terorizmus
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ podniká ďalšie kroky proti radikalizácii teroristov

Európska komisia informovala o pokroku, ktorý sa dosiahol smerom k dobudovaniu účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie. Hovorila pritom aj o prioritách ako boj proti radikalizácii, zvýšenie kybernetickej bezpečnosti a ochrana verejných priestranstiev.

Podľa spoločného vyhlásenia o legislatívnych prioritách EÚ na roky 2018 – 2019 je jednou z kľúčových priorít bezpečnosť, a preto Komisia zároveň navrhla niekoľko opatrení, ktoré sa majú prijať v nadchádzajúcich mesiacoch na posilnenie podpory poskytovanej členským štátom a zrýchlenie úsilia EÚ. Komisia sa bude naďalej snažiť dosiahnuť pokrok v tejto oblasti ešte pred septembrovým neformálnym zasadnutím lídrov o bezpečnosti, ktoré bolo ohlásené v Agende lídrov.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos v tejto súvislosti vyhlásil: „Bezpečnosť je pre Európu stále zásadným problémom a pre EÚ prioritou číslo jeden, čo sa uvádza aj v spoločnom vyhlásení inštitúcií EÚ na roky 2018 – 2019. Musíme ďalej pokračovať v nastúpenom smere a v záujme našej bezpečnosti spoločne dosahovať konkrétne výsledky. Na to, aby sme európskych občanov mohli neustále chrániť na internete i mimo neho, však musíme vyvinúť väčšie úsilie. Jednou z oblastí, v ktorých jasne pociťujeme naliehavú potrebu konať, stále zostáva boj proti teroristickej propagande na internete. Komisia bude v prípade potreby konať a nezavrhuje pritom žiadnu z možností.“

Julian King, komisár pre bezpečnostnú úniu, dodal: „V priebehu minulého roka sme sa ešte intenzívnejšie snažili odstrániť informačné medzery, bojovať proti radikalizácii, posilniť kybernetickú odolnosť a chrániť verejné priestranstvá. Tento komplexný prístup začína prinášať ovocie, vytvoriť skutočne účinnú bezpečnostnú úniu však dokážeme, len ak nepoľavíme. Problém terorizmu musíme riešiť pri koreni – boj teda musíme zamerať na radikalizáciu, ktorá môže ľudí v Európe priviesť k násilníckym a extrémistickým ideológiám. Pri riešení tejto výsostne dôležitej problematiky budeme naďalej spolupracovať s expertmi, tvorcami politík a internetovými spoločnosťami – stále máme pred sebou množstvo práce.“

Zintenzívnenie boja proti radikalizácii

Expertná skupina na vysokej úrovni pre oblasť radikalizácie, ktorú v júli 2017 vytvorila Komisia, vo svojej priebežnej správe vyzvala na systematickejšiu výmenu informácií a postupov v oblasti boja proti radikalizácii medzi členskými štátmi, pracovníkmi z praxe a výskumníkmi, ako aj na výraznejšiu podporu zo strany EÚ. Prvým krokom, ktorý Komisia prijme v nadväznosti na tieto odporúčania, bude posilnenie koordinácie na úrovni EÚ s cieľom predchádzať terorizmu. Komisia zároveň posilní opatrenia proti radikalizácii vo väzniciach a proti teroristickej propagande na internete aj mimo neho. Komisia nalieha na online platformy, aby sa snažili čo najrýchlejšie odstrániť teroristický obsah z internetu. Zároveň skúma, akými konkrétnejšími krokmi by sa dalo lepšie reagovať na teroristický obsah na internete, a následne rozhodne, či treba prijať právne predpisy. V nadväznosti na stratu území, o ktoré Dá’iš prišiel v Sýrii a Iraku, Komisia v apríli zorganizuje konferenciu, na ktorej sa bude diskutovať o tom, ako členské štáty riešia problematiku navrátilcov vrátane žien a detí.

Zvýšenie úsilia v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochrany verejných priestranstiev

Komisia pokračuje vo vykonávaní svojej stratégie kybernetickej bezpečnosti zo septembra 2017, pričom zriadila sieť odborných stredísk v oblasti kybernetickej bezpečnosti a výskumné a odborné stredisko pre kybernetickú bezpečnosť. V prvom štvrťroku 2018 sa vytvorenie tejto siete podporí pilotným projektom, na ktorý bude v rámci iniciatívy Horizont 2020 vyčlenených 50 miliónov EUR. Komisia zároveň poskytne ďalších 5 miliónov EUR na posilnenie dešifrovacích kapacít Europolu, aby podporila orgány presadzovania práva pri vyšetrovaniach trestných činov, ako to oznámila vo svojej 11. správe o pokroku. Urobí tak aj v nadväznosti na výzvu na poskytnutie ďalšej podpory, ktorú členské štáty predniesli na zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci minulý rok v decembri.

Viac..  EÚ vyzýva Rusko na zastavenie eskalácie napätia a nezodpovednej rétoriky

Pokiaľ ide o ochranu verejných priestranstiev, momentálne sa zintenzívňuje spolupráca medzi súkromnými prevádzkovateľmi verejných priestranstiev, ako sú napríklad dopravné uzly, štadióny a nákupné centrá, a miestnymi a regionálnymi orgánmi. Komisia v decembri zorganizovala prvé stretnutie fóra prevádzkovateľov EÚ, ktoré bolo zamerané na výmenu informácií a usmernení v oblasti odhaľovania hrozieb, ako aj na testovanie nových technológií a bezpečnostných riešení. Po ňom nasledovalo prvé osobitné stretnutie s požičovňami automobilov, ktorého cieľom bolo preskúmať možné spoločné opatrenia, vďaka ktorým by si teroristi mohli ťažšie požičať automobily na spáchanie útokov. V januári 2018 Komisia uverejní súbor nástrojov pre bezpečnosť, ktorý by mal poskytnúť európskym vodičom nákladných vozidiel, prepravným spoločnostiam a iným kľúčovým zainteresovaným stranám usmernenia, ako postupovať v prípade možných teroristických hrozieb. V rámci tohto úsilia Komisia zriadi pre všetkých zapojených aktérov online portál na výmenu najlepších postupov a v spolupráci s Výborom regiónov 8. marca zorganizuje konferenciu s primátormi miest z celej Európy.

Pokrok v oblasti financovania terorizmu, leteckej dopravy a iných priorít

V správe sa takisto bilancuje pokrok dosiahnutý pri prijímaní ďalších prioritných návrhov v rámci Európskej agendy pre bezpečnosť, ktoré sa týkajú aj výmeny informácií, financovania terorizmu, výskumu v oblasti bezpečnosti a bezpečnostnej ochrany letectva, ako aj externého rozmeru tejto problematiky. Komisia naliehavo vyzýva spoluzákonodarcov, aby v nadchádzajúcich týždňoch dosiahli dohodu o európskom systéme pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a o návrhoch na posilnenie schengenského informačného systému (SIS).

Súvislosti

Bezpečnosť je jednou z politických priorít už od samého začiatku funkčného obdobia Junckerovej Komisie – počnúc politickými usmerneniami predsedu Junckera z júla 2014 až po najnovšiu správu o stave Únie z 13. septembra 2017.

Predsedovia Európskeho parlamentu, rotujúceho predsedníctva Rady a Európskej komisie 14. decembra 2017 podpísali spoločné vyhlásenie o legislatívnych prioritách EÚ na roky 2018 – 2019, v ktorom sa zdôraznil zásadný význam lepšej ochrany bezpečnosti občanov tým, že sa táto problematika dostane do stredobodu legislatívnej činnosti Únie. Za prioritné boli označené iniciatívy, ktorými sa má zabezpečiť, že orgány členských štátov budú vedieť, kto prekračuje spoločnú vonkajšiu hranicu EÚ, iniciatívy zamerané na interoperabilitu informačných systémov EÚ v oblasti bezpečnosti, riadenia hraníc a migrácie a iniciatívy na posilnenie nástrojov na boj proti terorizmu a praniu špinavých peňazí.

Činnosť Komisie v tejto oblasti sa riadi Európskym programom v oblasti bezpečnosti, v ktorom sa stanovujú hlavné opatrenia na zabezpečenie účinnej reakcie EÚ na terorizmus a bezpečnostné hrozby. Medzi takéto opatrenia patrí aj boj proti radikalizácii, zvýšenie kybernetickej bezpečnosti, blokovanie zdrojov financovania terorizmu, ako aj lepšia výmena informácií. Od prijatia tohto programu sa dosiahol značný pokrok pri jeho plnení, čo vytvára predpoklady pre vytvorenie účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie. Komisia o tomto pokroku informuje v pravidelne zverejňovaných správach.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices