Moscovici
Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici. PHOTO: © European Union.

EÚ navrhuje podrobné technické zmeny pravidiel v oblasti DPH

Komisia navrhla podrobné technické zmeny pravidiel EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH). Dopĺňajú nedávno predložený návrh dôkladnej revízie celého systému, ktorej výsledkom má byť jeho väčšia odolnosť voči podvodom.

Opatrenia z prekladaného balíka zásadným spôsobom menia pravidlá týkajúce sa DPH a mali by uľahčiť fungovanie spoločnostiam v celej EÚ. Na jednotnom trhu sa tak prestane uplatňovať prechodný režim DPH zavedený pred štvrťstoročím. V októbri minulého roka Komisia navrhla hlavné zásady pre vytvorenie jednotného priestoru EÚ v oblasti DPH, ktorý by pomohol zamedziť podvodom v odhadovanej výške 50 miliárd eur. O túto sumu sú dnes každý rok ochudobnené národné rozpočty v členských štátoch EÚ. Komisia dúfa, že vďaka týmto technickým opatreniam členské štáty začnú diskutovať o všeobecnejších zásadách, resp. o „základných prvkoch“ jednoduchšieho a odolného konečného systému DPH v EÚ pre obchod s tovarom v rámci EÚ.

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti povedal: „Návrhy, ktoré dnes predkladáme, sú poslednými dielikmi dôkladnej revízie systému DPH v EÚ. Povedú k jednoduchším pravidlám, menšej byrokracii a vďaka jednotnému kontaktnému miestu pre obchodníkov aj k používateľsky prístupnejšiemu systému. Dospeli sme do bodu, keď si členské štáty musia navzájom dôverovať, pokiaľ ide o výber DPH z transakcií v rámci EÚ. Navrhovaná reforma by podľa našich odhadov mala znížiť každoročnú 50 miliardovú stratu príjmov spôsobenú cezhraničnými podvodmi s DPH o 80 %. Verím, že členské štáty teraz využijú túto príležitosť, aby sme v Únii zaviedli kvalitný systém DPH.“

Hlavné prvky návrhu

Na uvedenie základných prvkov konečného systému DPH do praxe treba podstatným spôsobom zmeniť smernicu o DPH. Budeme musieť prispôsobiť približne 200 zo 408 článkov smernice o DPH, aby sme pre podniky a národné rozpočty dosiahli tieto prínosy:

Jednoduchšie zdaňovanie tovaru

V súčasnom systéme DPH sa pri obchode s tovarom medzi podnikmi rozlišujú dve transakcie: predaj v členskom štáte pôvodu oslobodený od DPH a zdanené nadobudnutie v členskom štáte určenia. Návrhom sa ukončí toto umelé rozdelenie jedinej obchodnej transakcie. Keď sa dosiahne dohoda na pozmeňujúcich návrhoch pravidiel pre DPH, cezhraničný obchod s tovarom sa vymedzí ako jediné zdaniteľné dodanie, čím sa zaručí, že tovar sa zdaní v členskom štátu ukončenia prepravy tovaru, ako by to malo byť. Malo by to radikálne obmedziť podvody na DPH.

Jednotný internetový portál (tzv. jednotné kontaktné miesto) pre obchodníkov

Zmeny pravidiel v oblasti DPH musia byť pre podniky čo najplynulejšie. Navrhnuté zmeny majú preto zaviesť ustanovenia potrebné na zriadenie internetového portálu, resp. jednotného kontaktného miesta pre všetkých obchodníkov v EÚ vykonávajúcich transakcie medzi podnikmi (B2B), prostredníctvom ktorého si môžu plniť svoje povinnosti súvisiace s DPH. Podrobnosti Komisia oznámila v návrhu na reformu v októbri 2017. Tento systém bude dostupný aj pre spoločnosti z krajín mimo EÚ, ktoré chcú predávať iným podnikom v rámci Únie a ktoré by sa inak museli registrovať na účely DPH v každom jednom členskom štáte. Keď sa systém začne uplatňovať, úlohou týchto podnikov bude len vymenovať jedného sprostredkovateľa v EÚ, ktorý bude mať DPH na starosti za nich.

Viac..  Európske banky údajne v roku 2023 zaplatili Rusku na daniach vyše 800 mil. eur

Menej byrokracie

Vďaka týmto zmenám sa opätovne naštartuje samoregulácia systému DPH a ubudne administratívnych krokov, ktoré musia podniky absolvovať pri predaji iným podnikom v iných členských štátoch. Osobitné oznamovacie povinnosti spojené s prechodným systémom DPH už pri obchode s tovarom nebudú potrebné. Fakturácia pri obchodovaní v rámci EÚ bude ďalej upravená pravidlami členského štátu predávajúceho a záťaž s tým spojená by tak mala byť pre predávajúcich menšia.

Za výber DPH obvykle zodpovedá predajca

V predstavenom návrhu sa objasňuje, že DPH splatnú z predaja tovaru zákazníkovi v inom členskom štáte EÚ zúčtováva predávajúci, pričom použije sadzbu členského štátu určenia. Iba v prípade, ak je spotrebiteľ certifikovanou zdaniteľnou osobou (t. j. daňová správa ho uznala za spoľahlivého daňovníka), bude DPH povinný zaplatiť ako nadobúdateľ tovaru.

Súvislosti

Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) má na európskom jednotnom trhu významnú úlohu. Nahradil dane z obratu, ktoré narúšali hospodársku súťaž a brzdili voľný pohyb tovaru, a následne bol zmenený tak, aby umožnil odstrániť kontroly a formality v prípade tovaru prepravovaného medzi členskými štátmi. Pre členské štáty EÚ je dôležitým a čoraz väčším zdrojom príjmov – v roku 2015 predstavovali príjmy z DPH viac než 1 bilión EUR, čo zodpovedá 7 % HDP Únie. Na DPH je založený aj jeden z vlastných zdrojov EÚ. Keďže ide o daň zo spotreby, patrí k formám zdaňovania, ktoré najviac napomáhajú rastu.

Komisia sa sústavne usiluje o presadenie reformy systému DPH. Vo svojom akčnom pláne v oblasti DPH z roku 2016 oznámila, že má v úmysle navrhnúť konečný systém DPH pre celú Úniu. Odvtedy sa v prácach pokročilo: dohodli sa nové pravidlá týkajúce sa DPH pri predaji online a Komisia už predložila svoje návrhy hlavných zásad, na ktorých spočíva budúci konečný priestor DPH v EÚ, a zásadnú reformu stanovovania sadzieb DPH v členských štátoch EÚ. Návrh nadväzuje na predchádzajúce kroky. Zohľadnilo sa v ňom aj stanovisko Európskeho parlamentu a Rady, ktoré navrhovali, aby sa akýkoľvek budúci systém DPH zakladal na zásade zdanenia v mieste určenia, teda tam, kde sa tovar alebo služby spotrebúvajú.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices