zdravie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ chce zvýšiť dostupnosť a spoločné využívanie údajov o zdravotnej starostlivosti

Komisia prichádza so súborom opatrení na zvýšenie dostupnosti údajov v EÚ, pričom nadväzuje na svoje predchádzajúce iniciatívy na podporu voľného toku iných ako osobných údajov na digitálnom jednotnom trhu.

Inovácia založená na údajoch je kľúčovým faktorom rastu trhu a tvorby pracovných miest, najmä pre malé a stredné podniky a začínajúce podniky, a je dôležitým faktorom aj pri vývoji nových technológií. Občania sa ľahšie dostanú k svojim zdravotným údajom a budú ich môcť lepšie spravovať, verejné orgány zase budú môcť lepšie využívať údaje na výskum, prevenciu a reformy systému zdravotnej starostlivosti.

Podpredseda Komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Digitálny jednotný trh sa formuje rapídnym tempom, ale bez údajov nedokážeme využiť všetky výhody umelej inteligencie, vysokovýkonných počítačov či iných technologických inovácií. Tieto technológie nám môžu pomôcť zlepšiť zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie a dopravné siete a usporia nám aj energiu: presne v tomto spočíva inteligentné využívanie údajov. Vďaka tomuto návrhu bude k dispozícii viac údajov verejného sektora na opakované použitie, a to aj na obchodné účely, čím sa znížia náklady na prístup k údajom a pomôže nám to vytvoriť v EÚ spoločný dátový priestor, ktorý bude stimulovať náš rast.“

Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Marija Gabrielová doplnila: Dnešným oznámením presadzujeme ambiciózny plán – stratégiu digitálneho jednotného trhu. Jej cieľom je vytvoriť v EÚ podmienky, z ktorých vyťažia maximum európske podniky a ktoré umožnia realizovať výskum na najvyššej úrovni a chrániť občanov. Občania a podniky budú mať prístup k lepším výrobkom a službám, keďže bude k dispozícii čoraz viac údajov pre inovácie založené na údajoch.“

Komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis v tejto súvislosti uviedol„Týmito návrhmi chceme naplno využiť potenciál digitálnych technológií a zlepšiť zdravotnú starostlivosť a lekársky výskum. Tým sa uľahčí prístup k zdravotným údajom a následne sa zlepší prevencia, starostlivosť bude lepšie prispôsobená potrebám pacienta, zlepšenie nastane i v systéme rýchlej reakcie na hrozby pandémie a oblasti liečby.“

Návrhy vychádzajú zo všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), ktoré nadobudne účinnosť 25. mája 2018. Týmito opatreniami sa má zabezpečiť:

  • Lepší prístup k údajom verejného sektora a ich opakované používanie: Revidované právne predpisy o informáciách verejného sektora sa rozšíria o údaje, ktorými disponujú verejné podniky v sektoroch dopravy a verejnoprospešných služieb. Novými predpismi sa okrem toho obmedzia výnimky, ktoré verejným orgánom umožňujú spoplatňovať opakované používanie ich údajov sumou prekračujúcou marginálne náklady na poskytovanie týchto údajov. Umožní sa nimi aj opakované využívanie otvorených výskumných údajov, ktoré vznikli vďaka verejnému financovaniu, a členské štáty budú povinné vypracovať politiky otvoreného prístupu. A napokon, nové pravidlá budú v relevantných prípadoch vyžadovať, aby technické riešenia ako aplikačné programové rozhrania (API) poskytovali prístup k údajom v reálnom čase.
  • Spoločné využívanie vedeckých údajov v roku 2018: Nový súbor odporúčaní reaguje na politické a technologické zmeny, ku ktorým došlo od posledného návrhu Komisie o prístupe k vedeckým informáciám a ich uchovávaní. Poskytnú usmernenia týkajúce sa realizácie politík otvoreného prístupu v súlade s cieľmi pre otvorenú vedu; výskumných údajov a spravovania údajov; vytvorenia európskeho cloudu pre otvorenú vedu a hĺbkovej analýzy textov a údajov. Zároveň sa nimi zdôrazní aj význam stimulov, odmien, zručností a parametrov pre novú éru sieťovo prepojeného výskumu.
  • Spoločné využívanie údajov zo súkromného sektora medzi podnikmi i medzi podnikmi a verejnou správou: Oznámenie „Smerom k spoločnému európskemu dátovému priestoru“ poskytuje podnikom pôsobiacim v EÚ usmernenie k právnym a technickým princípom, ktorými by sa mala riadiť spolupráca v oblasti spoločného využívania údajov v súkromnom sektore.
  • Zabezpečenie údajov o zdravotnej starostlivosti občanov a posilnenie európskej spolupráce v tejto oblasti: Komisia predkladá akčný plán, ktorý v oblasti údajov o zdravotnej starostlivosti zaručuje občanom prvoradé miesto týmito krokmi: zabezpečením prístupu občanov k ich zdravotným údajom a zavedením možnosti prenášania týchto údajov cez hranice; používaním veľkých súborov údajov, vďaka ktorým budú možné personalizovanejšie diagnózy a liečba a lepšie predvídanie epidémií; a podporou vhodných digitálnych nástrojov, ktoré verejným orgánom umožnia lepšie využívať zdravotné údaje na výskum a reformy systému zdravotnej starostlivosti. Súčasťou návrhu je aj interoperabilita systémov elektronických zdravotných záznamov, ako aj mechanizmus dobrovoľnej koordinácie pri spoločnom využívaní údajov – vrátane genomických údajov – v oblasti prevencie chorôb a výskumu.
Viac..  Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Ďalšie kroky

Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu na prijatie návrhov na revíziu pravidiel o opakovanom použití informácií verejného sektora. Komisia okrem toho plánuje vytvoriť okrúhly stôl na vysokej úrovni a v priebehu druhej polovice roku 2018 a prvej polovice roku 2019 diskutovať o spoločnom využívaní údajov zo súkromného sektora medzi podnikmi a vládou.

Súvislosti

Európske dátové hospodárstvo malo v roku 2016 hodnotu 300 miliárd EUR. Po zavedení vhodných legislatívnych a politických opatrení by sa táto hodnota mohla do roku 2020 zvýšiť až na 739 miliárd EUR, čo predstavuje 4 % HDP celej EÚ.

V EÚ je opakované používanie údajov vytvorených subjektmi verejnej správy (napr. právnickými, dopravnými, meteorologickými, finančnými apod.) na komerčné i nekomerčné účely upravené smernicou 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora. V roku 2012 prijala Komisia balík opatrení obsahujúci súbor opatrení na zlepšenie prístupu k vedeckým informáciám v Európe vrátane odporúčania o prístupe k vedeckým informáciám, ktoré vznikli vďaka verejnému financovaniu, a ich uchovávaní. V období medzi januárom a júnom 2017 usporiadala Komisia dialóg so zainteresovanými stranami o oznámení o budovaní európskeho dátového hospodárstva, kde bola tlmočená jednoznačná podpora pre neregulačné opatrenia na maximalizáciu a organizáciu prístupu k údajom v rámci podnikov a na ich opakované používanie. Pokiaľ ide o digitálnu transformáciu zdravotnej starostlivosti, verejná konzultácia, ktorá sa skončila v októbri 2017, skúmala potrebu zaviesť politické opatrenia na podporu digitálnych inovácií pre lepšiu zdravotnú starostlivosť v Európe.

Iniciatívy dopĺňajú rámec pre voľný tok iných ako osobných údajov v EÚ, ktorý Komisia predložila v septembri 2017 a ktorý ešte musia schváliť Európsky parlament a členské štáty.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices