viza, cestujuci
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia: Sme odhodlaní zachovať bezvízový styk pre občanov krajín západného Balkánu a Východného partnerstva

Komisia predkladá správu o plnení kritérií liberalizácie vízového režimu krajinami západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko), ako aj krajinami Východného partnerstva (Moldavsko, Gruzínsko a Ukrajina). Zo správy vyplýva, že požiadavky na liberalizáciu vízového režimu sú naďalej splnené, je však potrebné prijať opatrenia v niekoľkých konkrétnych oblastiach, aby sa zachovalo ich udržateľné vykonávanie.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos povedal: „Sme plne odhodlaní zachovať bezvízový styk pre občanov krajín západného Balkánu a Východného partnerstva a spolupracujeme s vládami týchto krajín na dosiahnutí tohto cieľa. S tým však súvisí aj zodpovednosť občanov a príslušných orgánov. Napriek tomu, že si uvedomujeme snahu týchto krajín zabezpečiť to, že dosiahnutý pokrok bude udržaný a že reformy budú naďalej prinášať konkrétne výsledky, je potrebná ďalšia práca. Od všetkých krajín očakávame, že zvýšia svoje úsilie pri riešení neregulárnej migrácie a predovšetkým v boji proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii.“

Správa predstavuje prvé hodnotenie podľa nového mechanizmu monitorovania pre osem krajín, ktoré dokončili rozhovory o liberalizácii vízového režimu s EÚ. Z hodnotenia vyplýva, že všetkých osem krajín západného Balkánu a Východného partnerstva prejavilo silné odhodlanie splniť potrebné požiadavky a vynaložilo zásadné úsilie na vykonanie ďalekosiahlych reforiem stanovených v rámci procesu liberalizácie vízového režimu. Teraz je nevyhnutné, aby sa dosiahnuté reformy zachovali a aby tieto krajiny neustúpili od dosiahnutých výsledkov. Táto správa sa zameriava na oblasti, v ktorých sú potrebné ďalšie opatrenia, ako napríklad neregulárna migrácia, readmisia, verejný poriadok a bezpečnosť.

Úsilie o obmedzenie neregulárnej migrácie prináša výsledky

Opatrenia, ktoré naďalej presadzuje všetkých osem krajín s cieľom riešiť neregulárnu migráciu, prinášajú výsledky. Toto úsilie prinieslo výrazný celkový pokles počtu žiadostí o azyl podaných v členských štátoch EÚ zo strany občanov dotknutých krajín. Naďalej však pretrvávajú problémy, predovšetkým v Albánsku, krajine s najvyšším počtom nepodložených žiadostí o azyl spomedzi krajín s bezvízovým stykom. Albánske orgány aktívne posilňovali opatrenia na riešenie neregulárnej migrácie a zlepšenie spolupráce s najviac zasiahnutými členskými štátmi. Tieto opatrenia už prinášajú výsledky, je však potrebné v tomto úsilí pokračovať, aby sa zaistilo ich trvalé vykonávanie. Nakoľko počty odopretí vstupu a neoprávnených pobytov kolísajú, Komisia vyzýva všetky dotknuté krajiny, aby prijali konkrétne opatrenia, siahajúce od posilnenia hraničných kontrol, po organizáciu informačných kampaní o bezvízovom styku.

Spolupráca pri readmisii pokračuje hladko so všetkými krajinami západného Balkánu a Východného partnerstva oslobodenými od vízovej povinnosti, pričom miery návratu dosahujú vysokú úroveň. S cieľom ďalej zlepšovať spoluprácu v oblasti návratu, Komisia vyzýva krajiny západného Balkánu, aby pokračovali v účinnej realizácii readmisných dohôd a v prípade potreby uzatvorili vykonávacie protokoly s ďalšími členskými štátmi.

Viac..  Rozpočet EÚ 2024: vojna na Ukrajine, migračné tlaky, prírodné katastrofy aj globálna konkurencia

V boji proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii je potrebné väčšie úsilie

Napriek pokračujúcemu úsiliu v oblasti prevencie a boja proti organizovanej trestnej činnosti sú v EÚ stále aktívne kriminálne skupiny z dotknutých krajín oslobodených od vízovej povinnosti, ktoré páchajú široké spektrum trestnej činnosti vrátane obchodovania s ľuďmi a s nezákonným tovarom, majetkovej trestnej činnosti, prevádzačstva migrantov a počítačovej kriminality. Všetkých osem krajín musí zintenzívniť opatrenia na riešenie otázky organizovanej trestnej činnosti.

Pokiaľ ide o prevenciu a boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, predovšetkým Moldavsko musí prijať okamžité opatrenia na zabezpečenie nepretržitého vykonávania tohto kritéria liberalizácie vízového režimu, ako aj na zabezpečenie udržateľnosti reforiem, ktoré sa doteraz vykonali. S ohľadom na nedávny vývoj takisto Ukrajina musí vyvinúť okamžité úsilie na zabezpečenie protikorupčných opatrení zavedených v predchádzajúcich reformách a umožniť, aby sa dosiahol ďalší pokrok.

Komisia predloží ďalšiu správu Európskemu parlamentu a Rade o nepretržitom plnení požiadaviek liberalizácie vízového režimu v roku 2018.

Súvislosti

Správa nadväzuje na právny záväzok Komisie vyplývajúci z posilneného mechanizmu pozastavenia oslobodenia od vízovej povinnosti prijatého v marci 2017 monitorovať pokračujúce plnenie požiadaviek liberalizácie vízového režimu krajinami mimo EÚ a podávať o týchto otázkach správu Európskemu parlamentu a Rade najmenej raz ročne.

Hodnotenie kritérií na liberalizáciu vízového režimu sa týka krajín, ktoré úspešne dokončili dialógy o liberalizácii vízového režimu podľa príslušných akčných plánov a usmernení, t. j. krajín západného Balkánu a Východného partnerstva.

Pri krajinách západného Balkánu táto nová správa nahrádza predchádzajúce monitorovacie správy v období po liberalizácii vízového režimu a týka sa obdobia od poslednej takejto správy z februára 2015. Pri krajinách Východného partnerstva sa správa týka obdobia od posledných správ o pokroku pri liberalizácii vízového režimu prijatých v decembri 2013 pre Moldavsko a v decembri 2015 pre Gruzínsko a Ukrajinu.

Občania Čiernej Hory, Srbska a bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko môžu do EÚ cestovať bez víz od decembra 2009. Pre občanov Albánska a Bosny a Hercegoviny je to možné od konca roka 2010. Bezvízový styk pre občanov Moldavska začal platiť v apríli 2014, pre občanov Gruzínska v marci 2017 a pre občanov Ukrajiny v júni 2017.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices