zamestnanost
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia: Zamestnanosť v EÚ dosiahla najvyššiu úroveň, aká bola kedy zaznamenaná

Podľa najnovšieho štvrťročného prieskumu vývoja v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe zamestnanosť v EÚ vďaka výraznému hospodárskemu rastu v treťom štvrťroku 2017 tempom rastu znova predstihla očakávania. Navyše ďalej klesala miera nezamestnanosti.

Komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uviedla: „Do Európy sa vrátil rast. Zamestnanosť v EÚ dosiahla najvyššiu úroveň, aká bola kedy zaznamenaná – prácu má viac než 236 miliónov ľudí. Nezamestnanosť zasa stabilne klesá. Túto pozitívnu hospodársku dynamiku by sme mali využiť a zaviesť nové a efektívnejšie práva pre občanov, ktoré sme prezentovali v Európskom pilieri sociálnych práv. Mám na mysli spravodlivé pracovné podmienky, rovnaký prístup na trh práce a dôstojnú sociálnu ochranu. Nastal čas, aby tento priaznivý vývoj na trhu práce mohli využívať všetci občania a zamestnanci.“

V porovnaní s predchádzajúcim rokom zamestnanosť v EÚ vzrástla o 1,7 %. Zodpovedá to ďalším 4 miliónom zamestnaných, z čoho 2,7 milióna sa nachádza v eurozóne. K tomuto nárastu prispeli najmä trvalé pracovné miesta a zamestnanosť na plný úväzok. Medzi tretím štvrťrokom 2016 a tretím štvrťrokom 2017 počet zamestnancov s trvalou pracovnou zmluvou vzrástol o 2,8 milióna. Toto zvýšenie je trikrát vyššie než nárast v počte dočasných zmlúv (o 900-tisíc). Počet pracovníkov na plný úväzok sa zvýšil približne o 3 milióny až na 181 miliónov, zatiaľ čo pracovníkov na kratší pracovný čas bolo približne o 300-tisíc viac, teda celkovo 42,7 milióna.

Miera zamestnanosti občanov EÚ vo veku 20 až 64 rokov sa za posledné tri roky neustále zvyšuje. V treťom štvrťroku 2017 bola na úrovni 72,3 %, čo je historický rekord. Napriek tomu však medzi členskými štátmi pretrvávajú veľké rozdiely. Vnútroštátna miera zamestnanosti sa pohybovala v rozmedzí od 58 % v Grécku do 82 % vo Švédsku. Zo správy takisto vyplýva, že nezamestnanosť v EÚ sa postupne blíži k predkrízovým hodnotám. Od svojho vrcholu zaznamenaného v apríli 2013 klesla zhruba o 8,6 milióna osôb a v decembri 2017 zostala pod úrovňou 18 miliónov ľudí, čo je najmenej od novembra 2008.

Aj ďalšie údaje o trhu práce v štvrťročnom prieskume potvrdzujú, že hospodárstvu EÚ sa darí lepšie:

  • produktivita práce v EÚ sa v porovnaní s tretím štvrťrokom 2016 zvýšila o 0,8 %. Zďaleka najväčší nárast bol zaznamenaný v Litve, Lotyšsku, Poľsku a Rumunsku (medziročne o 3 % alebo viac).
  • Finančná situácia domácností EÚ sa aj naďalej zlepšovala, pričom miera rastu oproti predchádzajúcemu roku bola na úrovni okolo 1,5 %, a to najmä vďaka zvýšeniu príjmov z miezd. Takmer všetky členské štáty v prvej polovici roka 2017 opäť zaznamenali rast príjmov domácností. V niektorých krajinách, konkrétne v Grécku, Chorvátsku, Portugalsku, Španielsku, Taliansku, ale aj v Holandsku, však hrubý disponibilný príjem domácností zostal pod úrovňou z roku 2008.
  • Dopyt po pracovnej sile a nedostatok pracovných síl sa naďalej zvyšoval. Celková miera voľných pracovných miest v EÚ v treťom štvrťroku 2017 dosiahla 2 %. V oblasti služieb bola vyššia než v priemysle či stavebníctve. Nedostatok pracovnej sily stúpol a napravila sa aj miera náboru (za rok až do druhého štvrťroku 2017 sa táto hodnota zvýšila o 3,7 %). Miera odchodov zo zamestnania klesla výrazne pod predkrízové úrovne, zatiaľ čo miera získania pracovného miesta v posledných štvrťrokoch rýchlejšie smerovala k oživeniu a priblížila sa k štatistikám v období pred krízou.
Viac..  F. Panetta: ECB nesmie vysokými úrokmi spôsobiť "zbytočné škody" v ekonomike

Súvislosti

Prieskum vývoja v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe ponúka prehľad najnovšieho vývoja v sociálnej oblasti a na trhu práce v EÚ. Sleduje krátkodobé zmeny v HDP a trendy v oblasti zamestnanosti.

Európsky parlament, Rada a Komisia 17. novembra 2017 vyhlásili Európsky pilier sociálnych práv, v ktorom sa opisuje 20 kľúčových zásad a práv na podporu spravodlivých a dobre fungujúcich trhov práce a systémov sociálneho zabezpečenia. Komisia už prispieva svojím dielom, aby sa pilier premietol do konkrétnych opatrení, napríklad iniciatívou týkajúcou sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, návrhomsmernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii alebo pripravovaným balíkom zameraným na sociálnu spravodlivosť.

Kľúčovým nástrojom na riadenie procesu hospodárskej a sociálnej konvergencie v priebehu rokov je európsky semester. Počnúc cyklom 2017 – 2018 boli všetky hlavné dokumenty v rámci semestra zosúladené so zásadami piliera. Konkrétne možno spomenúť návrh spoločnej správy o zamestnanosti s novým sociálnym prehľadom na sledovanie výsledkov v kľúčových oblastiach, ktorých sa pilier týka, ako napríklad predčasné ukončovanie školskej dochádzky, miera nezamestnanosti mládeže alebo vplyv sociálnych transferov na znižovanie chudoby.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices