sud
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia začala konanie o porušení povinnosti voči Poľsku

Európska komisia Poľsku odoslala formálnu výzvu vo veci poľského zákona o najvyššom súde, ktorou začala konanie o porušení povinnosti.

27 zo 72 sudcov, čiže viac ako tretine sudcov najvyššieho súdu hrozí, že budú 3. júla donútení odísť na dôchodok, pretože nový poľský zákon o najvyššom súde znižuje dôchodkový vek sudcov najvyššieho súdu zo 70 na 65 rokov. Toto opatrenie sa vzťahuje aj na prvého predsedu najvyššieho súdu, ktorému by sa predčasne skončilo 6-ročné funkčné obdobie. Podľa uvedeného zákona majú súčasní sudcovia možnosť vyjadriť sa, že chcú, aby im prezident republiky predĺžil funkčné obdobie o tri roky s možnosťou ešte jedného predĺženia. Prezidentovo rozhodnutie sa nezakladá na žiadnych stanovených kritériách a nemožno ho súdne preskúmať.

Komisia zastáva názor, že tieto opatrenia oslabujú zásadu nezávislosti súdnictva, ktorej súčasťou je neodvolateľnosť sudcov, a preto si Poľsko neplní povinnosti v zmysle článku 19 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v spojení s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie.

Hoci o zákone o najvyššom súde Poľska už Komisia diskutovala s poľskými orgánmi v rámci dialógu o právnom štáte, v tomto procese nedošlo k uspokojivému riešeniu. Komisia je na rozdiel od poľských orgánov presvedčená, že konzultácia s Národnou súdnou radou nie je dostatočnou zárukou. Stanovisko Národnej súdnej rady nie je záväzné a zakladá sa na nejasných kritériách. Okrem toho po reforme z 8. decembra 2017 v súčasnosti Národná súdna rada pozostáva zo sudcov, ktorých menuje poľský parlament, a to nie je v súlade s európskymi štandardmi nezávislého súdnictva.

Vzhľadom na nedostatočný pokrok v dialógu o právnom štáte a na nadobudnutie účinnosti nového dôchodkového režimu pre sudcov najvyššieho súdu sa Komisia rozhodla bezodkladne začať toto konanie o porušení povinnosti. Poľská vláda bude mať mesiac na to, aby odpovedala na formálnu výzvu Komisie. Komisia je zároveň pripravená s Poľskom pokračovať v prebiehajúcom dialógu o právnom štáte, ktorý chce aj naďalej prednostne využívať na riešenie systémového ohrozenia právneho štátu v Poľsku.

Viac..  EDA: V rokoch 2014 - 2022 boli v EÚ neoprávnené výdavky za 14 miliárd eur

Súvislosti

Zásada právneho štátu je jednou zo spoločných hodnôt, na ktorých je založená Európska únia. Je zakotvená v článku 2 Zmluvy o Európskej únii. Európska komisia je spolu s Európskym parlamentom a Radou v súlade so zmluvami zodpovedná za zaručenie dodržiavania zásady právneho štátu ako jednej zo základných hodnôt Únie a za zabezpečenie dodržiavania práva EÚ, ako aj jej hodnôt a zásad.

Udalosti v Poľsku viedli Európsku komisiu k tomu, aby v januári 2016 začala dialóg s poľskou vládou prostredníctvom rámca na podporu právneho štátu. Komisia pravidelne a podrobne informuje Európsky parlament a Radu.

29. decembra 2017 začala konanie o porušení povinnosti týkajúce sa poľského zákona o všeobecných súdoch, a to aj na základe dôchodkových ustanovení zákona a ich vplyvu na nezávislosť súdnictva. Komisia 20. decembra 2017 postúpila tento prípad Súdnemu dvoru.

20. decembra 2017 zároveň po prvýkrát uplatnila postup podľa článku 7 ods. 1, keď predložila odôvodnený návrh na rozhodnutie Rady o tom, že v Poľsku existuje jasné riziko vážneho porušenia zásad právneho štátu.

Na vypočutí Rady pre všeobecné záležitosti týkajúcom sa Poľska, ktoré sa v rámci postupu podľa článku 7 ods. 1 konalo 26. júna, poľské orgány neposkytli žiadne informácie o pripravovaných opatreniach, ktoré by rozptýlili pretrvávajúce obavy Komisie. Kolégium komisárov preto 27. júna 2018 poverilo prvého podpredsedu Komisie Fransa Timmermansa, aby začal toto konanie o porušení povinnosti. Komisia je pripravená pokračovať s Poľskom v dialógu o právnom štáte, ktorý chce aj naďalej prednostne využívať na riešenie systémového ohrozenia právneho štátu v Poľsku.

O dac

Odporúčame pozrieť

Farmári vo Varšave protestujú proti Európskej zelenej dohode

Protest proti Európskej zelenej dohode sa konal v piatok v poľskej metropole Varšava. Zúčastnili sa …

Consent choices