Bienkowska, Andriukaitis
Komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis a komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska. PHOTO: © European Union.

EÚ chce lepšie chrániť spotrebiteľov a posilniť ich postavenie

Komisia v budúcom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 navrhuje nový osobitný program s rozpočtom štyri miliardy eur. Jeho cieľom je posilniť postavenie spotrebiteľov, chrániť ich a umožniť európskym malým a stredným podnikom (MSP), aby naplno profitovali z dobre fungujúceho jednotného trhu.

Nový program posilní správu vnútorného trhu EÚ. Bude posilňovať konkurencieschopnosť podnikov – najmä MSP – a podporovať zdravie ľudí, zvierat a rastlín a dobré životné podmienky zvierat. Navyše vytvorí rámec pre financovanie európskej štatistiky.

Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska uviedla: „Jednotný trh je pulzujúcim srdcom EÚ. Počas 25 rokov svojej existencie priniesol občanom a podnikom EÚ obrovské výhody. Ak má jednotný trh naďalej plniť svoj účel, musíme sa oň správne starať. Dnes navrhujeme nový program na ďalšie zvýšenie jeho pozitívneho vplyvu na Európanov.“

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová vyhlásila: „Musíme zabezpečiť, aby spotrebitelia mohli využívať práva, ktoré im prináležia. Preto im musíme poskytnúť praktické rady o spotrebiteľských problémoch a odstrániť nebezpečné výrobky z trhu. Práve to dosiahneme vďaka novému programu jednotného trhu. Navyše po prvýkrát finančne podporíme postupy kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu, ako sme oznámili v Novej dohode pre spotrebiteľov.“

Komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis dodal: „Teší ma, že pilier bezpečnosti potravín je jedným z hlavných prijímateľov nového programu jednotného trhu. Dostalo sa tak uznania tomu, aké dôležité je zabezpečiť hladké fungovanie vnútorného trhu s potravinárskymi výrobkami. Pri tejto práci sa zameriavame na predchádzanie chorobám zvierat a rastlín, ktoré môžu mať závažné dôsledky pre verejné zdravie a hospodárstvo EÚ, a v prípade potreby na boj proti nim. Navyše nám to umožní zintenzívniť naše snahy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, boja proti plytvaniu potravinami a boja proti podvodom.“

Nový program jednotného trhu bude podporovať tieto iniciatívy:

  • Ochrana spotrebiteľa a posilnenie jeho postavenia: Nový program zaručí presadzovanie práv spotrebiteľov, zaistí vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov a bezpečnosti výrobkov a pomôže spotrebiteľom, keď sa stretnú s problémami, napríklad pri nakupovaní online. Zároveň uľahčí prístup spotrebiteľov k nápravným prostriedkom, ako sa navrhuje v Novej dohode pre spotrebiteľov.
  • Konkurencieschopnosť podnikov, najmä MSP: V nadväznosti na úspech súčasného Programu pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (COSME) Komisia navrhuje zvýšiť podporu malých podnikov, aby sa mohli expandovať doma aj za hranicami.
  • Vysoká úroveň zdravia ľudí, zvierat a rastlín: Občania EÚ budú mať v rámci integrovaného európskeho jednotného trhu aj naďalej prístup k neškodným a kvalitným potravinám. V rámci nového programu sa bude podporovať bezpečná výroba potravín, prevencia a eradikácia chorôb zvierat a škodcov rastlín, ako aj zlepšovanie dobrých životných podmienok zvierat v EÚ. Zároveň sa zlepší prístup na trh pre výrobcov potravín z EÚ, prispeje sa k vývozu do tretích krajín a výrazne sa podporí agropotravinársky priemysel ako popredný sektor hospodárstva EÚ.
  • Účinné presadzovanie predpisov a normy prvej triedy: Program posilní spoluprácu medzi členskými štátmi navzájom a Komisiou s cieľom zabezpečiť riadne vykonávanie a presadzovanie pravidiel EÚ. Takisto bude podporovať európske normalizačné organizácie pri vývoji aktuálnych a nadčasových noriem.
  • Spravodlivá hospodárska súťaž v digitálnom veku: Program bude Komisii pomáhať pri ďalšom zlepšovaní IT nástrojov a odborných znalostí, ktoré používa na účinné presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže v digitálnom hospodárstve (t. j. aby mohla reagovať na trhový vývoj, ako napríklad používanie veľkých dát a algoritmov). Takisto posilní spoluprácu medzi Komisiou a orgánmi a súdmi členských štátov.
  • Špičková európska štatistika: Z programu sa poskytnú prostriedky národným štatistickým úradom na tvorbu a šírenie európskej štatistiky, ktorá je nevyhnutná na rozhodovanie vo všetkých oblastiach politiky.
Viac..  Spotrebitelia v eurozóne zvýšili inflačné očakávania

Ďalšie kroky

Rýchle dosiahnutie dohody o všeobecnom dlhodobom rozpočte EÚ a jeho sektorových návrhoch je nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby prostriedky EÚ začali čo najskôr prinášať prvé výsledky. Oneskorenia podobné tým, ktoré sa vyskytli na začiatku súčasného rozpočtového obdobia 2014 – 2020, by obmedzili finančnú pomoc a technickú podporu poskytovanú MSP, narušili opatrenia na zaručenie bezpečnosti potravín alebo výrobkov a ohrozili by prípravu nových noriem.

Dosiahnutím dohody o budúcom dlhodobom rozpočte už v roku 2019 by sa zabezpečil hladký prechod zo súčasného dlhodobého rozpočtu (2014 – 2020) na nový rozpočet a zaistila by sa predvídateľnosť a kontinuita opatrení pre dobro všetkých.

Súvislosti

Komisia na program jednotného trhu navrhuje vyčleniť štyri miliardy eur. K dosiahnutiu cieľov programu navyše významne prispejú aj dve miliardy eur vyčlenené v rámci Fondu InvestEU, konkrétne prostredníctvom špecializovaného nástroja pre MSP.

Vďaka jednotnému trhu Európania môžu slobodne cestovať, študovať, pracovať, žiť či nájsť si lásku v zahraničí. Môžu si kúpiť, čo chcú a kde chcú, a vyberať si z väčšej ponuky za nižšie ceny. Európske podniky, či už malé alebo veľké, môžu jednoduchšie rozširovať rady svojich zákazníkov a obchodovať s produktmi a so službami po celej EÚ. Jednoducho povedané, jednotný trh je najlepšou devízou Európy na stimulovanie rastu a posilňovanie konkurencieschopnosti európskych podnikov na globalizovaných trhoch.

Nový program jednotného trhu vychádza z vízie Komisie o budúcom dlhodobom rozpočte, ktorý bol navrhnutý 2. mája 2018. Ide o moderný, jednoduchý a flexibilný program, ktorý združuje širokú škálu činností doteraz financovaných samostatne do jedného koherentného programu. Tým sa zníži duplicita a zlepší spolupráca. V konečnom dôsledku sa zabezpečí kontinuita účinnej realizácie jednotného trhu v praxi, ako aj lepší pomer medzi kvalitou a cenou pre občanov Únie.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices