Komisia
Prvé zasadnutie multilaterálnej platformy Komisie na vysokej úrovni. PHOTO: © European Union.

Trvalo udržateľný rozvoj: EÚ stanovuje svoje ciele

10. januára po prvýkrát zasadla multilaterálna platforma Komisie na vysokej úrovni pre následné kroky k cieľom trvalo udržateľného rozvoja OSN v EÚ.

Spustenie tejto platformy je odzrkadlením nového prístupu, v rámci ktorého všetky zúčastnené strany spájajú svoje úsilie s cieľom podporiť prácu Komisie. V rámci platformy sa zišli zástupcovia akademickej obce, mimovládnych organizácií (MVO), podnikov, občianskej spoločnosti, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov, aby vyjadrili podporu Komisii a aby jej poradili pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja na úrovni EÚ. Medzinárodné organizácie, ako napríklad Svetová banka, Organizácia Spojených národov a Európska sieť trvalo udržateľného rozvoja (ESDN), sa na stretnutí zúčastnili ako pozorovatelia.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans, zodpovedný za lepšiu právnu reguláciu, medziinštitucionálne vzťahy, právny štát a Chartu základných práv, ktorý platforme predsedá, uviedol: Udržateľnosť je európskou značkou a trvalo udržateľný rozvoj je stredobodom programu Európskej komisie. Na to, aby sme pretransformovali naše ekonomiky a našu spoločnosť, musíme začať pri samotných základoch a využívať vedomosti a zručnosti mnohých aktérov. Multilaterálna platforma predstavuje pre odborníkov príležitosť stretnúť sa a navzájom sa od seba učiť. Teším sa na úzku spoluprácu s cieľom rozvíjať víziu a nástroje potrebné na to, aby sme uspeli pri plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Podpredseda Jyrki Katainen, zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, k tomu dodal: Obehové hospodárstvo a udržateľné financovanie sú príklady inovatívneho a európskeho spôsobu, ako zabezpečiť, aby naše investície nielen vytvárali hospodársky rast, ale aby zároveň prinášali aj nové výhody pre našu planétu a našich občanov. Skúsenosti, ktoré prinášajú členovia platformy, nám pomôžu v stratégii trvalo udržateľného rastu po roku 2020 dosiahnuť reálne výsledky.

Program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a ciele trvalo udržateľného rozvoja prijalo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov 25. septembra 2015. Predstavujú komplexný akčný plán, ktorý Európska únia napĺňa spolu so svojimi partnermi, a sú viditeľné vo všetkých oblastiach práce Komisie. Tým, že spája odborníkov z najrôznejších oblastí s rôznym zázemím, dopĺňa multilaterálna platforma odborné znalosti Komisie a predstavuje fórum na výmenu najlepších postupov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, a takisto na úrovni EÚ.

Komisia v záujme zvýšenia transparentnosť a sprístupnenia procesu reflexie všetkým občanom vyzýva ľudí, aby predkladali návrhy na úspešné následné kroky k cieľom udržateľného rozvoja. Tieto návrhy sa potom zašlú členom platformy. Platforma bude Komisii pomáhať aj pri príprave výberového procesu na každoročné udeľovanie ceny za udržateľnosť.

Viac..  Pravidlá európskej digitálnej identity nadobudli účinnosť

Členovia platformy sa na svojom prvom stretnutí dohodli, že budú pracovať na spoločnom príspevku k diskusnému dokumentu Komisie „Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030“, ktorý bol ohlásený v pracovnom programe Komisie na rok 2018 a prijme sa neskôr v tomto roku. Tento diskusný dokument je súčasťou diskusie o budúcnosti Európy, ktorú Komisia spustila v roku 2017. Členovia platformy takisto určili niekoľko priorít pre budúce rokovania, okrem iného aj to, ako začleniť ciele udržateľného rozvoja do kontextu viacročného finančného rámca, ako vytvárať inkluzívny a trvalo udržateľný rast a ako monitorovať a podávať správy o svojom pokroku. Členovia sa zhodli na tom, že platforma by mala pomáhať Komisii pri uplatňovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja v európskom kontexte.

Súvislosti

V oznámení s názvom „Ďalšie kroky pre udržateľnú európsku budúcnosť“, ktoré Komisia prijala 22. novembra 2016, bolo ohlásené vytvorenie multilaterálnej platformy, ktorej predsedá prvý podpredseda Timmermans a ktorá má zohrávať dôležitú úlohu pri následnom monitorovaní a výmene najlepších postupov v súvislosti s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja.

Komisia prijala rozhodnutie vytvoriť platformu 22. mája 2017 a v ten istý deň uverejnila i výzvu na predkladanie žiadostí. Na výzvu odpovedalo viac než 160 žiadateľov. Do platformy bolo vybraných 30 členov, ktorí predstavujú vyváženú kombináciu zainteresovaných strán vrátane mimovládnych organizácií, podnikov, občianskej spoločnosti a akademickej obce a ktorí pochádzajú z hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti, pričom zachovaný je aj vnútorný a vonkajší rozmer trvalo udržateľného rozvoja.

17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja a 169 s nimi súvisiacich cieľov má globálny charakter, sú všeobecne uplatniteľné a sú navzájom prepojené. Za dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja nesú spoločnú zodpovednosť všetky krajiny – rozvinuté i rozvojové.

Odpoveď EÚ na program 2030 zahŕňa dve pracovné oblasti. Prvou pracovnou oblasťou je v plnej miere integrovať ciele trvalo udržateľného rozvoja do rámca európskych politík a do súčasných priorít Komisie. Druhá línia zahŕňa úvahy o našej dlhodobej vízii a zameraní sektorových politík po roku 2020.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices