emisie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Rada schválila reformu systému EÚ na obchodovanie s emisiami na obdobie po roku 2020

Revidovaná smernica o ETS je významným krokom k tomu, aby EÚ dosiahla svoj cieľ znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 40 % do roku 2030, ktorý sa dohodol v rámci EÚ v oblasti klímy a energetiky do roku 2030, a aby si splnila záväzky v rámci Parížskej dohody.

„Ako predsedajúca krajina sa budeme snažiť, aby EÚ naďalej zohrávala vedúcu úlohu v rokovaniach o uzavretí vykonávacích pravidiel Parížskej dohody. Zníženie emisií skleníkových plynov nielen prispeje k boju proti zmene klímy, ale zároveň pozitívne ovplyvní kvalitu ovzdušia. Ochrana životného prostredia a zdravia európskych občanov je jednou z priorít bulharského predsedníctva,“ uviedol Neno Dimov, bulharský minister životného prostredia a vodohospodárstva.

Systém obchodovania s emisiami kvótami sa reformuje zavedením týchto prvkov:

  • strop celkového objemu emisií sa každoročne zníži o 2,2 % (lineárny redukčný koeficient)
  • počet kvót, ktoré sa umiestnia do trhovej stabilizačnej rezervy, sa do konca roku 2023 dočasne zdvojnásobí(miera plnenia)
  • v roku 2023 začne fungovať nový mechanizmus obmedzovania platnosti kvót v trhovej stabilizačnej rezerve v prípade prekročenia určitej úrovne

Revidovaná smernica o ETS obsahuje aj niekoľko nových ustanovení na ochranu priemyslu pred rizikom úniku uhlíka a rizikom uplatnenia medziodvetvového korekčného faktora:

  • podiel kvót určených na obchodovanie formou aukcie bude 57 % s podmienečným znížením aukčného podielu o 3 %, ak sa uplatní medziodvetvový korekčný faktor. V prípade potreby sa uplatní jednotne vo všetkých odvetviach
  • revidované pravidlá bezodplatného prideľovania kvót umožnia lepšie zosúladenie so skutočnými úrovňami produkcie podnikov a zaktualizujú sa referenčné hodnoty použité na určenie bezodplatného prideľovania
  • Odvetviam, ktoré sú najviac vystavené riziku presunu ich výroby mimo EÚ, sa poskytne plné bezodplatné prideľovanie. Bezodplatné prideľovanie emisných kvót odvetviam, ktoré sú v menšej miere vystavené úniku uhlíka, dosiahne úroveň 30 %. Takéto bezodplatné prideľovanie kvót pre menej vystavené odvetvia sa začne po roku 2026 postupne rušiť, s výnimkou odvetvia diaľkového vykurovania
  • Rezerva pre nových účastníkov bude spočiatku pozostávať z nevyužitých kvót z terajšieho obdobia 2013 – 2020 a z 200 miliónov kvót z trhovej stabilizačnej rezervy. Do trhovej stabilizačnej rezervy sa môže vrátiť až 200 miliónov kvót, ak sa nevyužijú v období rokov 2021 – 2030
  • členské štáty môžu naďalej poskytovať kompenzáciu nepriamych nákladov na uhlík v súlade s pravidlami štátnej pomoci. Sprísňujú sa aj ustanovenia o podávaní správ a transparentnosti.
Viac..  EK: dohoda o zabezpečení odolnosti a konkurencieschopnosti výroby čistých technológií v EÚ

Kontext a ďalšie kroky

Systém EÚ na obchodovanie s emisiami stanovuje strop emisií CO2 z ťažkého priemyslu a elektrární. Celkový objem povolených emisií sa prideľuje spoločnostiam vo forme povolení, s ktorými je možné obchodovať. ETS je základným pilierom politiky EÚ na boj proti zmene klímy a jej kľúčovým nástrojom na nákladovo efektívne znižovanie emisií skleníkových plynov. Zriadil sa v roku 2005 ako prvý veľký globálny trh s uhlíkom a naďalej je najväčším takýmto trhom. Funguje vo všetkých 28 krajinách EÚ a na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku. ETS obmedzuje emisie z viac ako 11 000 zariadení využívajúcich veľké množstvá energie (elektrární a priemyselných podnikov) a leteckých spoločností prevádzkujúcich lety medzi týmito krajinami. Pokrýva približne 45 % emisií skleníkových plynov v EÚ. Stanovenie ceny uhlíka a obchodovanie s ním prináša konkrétne výsledky pre životné prostredie: v roku 2020 budú emisie z odvetví zahrnutých do systému o 21 % nižšie než v roku 2005.

Formálne schválenie v Rade je posledným krokom legislatívneho procesu. Nová smernica nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v úradnom vestníku.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices