Jean-Claude Juncker
Predseda Komisie Jean-Claude Juncker. PHOTO: © European Union.

Nový kódex správania pre európskych komisárov nadobúda účinnosť

Európska komisia formálne prijala nový kódex správania pre európskych komisárov, ktorý predseda Komisie Jean-Claude Juncker predstavil vo vlaňajšom prejave o stave Únie. Nový kódex nadobúda účinnosť potom, čo bol odkonzultovaný s Európskym parlamentom. Tým pokračuje úsilie predsedu Junckera presadzovať väčšiu transparentnosť, s ktorým prišiel na začiatku svojho mandátu.

Týmito modernizovanými pravidlami sa stanovia nové normy pre etické pravidlá v Európe. Pôvodný Junckerov návrh rátal s predĺžením tzv. „čakacieho obdobia“, t. j. obdobia, počas ktorého sa musí osoba vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, zo súčasných 18 mesiacov na dva roky v prípade bývalých komisárov a tri roky v prípade predsedu Komisie. Nový kódex správania tieto pravidlá preberá, stanovuje jasnejšie pravidlá a prísnejšie etické normy a vo viacerých oblastiach zavádza väčšiu transparentnosť. Kódexom sa okrem toho vytvorí nezávislý etický výbor s posilneným štatútom, ktorý nahradí existujúci ad hoc etický výbor. Cieľom nového výboru bude posilniť kontrolu a poskytovať poradenstvo v oblasti etických noriem.

V novom Kódexe správania členov Komisie sú obsiahnuté predovšetkým tieto zlepšenia:

– Činnosť po skončení funkčného obdobia: Novým Kódexom správania sa predlžuje tzv. „čakacie obdobie“ zo súčasných 18 mesiacov na dva roky v prípade bývalých komisárov a tri roky v prípade predsedu Komisie. V období, počas ktorého sa osoba musí vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, musia bývalí členovia Komisie pred tým, ako nastúpia do nového zamestnania, o tejto skutočnosti informovať Komisiu, a budú tiež podliehať obmedzeniam v určitých činnostiach, napríklad v oblasti lobingu zameranom na členov alebo zamestnancov Komisie.

– Predchádzanie konfliktom záujmov: V novom Kódexe správania sa prvýkrát vymedzuje, čo „konflikt záujmov“ znamená, a stanovuje sa v ňom zásada, že komisári sa nielenže musia vyhýbať situáciám vedúcim ku konfliktu záujmov, ale aj situáciám, ktoré by mohli byť takýmto spôsobom interpretované. V prípadoch, keď bývalí komisári majú v úmysle pôsobiť v oblastiach, ktoré súvisia s ich bývalými portfóliami, k otázke sa ako prvý vyjadrí nezávislý etický výbor. Odteraz sa budú rozhodnutia Komisie, ako aj stanoviská výboru týkajúce sa takýchto rozhodnutí zverejňovať.

– Finančné záujmy: Prísnejšie pravidlá sa budú uplatňovať aj na finančné záujmy komisárov. Komisári budú musieť priznávať všetky investície presahujúce 10 000 eur bez ohľadu na to, či by v danom prípade mohlo ísť o konflikt záujmov. V prípade konfliktu záujmov vyplývajúceho z osobného majetku komisára bude môcť predseda požiadať o odpredaj alebo umiestnenie takéhoto majetku do zverenského fondu bez možnosti akejkoľvek intervencie (tzv. blind trust). Komisári by mali aktualizovať svoje majetkové priznanie na začiatku každého roka, ako to už v súčasnosti robia.

Viac..  Ivan Štefanec: Oslobodzujúci verdikt pre Kočnera nám pripomína krajinu za čias Smeru

– Transparentnosť a zodpovednosť: Komisári sú v členských štátoch a na celom svete najlepšími veľvyslancami Európskej únie, preto ich predseda Juncker vyzýva, aby cestovali aj naďalej. Tieto cesty po svete musia byť však nákladovo efektívne. Informácie o cestovných výdavkoch každého komisára sa budú uverejňovať v dvojmesačných intervaloch. Prvýkrát sa tak stane na konci februára 2018.

– Presadzovanie právnych predpisov: Pri uplatňovaní kódexu bude komisárom pomáhať nový posilnený nezávislý etický výbor, ktorý bude schopný poskytovať poradenstvo ku všetkým etickým otázkam a vydávať odporúčania v súvislosti s kódexom. V prípade porušenia kódexu, ktoré si nebude vyžadovať predloženie veci Súdnemu dvoru, bude môcť Komisia vydať pokarhanie a prípad zverejniť. Ide o nový postup, ktorý Komisia pod vedením predsedu Junckera nedávno uplatnila a ktorý bude odteraz zakotvený v nových pravidlách.

– Možnosť pre komisárov kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu bez toho, aby museli čerpať pracovné voľno: Táto novinka obsiahnutá v Junckerovom návrhu z novembra 2016, ktorá je tiež súčasťou modernizovaného kódexu správania, sa uplatní, až Európsky parlament vysloví súhlas s aktualizovanou rámcovou dohodou medzi Európskym parlamentom a Komisiou. Hlasovanie o tejto záležitosti je v Európskom parlamente naplánované na 7. februára.

Ďalšie kroky:

Nový kódex správania nadobúda účinnosť a bude záväzný pre všetkých súčasných členov Junckerovej Komisie. Očakáva sa, že Európsky parlament 7. februára odsúhlasí nové ustanovenia, ktoré komisárom umožnia zúčastniť sa na voľbách do Európskeho parlamentu bez toho, aby museli čerpať pracovné voľno. Na konci februára 2018 Komisia po prvýkrát zverejní podrobnosti o výdavkoch na služobné cesty všetkých komisárov.

V duchu transparentnosti a zodpovednosti bude Komisia zároveň zverejňovať výročné správy o uplatňovaní kódexu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Michal Šimečka o správe Európskej komisie: Využívanie paragrafu 363 je na Slovensku nadužívané

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Právny …

Consent choices