Katainen, Moedas
Podpredseda Komisie Jyrki Katainen a Carlos Moedas, komisár pre výskum, vedu a inováciu. PHOTO: © European Union.

Komisia: Európa musí v oblasti výskumu a inovácií urýchlene konať

Komisia predstavuje svoj príspevok do neformálnej diskusie na tému výskumu a inovácií a potrebných krokov na zabezpečenie globálnej konkurencieschopnosti Európy, ktorá sa uskutočnila 16. mája 2018 v Sofii za prítomnosti hláv štátov a predsedov vlád.

Investície do výskumu a inovácií sú investíciami do budúcnosti Európy. Pomáhajú nám v celosvetovej hospodárskej súťaži a chrániť náš jedinečný sociálny model. Vďaka týmto investíciám sa riešia niektoré z našich najväčších spoločenských a generačných problémov, čím sa zlepšuje každodenný život miliónov ľudí v Európe a vo svete. Obnovený európsky program pre výskum a inovácie ponúka niekoľko konkrétnych opatrení, ktoré majú zlepšiť európske inovačné kapacity a viesť k dlhodobej prosperite.

Podpredseda Komisie Jyrki Katainen, ktorý je zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, v tejto súvislosti uviedol: „Európa má k dispozícii výskum na svetovej úrovni a silnú priemyselnú základňu. Ale musíme pracovať viac – oveľa viac – na tom, aby tento vynikajúci základ priniesol úspechy. Nové megatrendy, ako je umelá inteligencia a obehové hospodárstvo, zásadne zmenia spoločnosť a ekonomiku. Musíme konať rýchlo, aby sme boli schopní stáť na čele novej vlny inovácií a určovať smerovanie celosvetovej hospodárskej súťaže.“

Carlos Moedas, komisár pre výskum, vedu a inováciu, dodal: „Vzhľadom na rastúcou medzinárodnú konkurenciu musí Európa v oblasti výskumu a inovácií urýchlene konať. Navrhovaných 100 miliárd EUR pre budúci program EÚ v oblasti výskumu inovácií by bolo obrovským stimulom. Ale Európa potrebuje aj reformu podpory prelomových inovácií prostredníctvom novej Európskej rady pre inováciu a cieľavedomou koncepciou v oblasti výskumu a inovácií môže znovu osloviť občanov. Musíme prijať nariadenia, ktoré obstoja aj v budúcnosti, a pritiahnuť viac súkromných investícií, najmä rizikový kapitál.“

Prišiel čas klásť si vyššie ciele. Musíme konať teraz, pretože Európa má potenciál, aby sa stala silnou globálnou autoritou v oblasti inovácií. Komisia víta rozhodnutie predsedu Európskej rady organizovať rozhovory medzi lídrami výskumu a inovácií a vyzýva, aby diskutovali a určili strategické smerovanie navrhovaných opatrení. Ide o tieto opatrenia:

  • Regulácie a financovanie musia byť orientované na inovácie: Medzi navrhované opatrenia patrí prednostne transponovať do vnútroštátneho práva smernicu o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, druhej šanci a opatreniach na zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia; zintenzívniť obstarávanie inovačných výrobkov a služieb subjektmi verejného sektora uplatňovaním usmernení, ktoré Komisia zverejňuje; urýchlene prijať rozpočet na roky 2021 – 2027, v ktorom sa navrhujú vyčleniť prostriedky vo výške 100 miliárd EUR na program Európsky horizont a výskumný a vzdelávací program Euratomu, ako aj ďalšie významné programy financovania, ktoré inováciám poskytnú výrazné stimuly; zavedenie iniciatívy VentureEU na zvýšenie súkromných investícií a rizikového kapitálu; aj naďalej zjednodušovať pravidlá štátnej pomoci v rámci EÚ, aby sa vytvorili lepšie podmienky na financovanie inovačných projektov vrátane projektov kombinovaného financovania z EÚ a vnútroštátnych fondov.
  • Stať sa lídrom v inováciách, ktoré vytvárajú nové trhy: Komisia navrhuje vytvoriť Európsku radu pre inováciu s cieľom poskytnúť centrálne kontaktné miesto pre technológie s vysokým potenciálom a prelomové technológie, ako aj pre inovačné podniky s potenciálom na rozšírenie. V rokoch 2018 – 2020 bude v Európskej rade pre inováciu prebiehať pilotná fáza podporená sumou 2,7 miliardy EUR, ktorej cieľom bude pomôcť identifikovať a rozvíjať rýchlo napredujúce, vysokorizikové inovácie so silným potenciálom vytvárať úplne nové trhy.
  • Spustiť celoúnijné výskumné a inovačné misie s odvážnymi ambicióznymi cieľmi a vysokou pridanou hodnotou EÚ v oblastiach, ktoré sa definujú spoločne s členskými štátmi, zainteresovanými stranami a občanmi. Môžu siahať od boja proti rakovine, až po ekologickú dopravu alebo oceány zbavené plastov. Misie podporia investície a účasť vo všetkých odvetviach a vedeckých odboroch, aby spoločne našli riešenia. Mali by vytvárať synergie s výskumnými a inovačnými stratégiami na úrovni členských štátov a na regionálnej a miestnej úrovni.
Viac..  Komisia označila portál Booking za strážcu prístupu a začína prieskum trhu týkajúci sa spoločnosti X

Kontext

Napriek tomu, že Európa má len 7 % svetovej populácie, realizuje sa tu 20 % investícii do výskumu a vývoja, jedna tretina všetkých vysokokvalitných vedeckých publikácií a Európa zastáva vedúce miesto v priemyselných odvetviach, ako napr. farmaceutický a chemický priemysel, strojárstvo a móda.

Európa vie relatívne úspešne zlepšovať alebo zachovávať hodnotu existujúcich výrobkov, služieb a procesov, čo sa nazýva inkrementálne inovácie. Videli sme to v odvetviach ako sú vesmír, aeronautika, farmaceutické výrobky, elektronika, energia z obnoviteľných zdrojov, priemyselné odvetvie využívajúce biologické materiály a vo vyspelej výrobe. Zaznamenali sme aj pokrok pri podpore inovácií kľúčovými podpornými technológiami, ako sú robotika, fotonika a biotechnológia. Tieto technológie možno využívať a uplatňovať v mnohých priemyselných odvetviach a sú nevyhnutné na riešenie kľúčových spoločenských problémov.

Avšak v mnohých oblastiach Európa zaostáva. Spoločnosti EÚ vynakladajú menej na inovácie ako ich konkurenti (1,3 % HDP v porovnaní s 1,6 % v Číne, 2 % v USA, 2,6 % v Japonsku a 3,3 % v Južnej Kórei). Rizikový kapitál je aj naďalej v Európe málo rozvinutý. V roku 2016 investovali držitelia rizikového kapitálu v EÚ 6,5 miliardy EUR v porovnaní s 39,4 miliardami EUR v USA a aj fondy rizikového kapitálu majú v Európe príliš malo kapitálu – v priemere 56 miliónov EUR v porovnaní so 156 miliónmi EUR v USA. V dôsledku týchto skutočností sa spoločnosti sťahujú do prostredia, v ktorom majú lepšie šance na rýchly rast. V EÚ sídli len 26 tzv. unicorn startupov (začínajúcich podnikov v hodnote nad 1 miliardu USD) v porovnaní so 109 v USA a s 59 v Číne. Verejné investície v celej EÚ nedosahujú ani 3 % HDP a náročnosť výskumu a vývoja je v regiónoch EÚ stále nevyvážená, keďže investície a výskum sa sústreďujú prevažne v západnej Európe. Okrem toho 40 % pracovnej sily v Európe nemá potrebné digitálne zručnosti.

Inovácie poháňané technológiami a globálnymi megatrendmi, ako sú umelá inteligencia a obehové hospodárstvo ponúka ponúkajú obrovské príležitosti, ale prinášajú aj nové výzvy. Celosvetová hospodárska súťaž je stále intenzívnejšia a ohrozuje konkurenčné postavenie Európy v kľúčových priemyselných odvetviach. Európa musí prehĺbiť svoje inovačné schopnosti, aby zachovala a zlepšila európsky spôsob života.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices