri

Mechanizmus reciprocity prináša výsledky

V správe, ktorú mala Komisia predložiť Európskemu parlamentu do 10. januára 2018, sa takisto hodnotí celková účinnosť mechanizmu vízovej reciprocity. Počet prípadov neuplatňovania reciprocity za posledného dva a pol roka významne poklesol – Spojené štáty zostávajú jedinou z tretích krajín s bezvízovým stykom s EÚ, ktorá neumožňuje bezvízový styk občanom všetkých členských štátov. Potvrdilo sa teda, že mechanizmus vízovej reciprocity je účinným nástrojom na dosiahnutie pokroku pri dosahovaní úplnej vízovej reciprocity s tretími krajinami pre všetkých občanov EÚ. Komisia preto v súčasnosti nezvažuje predloženie legislatívneho návrhu na revíziu tohto mechanizmu. Namiesto toho bude Komisia naďalej presadzovať svoj diplomatický prístup s cieľom dosiahnuť úplnú vízovú reciprocitu pre všetky členské štáty.

Ďalšie kroky

Komisia je aj naďalej odhodlaná pri ďalšom postupe úzko spolupracovať s Európskym parlamentom a Radou. Takisto sa bude trvalo angažovať vo vzťahoch medzi Spojenými štátmi a dotknutými členskými štátmi s cieľom dosiahnuť úplnú vízovú reciprocitu. Nasledujúcimi príležitosťami na ďalšie zrýchlenie pokroku bude zasadnutie vyšších úradníkov pre spravodlivosť a vnútorné veci EÚ a USA naplánované na 27. – 28. februára 2018 a stretnutie ministrov spravodlivosti a vnútorných vecí v máji 2018. Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o ďalšom vývoji najneskôr na jeseň 2018.

Súvislosti

Základným princípom vízovej politiky EÚ je zabezpečenie toho, aby tretie krajiny nachádzajúce sa v zozname krajín oslobodených od vízovej povinnosti zabezpečili recipročné oslobodenie od vízovej povinnosti pre občanov všetkých členských štátov EÚ. Na podporu tohto cieľa bol zavedený mechanizmus vízovej reciprocity.

V rámci mechanizmu reciprocity, ktorý si vyžaduje, aby Komisia zohľadnila dôsledky pozastavenia oslobodenia od vízovej povinnosti na vonkajšie vzťahy EÚ a jej členských štátov, už Komisia prijala tri správy zamerané na posúdenie situácie: 10. októbra 2014, 22. apríla 2015 a 5. novembra 2015, ako aj päť oznámení: v apríli, júli a decembri 2016, v máji a decembri 2017.

Podľa článku 1b nariadenia Rady (ES) č. 539/2001 Komisia do 10. januára 2018 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej posúdi efektívnosť mechanizmu reciprocity a podľa potreby predloží legislatívny návrh na zmenu uvedeného nariadenia.

O dac

Odporúčame pozrieť

Zástupcovia slovenských i európskych inštitúcií diskutovali o priblížení Agendy 2030 pre verejnosť

V rámci projektu spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Úradu podpredsedu vlády …

Consent choices